ارسال فرم تعارض منافع توسط نویسنده

با سلام و احترام

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند، با توجه به مقررات جدید از جانب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، هنگام ارسال مقاله فرم تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع ( در قسمت راهنمای نویسندگان موجود است) ارسال گردد.

با تشکر