راهنمای نویسندگان

راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله                                                                     فرم تعارض منافع        فرم تعهد نامه      

ﻫﺪﻑ این نشریه ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ­ﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ­ﻫﺎﻱﻋﻠﻤﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ­ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ علوم دامی بوده و ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕﻓﺼﻠنامه منتشر می­گردد.

حیطه کاری مجله (Scope) به شرح ذیل می باشد:  زنبورعسل-  مدیریت پرورش دام و طیور- تغذیه دام و طیور- فیزیولوژی دام و طیور- ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور- بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی دام و طیور- فناوری های نو در پرورش دام و طیور

 

مقالات ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ«بر خط» (Online)،ﭘﺲ ﺍﺯﺛﺒﺖ ﺩﺭﺳﺎمانه­ ی اینترنتی www.asj.areeo.ac.ir ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ نشریه (ﻛﻪ ﺩﺭﺳﺎﻳﺖ مذکورﺷﺮﺡﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ) ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ بر خط، ﺗـﺼﺎﻭﻳﺮ ﺑـﺎکیفیت dpi72  ﺗﻬﻴﻪ شود ولی برای چاپ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮبا کیفیت dpi300  ارسال شود.

همچنینﺣﺠﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ­یﺍﺭﺳﺎﻟﻲﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ دو ﻣﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

هیات تحریریه در رد، تلخیص و ویرایش مطالب مجاز می­باشد.

- ﻣﻘﺎﻟﻪ نباید قبلاً در جای ﺩﻳﮕﺮﻱ چاپ و یا ﺍﺭﺳﺎﻝﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

- چاپ ﻣﻘﺎله ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺳﻴﺎﻩﻭﺳﻔﻴﺪ بوده، اما ﺩﺭﺻـﻮﺭﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳـﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ­ﻫﺎﻱ مربوطه، به صورت رنگی قابل چاپ خواهد بود.

- ﻣﻘﺎﻟﻪ در محیط word 2010 و ورژن بالاتر بوده وبا قلم 14 (B Zar) و حداکثر 12 صفحه A4  و فاصله سطر 1 سانتی متر و حاشیه 2 سانتی متر از طرفین نوشته شود.

- بخش­های ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ﻋﻨﻮﺍﻥ (فارسی و انگلیسی)، ﭼﻜﻴﺪﻩ (فارسی و انگلیسی)، واژه­ های کلیدی (فارسی و انگلیسی)،ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ، نتایج، ﺑﺤﺚ، نتیجه­ گیری (درصورت لزوم ﺗﺸﻜﺮو ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ) ﻭ فهرست ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ (فارسی و انگلیسی)ﺑﺎﺷﺪ. نتایج و بحث می تواند توام باشند.

- ﺣﺘﻤﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲﺩﺭپایگاه نشریه ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﺩ.

- نام فایل حاوی متن مقاله بنام نویسندگان نامگذاری نشود و همچنین مشخصات نویسندگان (فارسی و انگلیسی) در فایلی مجزا  از فایل اصلی مقاله باشد.

- ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺍﺯ 14 ﺻـﻔﺤﻪ ﭼـﺎﭖ ﺷـﺪﻩ­ی ﻣﺠﻠـﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

- ﻋﻨﻮﺍﻥ مقاله: ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ،ﮔﻮﻳﺎ ﻭ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

- ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ: هنگام ارسال مقاله در پایگاه نشریه، ذکر نام، مرتبه علمی و محل کارﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ مشخص نمودن ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻭﺫﻛﺮﺁﺩﺭﺱ، ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ، دور نگار ﻭ پست الکترونیکی ﺑرای ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲﺍﺳﺖ. (فارسی و انگلیسی)

- ﭼﻜﻴﺪﻩ: ﺷﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮی از تحقیق انجام شده و نتایج بدست آمده می­باشد ونباید از ۲۵۰ ﻛﻠﻤﻪ بیشتر ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻜﻴﺪﻩ انگلیسی ﻣﻨﻄﺒﻖﺑﺎ چکیده ﻓﺎﺭﺳﻲ و بعد از آن آورده شود.

- واژه­هایﻛﻠﻴﺪﻱ: حداکثر تا 5 کلمه ﺩﺭذیلﭼﻜﻴﺪﻩ ﻓﺎﺭﺳﻲﻭ انگلیسیﺩﺭﺝگردد.

