نویسنده = اسدا... تیموری یانسری
تعداد مقالات: 1
1. اثرات اندازه دو نوع علوفه بر فراسنجه های شکمبه ، فعالیت جویدن و مصرف خوراک میش‌های شیرده سنگسری

دوره 31، شماره 118، بهار 1397، صفحه 33-44

غلامحسین ایراجیان؛ حمید امانلو؛ اسدا... تیموری یانسری؛ حمیدرضا میرزایی ا لموتی؛ هرمز منصوری