داوران

استاد گرامی                                                                                                                                        راهنمای داوری مقالات

برای داوری مقالات لازم است در سامانه ثبت نام کنید و با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شوید.

جهت ورود به سایت برای داوری مقالات به صورت الکترونیکی به طریق زیر عمل نمائید.

در صفحه شخصی داور سه گزینه وجود دارد:

1- مقالات جدید نیازمند داوری

2- مقالات در حال داوری

3- مقالات داوری شده

چنانچه مقالات ارسالی از طرف سردبیر را برای داوری قبول کنبد، این مقالات در گزینه شماره 2 نمایش داده می‌شود.

مقالاتی که داوری آنها به اتمام رسیده است، در گزینه سوم نمایش داده می‌شود. در این صورت ضروری است فرم داوری را به صورت آنلاین تکمیل کنید.

این امکان نیز وجود دارد که توضیحات به صورت فایل جداگانه ارسال شود.

اسامی داوران در سال 1400

نام داور- سال 1400

مرتبه علمی

وابستگی سازمانی

سعید خلجی

استادیار

دانشگاه ملایر

ابراهیمی، مرضیه

دانشیار

دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

ابراهیمی خرم آبادی، الیاس

استادیار

استادیار گروه علوم‌دامی، مجتمع آموزش‌ عالی تربت‌جام، تربت‌جام، ایران

احسانی نیا، جمشید

استادیار

گروه کشاورزی، مجتمع آموزش عالی میناب، دانشگاه هرمزگان، میناب، ایران

یاری، مجتبی

استادیار

گروه علوم دامی ملایر

ارزانی، حسین

استاد

عضو هیئت علمی

اسدپور، یداله

استادیار

بخش دامپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

اسدزاده، نادر

استادیار

عضو هیئت علمی

افتخاری، مهدی

استادیار

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

اقدم شهریار، حبیب

دانشیار

عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

آگاه، محمد جواد

استادیار

استادیار پژوهشی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس.

الیاسی زرین‌قبایی، قربان

مربی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی

بابائی، محمد

مربی

هیئت علمی بازنشسته / موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

باقری، محسن

مربی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چ و ب

بیرانوند، میرحسن

مربی

عضو هیات علمی تحقیقات کشاورزی لرستان

بیطرف ثانی، مرتضی

استادیار

بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

بناءبازی، محمدحسین

استادیار

ریاست بخش / بخش تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران

بهرامی یکدانگی، مهدی

استادیار

بخش تغذیه، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج ، ایران

بهمدی، هما

مربی

عضو هیات علمی . موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت

بوستان، آزاده

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان- دانشگاه محقق اردبیلی

پاپی، نادر

استادیار

سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

پریزادیان، بهمن

استادیار

دانشگاه لرستان

پسندیده، رضا

سایر

دانشجوی دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام-دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

پسندیده، مجید

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

جعفری، هوشنگ

استادیار

بخش تحقیقات علوم دامی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

جلوخانی نیارکی، صابر

استادیار

عضو هیات علمی بخش تحقیقات بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

جهانیان نجف آبادی، حسین

استادیار

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

جوانروح علی آباد، علی

استادیار

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

جوانمرد داخلی، مجید

دانشیار

رییس پژوهشکده کشاورزی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

جواهری بارفروشی، هدی

استادیار

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

جولازاده، علی رضا

سایر

دکتری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

حبیبی، حسن

استادیار

گروه علو دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

حسینی، سید عبداله

دانشیار

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی

حسینی واشان، سید جواد

دانشیار

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

خجسته کی، مهدی

استادیار

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم

خدایی مطلق، مهدی

دانشیار

دانشگاه اراک

خواجعلی، فریبرز

استاد

گروه علوم دامی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

داشاب، غلامرضا

دانشیار

دانشیار ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشگاه زابل

دیانی، امید

استاد

عضو هیات علمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشیار، محسن

دانشیار

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

دیرنده، عیسی

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دهقان بنادکی، مهدی

استاد

گروه علوم دامی- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

رشیدی، امیر

استاد

عضو هیات علمی- دانشگاه کردستان

رضائی، جواد

دانشیار

دانشیار تغذیه نشخوارکنندگان، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