- ﻣﻘﺪﻣﻪ: بیانگر ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ و گزارش دیگر پژوهشگران است و شامل اهمیت، ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و ﺑﺮﺭﺳﻲﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ­ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻳﺮﻣﺤﻘﻘﻴﻦمی­باشد که به نتیجه گیری، طرح مسئله و هدف پژوهش ختم می شود.

- ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ­: ﺷﺮﺡ ﻣﻮﺍﺩ و روش­هایی است که در انجام پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است (در موﺭﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎه­ ها، تجهیزات و مواد ﺍﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ، ﻧـﺎﻡﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ­ی ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺪﻝ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ذکرﺷﻮﺩ). شرح ﺭﻭﺵﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮﺭﻱ باشدﻛﻪ بکارگیری ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻴﺴﺮﺑﺎﺷﺪ.  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺫﻛﺮ جزئیات و ﺭﻭﺵ­ﻫﺎی رایج ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﻛﺘﻔﺎ گردد.

- ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﺷرحﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲﺍﺳﺖﻛﻪ از انجام ﺗﺤﻘﻴﻖ به دﺳﺖﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ متن، ﺟﺪﻭﻝ، ﺷﻜﻝ، ﻣﻨﺤﻨﻲ ­ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ­ﺷﻮﺩ (از تکرار هم زمان نتایج به صور مختلف: شکل، جدول و نمودار خودداری شود).

- ﺑﺤﺚ: ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪﺩﺳﺖﺁﻣﺪﻩ، ﺑﺎﺩﺭﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ­ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ مورد تحلیل و تفسیر قرار می­گیرد.

- نتیجه گیری: بر اساس یافته­های پژوهش انجام شده یک جمع بندی صورت گرفته، توصیه های علمی و کاربردی ارائه می­گردد.

- ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ: جهت ﺣﻔﻆﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎن ها ﻭﺍﻓﺮﺍﺩیﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻬﻤﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ­ﺍﻧﺪ، توصیه می­شود ﺩﺭﭼﻨﺪﻛﻠﻤﻪﺍﺯﺁن ها ﻳﺎﺩ ﻭﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲﺷﻮﺩ.

- ﭘﺎنویس: ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱﻛﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺘﻦ از واژه­هایی استفاده شود که ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﺰﺍ داشته باشد، ﺩﺭ ﻣﺘﻦ  ازﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺪﻳﺲ ﺑﺎﻻ (Superscript)  اﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺍﻧﺘﻬﺎﻱﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻭﻗﺒـﻞﺍﺯﻓﻬﺮﺳـﺖ منابع درج گردد.

- ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ: ﺑﺮﺍﻱ ارجاع به شرح زیر عمل شود:

1-  ﺩﺭﺯﻣﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﻲﺩﺭﻭﻥ ﻣﺘﻦﺍﺯ ﻧﺎﻡﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻭﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﻣﻨﺒﻌﻲتا 2 نویسنده ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻡ ﻫﺮدو ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻭﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ (فضائلی و گل محمدی، 1388 ؛ Peer and Leeson, 1985a) ﻗﻴﺪ ﻣﻲ­ﺷـﻮﺩ، ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻲﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ بیش از 2 نفر ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻡ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اول و سپس واژه همکاران و بعد از ویرگول سال (خرمی و همکاران، 1387؛ Salisbury و همکاران، 2004) قید می گردد.

2-  در صورتی که مولفان نام خانوادگی مشابه داشته باشند؛ از حرف اول نام کوچک آنها جهت جداسازی و عدم تشابه استفاده می­شود.

3- ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺷﺎﺭﻩﺑﻪﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕﺩﺭﻣﺘﻦ ﻓﺎﺭﺳﻲ، ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻭﻝ ﻫﺮﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ­ﺷﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨد: Administration ) Food and Drug)

4- ﻫﺮﻣﻨﺒﻌﻲﻛﻪ ﺩﺭﻣﺘﻦﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ.

5- ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢشود. ضمناً ﺧﻂﺩﻭﻡ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺍﻭﻝ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﻴﻢﺳﺎﻧﺘﻲ­ﻣﺘﺮ ﻓﺮﻭﺭﻓﺘﮕﻲﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

6- ﺩﺭﻓﻬﺮﺳﺖﻧﻮﻳﺴﻲ ﻧﺎﻡﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻭﺳﭙﺲ ﻧﺎﻡ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﻣﻲ­ﺁﻳﺪﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺍﻝ ﺗﺎ ۶ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑﻴﺶﺍﺯ ۶  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺩﺭﺍﻳـﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ﻧـﺎﻡ ۶ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎ et alﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﺯﻛﻠﻤﻪ andﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩﺁﺧﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺩﺭﺣﺎﻟﺘﻲﻛﻪ et alﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

7- ﺍﮔﺮدر چند منبع ﻧﺎﻡﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻛﺎﻣﻞﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﺯﺣﺮﻭﻑ a ، b، c ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺩﻳﻒ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭکنار سال ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ­ﺷﻮﺩ.

8- ﺩﺭﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻭﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ­ﺷﻮﺩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻣﺠﻠﻪ مورب (ایتالیک) ﺧﻮﺍﻫﺪﺁﻣﺪ.

9-  ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪﻛﺘﺎﺏ ﻋﻨﻮﺍﻥﻛﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ مورب (ایتالیک) ﺩﺭﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

10-  ﺟﻨﺲﻭﮔﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ مورب (ایتالیک) ﺩﺭﺝ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 

در هنگام ارسال مقاله، فرم تعهد نویسندگان و مخصوصاً فرم تعارض منافع ارسال گردد. (قسمت اضافه کردن فایلها)

 

در ادامه به چند نمونه از نحوه فهرست­نویسی منابع اشاره می شود:

منابع فارسی:

مقاله در مجله علمی

فضائلی، ح. و گل محمدی، ح. ع. (1388). ارزیابی عملکرد فناوری آبکشت در تولید کمی و کیفی علوفه. فصلنامه پژوهش­های علوم دامی.  شماره 9، ص ص. 67-57.

مقاله در همایش ها

خرمی، ب.، فضایلی، ح. وبیدگلی، س. م.س. (1387). اثر استفاده از بقایای گلاب گیری در جیره غذایی گوساله های پرواری. مجموعه مقالات سومین کنگره علوم دامی کشور. دانشگاه فردوسی مشهد. ص. 31.

پایان نامه ها

رضا یزدی، کامران. (1380). بررسی تأثیر سطوح مختلف گوگرد جیره بر توان تولیدی بزغاله های رائینی. پایان نامه دکترا، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.

کتاب

ضمیری، م.ج. (1381) پرورش گاو شیری (چاپ سوم)، انتشارات دانشگاه شیراز. ص. 48 ، 51 و 64.

قربانی، غ. و خسروی نیا، خ. (1379). اصول پرورش گاوهای شیرده، مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان (ترجمه) ص. 48،52 و 58.

آمار نامه

آمارنامه کشاورزی (1389). جلد دوم: دفتر آمار و فناوری اطلاعات. وزارت جهادکشاورزی. ص­ص: 105- 125.

منابع غیرفارسی:

مقاله در مجله علمی

Hennessy, D.W., Morris, S.G. and Allingham, P.G. (2001). Improving the pre-weaning nutrition of calves by supplementation of the cow       and/or the calf while grazing low quality pastures. 2. Calf growth, carcass yield and eating quality. Australian Journal of Experimental         Agriculture. 41(6):715-724.

Salisbury, M.W., Krehbiel, C.R., Ross, T.T., Schultz, C.L. and Melton, L.L. (2004). Effects of supplemental protein type on intake, nitrogen       balance and site and extent of digestion in white face wethers consuming low quality grass hay. Journal of Animal Science. 82:3567-           3576.

Peer, D.J. and Leeson, S. (1985a). Feeding value of hydroponically sprouted barley for poultry and pigs. Animal Feed Science and                Technology. 13:183-190. 

Peer, D.J. and Leeson, S. (1985b). Nutrient content of hydroponically sprouted barley. Animal Feed Science and Technology. 13:191-202.

مقاله در همایش ها

Vahmani, P. and Naserian, A. A. (2005). Pistachio hull as a feed ingredient for lactating dairy goats.  In: Proceedings of the British Society        of Animal Science, York, England, p. 126.  

منابع مرجع

AOAC. (1990). Official methods of analysis, 15th Edition. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC, USA. pp: 554, 575,        654.

SAS. (2001) Statistical Analysis Systems, Version 8.2. Cary, NC: SAS Institute Inc.

