نویسنده = حمید امانلو
تعداد مقالات: 2
1. اثرات اندازه دو نوع علوفه بر فراسنجه های شکمبه ، فعالیت جویدن و مصرف خوراک میش‌های شیرده سنگسری

دوره 31، شماره 118، بهار 1397، صفحه 33-44

غلامحسین ایراجیان؛ حمید امانلو؛ اسدا... تیموری یانسری؛ حمیدرضا میرزایی ا لموتی؛ هرمز منصوری


2. تأثیر منبع علوفه و دفعات تغذیه‌ی منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری و متابولیت‌های خونی گاوهای شیرده هلشتاین

دوره 29، شماره 110، بهار 1395، صفحه 191-202

مصطفی حاجی لو؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ مهدی گنج خانلو؛ حمید امانلو