رکوعی، محمد

دانشیار

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

رودباری، زهرا

استادیار

گروه علوم دام- دانشکده کشاورزی- دانشگاه جیرفت- جیرفت-ایران

زارعی، ابوالفضل

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

زرین، موسی

استادیار

عضو هیأت علمی گروه علوم دام دانشگاه یاسوج

زکی زاده، سونیا

دانشیار

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

زندی، محمد

دانشیار

عضو هیات علمی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

ساقی، داودعلی

دانشیار

عضو هیات علمی

ساکی، علی اصغر

استاد

دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی

ساورسفلی، سیما

استادیار

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

سلگی، موسی

مربی

بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویج کشاورزی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان

شاکری، پیروز

دانشیار

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

شریعتی، محمد مهدی

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد

شریفی حسینی، محمد مهدی

استادیار

استادیار بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

شمس، علی

دانشیار

دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی

صحرائی، محمود

استادیار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

صفائی، امیررضا

استادیار

مسول آموزش و ترویج موسسه

طالبی، محمدعلی

دانشیار

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

طاهری دزفولی، بهاره

استادیار

عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم دامی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورز ی و منابع طبیعی خوزستان - اهواز

طهماسبی، غلامحسین

استاد

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشود

عبادی، زهرا

مربی

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

عبادی، محمد رضا

استادیار

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

عزیزی، ایوب

استادیار

دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم دامی

یعقوبفر، اکبر

استاد

عضو هیئت علمی

علیزاده قمصری، امیرحسین

استادیار

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش تحقیقات تغذیه، کرج، ایران

علی عربی، حسن

دانشیار

دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی

علمی، حسن

مربی

مرکز تحقیقات وآموزش خراسان شمالی

عمرانی، حسین

استادیار

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور بخش بیوتکنولوژی

غضنفری، شکوفه

استادیار

هیئت علمی گروه علوم دام و طیور - پردیس ابوریحان-دانشگاه تهران

غلامی، حسین

استادیار

عضو هئیت علمی/ سازمان تحقیقات کشاورزی/موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

فرجی آروق، هادی

استادیار

دانشگاه زابل- پژوهشکده دامهای خاص- استادیار پژوهشی

قربانی، شعله

استادیار

عضو هیات علمی سازمان تحقیقات،ترویج و آموزش کشاورزی

کارگر، شهریار

استادیار

عضو هیأت علمی/دانشگاه شیراز

کارگر، نجمه

استادیار

بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

کاویان، عبداله

مربی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

کرمی، مرتضی

استادیار

عضو هیات علمی/ مرکز تحقیقات کشاورزی و علوم دامی شهرکرد چهار محال و بختیاری

کلانتر نیستانکی، مجید

استادیار

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سازمان جهاد کشاورزی استان قم

متشفی، حدیث

استادیار

استادیار بخش بیوتکنولوژی . موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. کرج. ایران

محمدقاسمی، محمود

استادیار

ریس بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی

مداحیان، علی

استادیار

گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور

میرحیدری، اعظم

سایر

دانشجوی سابق دکتری، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

میرزایی گودرزی، سارا

استادیار

هیئت علمی- دانشگاه بوعلی سینا

مقصودی، علی

استادیار

عضو هیئت علمی دانشگاه زابل

منافی، میلاد

دانشیار

دانشگاه ملایر

مهربان سنگ آتش، معصومه

استادیار

مدیر گروه پژوهشی کیفیت و ایمنی مواد غذایی- پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی

موسوی، سید ناصر

دانشیار

عضو هیئت علمی

ندری، طوبی

سایر

دانشگاه تهران

نعمتی، محمد حسین

استادیار

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

نیکوفرد، وجیهه

سایر

دکتری تغذیه دام و طیور، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه، v_nikoofard@yahoo.com

نوبخت، علی

دانشیار

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد مراغه

هاشمی، سید محمد

استادیار

بخش علوم دامی-مرکز تحقیقات کشاورزی قم

هاشم زاده، فرزاد

استادیار

گروه علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان

هدایتی، مهدی

استادیار

استادیار گروه علوم دامی دانشگاه ملایر

ورمقانی، صیفعلی

استادیار

معاون پژوهش و فناوری- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

یوسفی، مرتضی

استادیار

عضو هییت علمی

یوسف الهی، مصطفی

دانشیار

هیئت علمی دانشگاه زابل

یوسفی کلاریکلائی، کاظم

استادیار

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان

وکیلی، رضا

دانشیار

دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر، کاشمر،ایران