Fox, D.G., Tylotki, T.P., Tedeschi, L.O., Van Amburgh, M.E., Chase, L.E., Pell, A.N., Overton, T.R. and Russel, J.B. (2003). The Net                Carbohydrate and Protein System for Evaluating Herd Nutrition and Nutrient Excretion: CNCPS, Version 5.0. Model Documentation.          Animal Science Mimeo 213, Department of Animal Science, Cornell University, Ithaca, New York.

کتاب

Chamberlain, A.T. and Wilkinson, J.M. (2000).Feeding the dairy cow.2nd Edition. Chalcombe Publications, Lincoln, UK.pp: 135-141.

فصلی از یک کتاب که هر فصل نویسندگان جداگانه­ای دارد

Lourdes Costa, M., Carrapico, F. and Santos, M.C.R. (1994). Biomass and growth characterization of Azollafiliculoides in natural and                artificial environments. P: 455-461, In: Hegazi, N.A., M. Fayez and M. Monib (eds.) nitrogen fixation with non legumes. The American          University in Cairo Press.

پایگاه اینترنتی :

Bhat, G.A., Mattoo .F.A., Banday. M.T. and Khan. A.A. )2006(. Effects of feeding different levels of apple pomace in the ration with or              without enzyme supplementation on the performance of pullets (21-36 weeks of age)                                                                                 In:http://www.poulvet.com/poultry/articles/feed_additives/154.php, Accessed: 15.10.

 

 راهنمای نویسندگان در سامانه

 ورود به سیستم

برای ورود به سیستم تکمیل فرم ثبت نام  الزامی است.

برای ثبت نام در سیستم  مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

ابتدا روی لینک مجله مورد نظر کلیلک کنید. سایت مجلات به دو زبان فارسی و  انگلیسی طراحی شده است. پس از انتخاب زبان مجله(ترجیحاً زبان فارسی)، روی گزینه ثبت نام کلیک کرده و فرم مربوطه را به دقت تکمیل کنید. تکمیل مواردی که با ستاره مشخص شده، الزامی است. اطلاعات کامل خود را (به جز نام کاربری و رمز عبور) ترجیحاً به زبان فارسی وارد کنید.

آدرس ایمیل خود را به دقت وارد کنید . از این پس از طریق همین آدرس با شما تماس گرفته خواهد شد. پس از تکمیل و ارسال فرم ثبت نام، نام کاربری و کلمه عبور به آدرس ایمیل شما ارسال می‌شود.  برای ادامه کار، با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد سیستم شوید. پس از ورود به سیستم، کلمه عبور را تغییر دهید. یادآور می‌شود امکان تغییر نام کاربری وجود ندارد.

در صورت فراموشی کلمه عبور، آدرس ایمیل خود را در بخش مربوطه وارد کنید. کلمه عبور جدید به آدرس شما ارسال می‌شود. توصیه می‌شود پس از وارد شدن به سیستم، کلمه عبور خود را تغییر دهید.

نام کاربری و کلمه عبور خود را در اختیار دیگران قرار ندهید. مسئولیت ورود درست اطلاعات بر عهده شماست. برای تغییر مشخصات و یا آدرس خود روی لینک مشاهده اطلاعات شخصی کلیک کنید.

چنانچه مشکل خاصی در ورود اطلاعات داشته باشید، با مدیر سامانه تماس حاصل فرمایید.

 

صفحه اختصاصی نویسنده

 برای استفاده نویسندگان دارای امکانات و قابلیتهای زیر است:

ارسال مقالات جدید: در این بخش امکان ارسال مقاله جدید و تکمیل اطلاعات مقالات ارسال شده وجود دارد. برای ارسال مقاله جدید تکمیل فرم ثبت‌نام و همچنین تکمیل اطلاعات فرم ارسال مقاله، الزامی است. چگونگی ثبت نام در سیستم و ارسال مقاله در ادامه آمده است.

مقالات نیازمند بازنگری: در این بخش مقالاتی که مورد پذیرش قرار گرفته است و نیازمند بازنگری یا در حال بازنگری است نمایش داده می‎‌شود. در این بخش همچنین فهرست مقالاتی که به هر دلیل در بازه زمانی یک ماهه بازنگری نشده و از سیستم حذف شده است نمایش داده می‌شود. مشاهده آخرین وضعیت مقالاتی که به وسیله هیأت تحریریه پذیرفته شده  و نیازمند بازنگری و انجام اصلاحات است در این قسمت امکان‌پذیر می‌باشد. لازم به ذکر است مقالاتی که به هر دلیل در موعد مقرر بازنگری نشوند از سیستم حذف می‌شوند و در صورت تمایل این امکان وجود دارد تا مچدداً برای مجله ارسال شود.

