اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سعید اسماعیل خانیان

ژنتیک مولکولی دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

s.smailkhanianatareeo.ac.ir

سردبیر

محمود وطن خواه

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد ژنتیک و اصلاح نژاد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

vatankhah_mahatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

غلامحسین طهماسبی

حشره شناسی کشاورزی استاد حشره شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

tahmasbigholamhoseinatgmail.com

اکبر یعقوبفر

تغذیه طیور استاد تغذیه طیور، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

yaghobfaratyahoo.com

یوسف جعفری آهنگری

فیزیولژی دام استاد فیزیولوژی دام دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

yjahangariatyahoo.co.uk

فریبرز خواجعلی

تغذیه و پرورش طیور استاد تغذیه و پرورش طیور دانشگاه شهرکرد

khajaliatgmail.com

محمد حسن فتحی نسری

تغذیه و پرورش گاو شیری استاد تغذیه و پرورش گاو شیری دانشگاه بیرجند

mhfathiiatgmail.com

کامران رضا یزدی

تغذیه دام دانشیار تغذیه دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

rezayazdiatut.ac.ir

سعید اسماعیل خانیان

ژنتیک مولکولی دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

s.smailkhanianatareeo.ac.ir

احمد ریاسی

فیزیولوژی تغذیه دام دانشیار فیزیولوژی تغذیه دام دانشگاه صنعتی اصفهان

ariasiatcc.iut.ac.ir

محمد رکوعی

اصلاح نژاد دام دانشیار اصلاح نژاد دام دانشگاه زابل

rokoueiatgmail.com

پیروز شاکری

تغذیه دام دانشیار تغذیه دام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

pirouz_shakeriatyahoo.co.uk

مدیر داخلی

محمد رضا رحیم زاده

علوم دامی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

rahimzadeh.pzatgmail.com