درباره نشریه

اولین شماره این نشریه در پائیز سال 1367 با نام « نشریه امور دام»، در کمیته امور دام و آبزیان وزارت جهاد سازندگی منتشر شد. از شماره 5 به بعد با نام « نشریه کشاورزی و دام» و از شماره 12 به بعد  با نام « پژوهش و سازندگی» زیر نظر معاونت آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی انتشار یافت. در حال حاضر این فصلنامه با عنوان « نشریه علوم دامی» مزین به مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری  زیر نظر موسسه تحقیقات علوم دامی کشور به صورت سیاه و سفید چاپ و منتشر می شود.

دسترسی آزاد

نشریه «علوم دامی» به صاحب امتیازی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور؛ به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)» رعایت می‌کند. حق نشر برای نویسندگان محفوظ خواهد بود بدین معنی که با استناد درست از این مقالات به‌راحتی می‌توان استفاده کرد.

کپی رایت

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

تحت مجوز دسترسی آزاد ، نویسندگان مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می کنند ، اما دیگران اجازه دارند محتوای را بارگیری، استناد، چاپ ، کپی کنند ، به شرط اینکه نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.

  هزینه‌ها

نظر به تصویب هیئت تحریریه نشریه علوم دامی از تاریخ پانزدهم شهریور ماه هزار و سیصد و نود و هشت، لازم است نگارندگان محترم بابت فرآیند ارزیابی اولیه مقاله خود (توسط سردبیر و دبیران تخصصی)، مبلغ 50 هزار تومان به حساب IR670100004001042303014693   تمرکز وجه درآمد اختصاصی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شناسه پرداخت 360042381151006001340030000516  واریز و تصویر فیش پرداختی را به آدرس ps.asri93@gmail.com ارسال نمایند. (عدم واریز مبلغ فوق به منزله انصراف از ادامه روند بررسی مقاله بوده و در نتیجه مقاله مذکور از دستور کار خارج می گردد).

همچنین نگارندگان محترمی که مقاله ایشان پس از طی ارزیابی اولیه و مرحله داوری و بررسی نهایی مورد پذیرش قرار گرفته، می بایست پیش از انتشار، مبلغ 100 هزار تومان بابت پذیرش نهایی به حساب جاری فوق واریز و فیش پرداختی را نیز ارسال نمایند.