 

مقالات تکمیل شده: در این بخش مقالات آماده انتشار و همچنین مقالاتی که بررسی آن با درخواست نویسنده لغو شده و همچنین مقالاتی که از طریق فراخوان ارسال شده است نمایش داده می‌شود.

پس از ورود به سیستم برای دسترسی به امکانات آن روی لینک مربوط به صفحه شخصی، کلیک کنید.

 

-------------------------------------

 

ارسال مقاله جدید

برای ارسال مقاله جدید، تکمیل  اطلاعات زیر الزامی است:

-         انتخاب نوع مقاله: (مقاله مستقل، طرح پژوهشی، مقاله مروری و ...)

-         وارد کردن عنوان: عنوان کوتاه نیز باید در قسمت مربوطه وارد شود.

-         اضافه کردن اطلاعات نویسنده (نویسندگان): 

o       در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده دارد، اطلاعات کامل نویسنده را در بخش مربوطه وارد کنید. در صورتی که یکی از این نویسندگان به عنوان نویسنده عهده‌دار مقاله مشخص شود، ثبت نام  ایشان در سیستم  ضروری است. تمامی مکاتبات دفتر مجله با نویسنده عهده‌دار مقاله خواهد بود.

-         وارد کردن چکیده مقاله: (چکیده مقاله باید بین 150 تا 250 کلمه باشد.)

-         افزودن کلمات کلیدی: (کلمات کلید باید بین 4 تا 7 کلید واژه باشد و با علامت ؛ یا ; از یکدیگر جدا شوند)

-         انتخاب موضوع: در صورتی که مقاله شما مربوط به یکی از موضوعاتی باشد که در بخش انتخاب موضوع وجود دارد، موضوع مربوطه را انتخاب کنید.

-         توضیحات اضافی:  در ابن بخش چنانچه توضیح خاصی در ارتباط با مقاله ضروری است بریا هیأـ تحریریه ارسال کنید.

-         پذیرش شرایط و ضوابط مجله: برای ادامه کار در صورتی که شرایط و ضوابط مجله را در  ارتباط با اصیل بودن کار تحقیقی و عدم ارسال آن برای سایر نشریات قبول دارید در بخش مربوطه علامت بزنید.

-         داوران پیشنهادی: امکان پیشنهاد داور به وسیله نویسنده وجود دارد. البته پذیرش آن مشروط به موافقت هیأت تحریریه است.

-         اضافه کردن فایلها: برای ثبت مقاله در سیستم نشریات علمی، ارسال سه فایل زیر الزامی است:

o       فایل نامه به سردبیر مبنی بر درخواست بررسی مقاله

o       فایل چک لیست برای اطمینان از تکمیل تمامی موارد درخواستی

o       فایل اصلی مقاله: این فایل باید بدون مشخصات نویسنده باشد و بیش از 2 مگابایت نیز نباشد.

o       جداول، نمودارها و تصاویر را به صورت جداگانه نیز  ارسال کنید.

o       در صورت نیاز سایر اطلاعات مربوط به مستندات مقاله را نیز وارد کنید.

-         تکمیل ارسال مقاله: پس از تکمیل تمامی اطلاعات و ارسال فایلها برای ادامه کار روی لینک تکمیل ارسال مقاله کلیلک کنید.

o       لازم به ذکر است که تا مرحله تکمیل کامل  اطلاعات و ارسال مقاله، امکان ویرایش اطلاعات وجود دارد.

-          

مشاهده آخرین وضعیت مقاله: برای مشاهده آخرین وضعیت مقاله روی صفحه شخصی نویسنده کلیلک کنید.

در صورتی که مقاله شما به صورت کامل ارسال شده باشد در بخش "مقالات ارسال شده / نهایی" دیده می‌شود.  در صورتی که مقاله شما مورد پذیرش قرار گرفته و نیازمند بازنگری  باشد در بخش قابل بازنگری مشاهده می‌شود. مقالات در حال بازنگری نیز در همین قسمت قابل مشاهده است.