اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مختار مهاجر

علوم دامی استادیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

mokhtar_mohajeryahoo.com

سردبیر

محمود وطن خواه

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد ژنتیک و اصلاح نژاد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

vatankhah_mahyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

اکبر یعقوبفر

تغذیه طیور استاد تغذیه طیور، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

yaghobfaryahoo.com
0000-0003-3621-9103

امید دیانی

تغذیه دام استاد تغذیه دام، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

odayaniuk.ac.ir
0000-0002-7067-8242

غلامحسین طهماسبی

حشره شناسی کشاورزی استاد حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

tahmasbigholamhoseingmail.com
0000-0003-1029-026X

فریبرز خواجعلی

تغذیه و پرورش طیور استاد تغذیه و پرورش طیور دانشگاه شهرکرد

khajaligmail.com
0000-0003-0324-9074

مهدی دهقان بنادکی

تغذیه دام استاد تغذیه دام، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

dehghanbut.ac.ir
0000-0001-8448-1371

امیر نیاسری نسلجی

تولید مثل دام استاد تولید مثل دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

niasariut.ac.ir
0000-0002-0002-3339

سعید اسماعیل خانیان

ژنتیک مولکولی دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد دام، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

s.smailkhanianareeo.ac.ir
0000-0001-6532-5525

پیروز شاکری

تغذیه دام دانشیار تغذیه دام، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

pirouz_shakeriyahoo.co.uk
0000-0002-5653-6213

سید داود حسینی

دانشیار بیولوژی مولکولی(بیوتکنولوژی)، موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی

hosseinidayahoo.com
0000-0002-0314-7193

عباس پاکدل

ژنتیک و اصلاح دام دانشیار ژنتیک و اصلاح دام، دانشگاه صنعتی اصفهان

pakdeliut.ac.ir
0000-0002-9214-9894

مرضیه ابراهیمی

فیزیولوژی دام و طیور دانشیار فیزیولوژی دام و طیور، دانشگاه تبریز

marzebrahimitabrizu.ac.ir
0000-0001-9126-480X

مدیر داخلی

محمد رضا رحیم زاده

علوم دامی کارشناس ارشد علوم دامی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

rahimzadeh.pzgmail.com
0000-0002-0331-5740