تماس با ما

آدرس: کرج- خیابان شهید بهشتی- روبروی خیابان دهقان ویلای اول-  موسسه­ ی تحقیقات علوم دامی­ کشور- دفتر نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی).

تلفن و نمابر: 34256001– 026   داخلی 488

آدرس اینترنتی:  

E.mail: pajouhesh@asri.ir        

E.mail: ps.asri93@gmail.com


CAPTCHA Image