اهداف و چشم انداز

هدف از تولید این نشریه انتشار نتیجه پژوهش ها و تجربیات علمی پایه و کاربردی در زمینه های مختلف علوم دامی بوده و بصورت فصلنامه منتشر می گردد.

 

 

حیطه کاری مجله (Scope) به شرح ذیل می باشد:

-        زنبورعسل

-        مدیریت پرورش دام و طیور

-        تغذیه دام و طیور

-        فیزیولوژی دام و طیور

-        ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

-        بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی دام و طیور

-        فناوری های نو در پرورش دام و طیور