مطالعه ریخت شناسی و بافت شناسی کبد، طحال و لوزالمعده در مرغ مروارید( مرغ شاخدار)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.

2 دانش آموخته دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

مرغان مروارید متعلق به رده پرندگان قرقاول می باشند. کبد بعنوان بزرگترین غده بدن، لوزالمعده بخاطر ترشحات گوارشی و همچنین طحال به این دلیل که بزرگترین عضو لنفاوی بدن بالغین است در بدن پستانداران و پرندگان دارای اهمیت می باشند. از آنجا که در بعضی پرندگان تفاوت هایی بین گونه ها و بین دو جنس در این اعضا مشاهده می شود وچون تاکنون تحقیقاتی برروی بعضی از پرندگان خانواده قرقاول مانند مرغ مروارید انجام نشده است، بنابراین ریخت شناسی و بافت شناسی این اعضا در مرغ مروارید مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور 20 عدد مرغ مروارید بالغ نر و ماده انتخاب شد وکبد، کیسه صفرا، لوزالمعده و طحال آنها موردمطالعه ریخت شناسی قرار گرفت، سپس نمونه بافتی اخذ گردید. نمونه ها به روش هماتوکسیلین و ائوزین  (H & E) رنگ آمیزی شدند. نتایج ریخت شناسی و بافت شناسی در اساس مشابه سایر پرندگان بود، با این تفاوت که در لوزالمعده قطعه تحتانی بلندتر و باریکتر از قطعه پشتی است. در مطالعه بافتی نیز سلول­های کوپفر دردیواره سینوزوئیدهای کبدی بندرت وجود دارد، همچنین در دیواره کیسه صفرا علاوه بر بافت پوششی استوانه ای ساده، بافت پوششی استوانه ای شبه مطبق نیز مشاهده شد. نتایج آزمون T Studentدر کبد، طحال و لوزالمعده نشان داد تفاوت معناداری بین اندازه این اعضا در دو جنس وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


پوستی، الف.، ادیب مرادی، م.، فضیلی، الف. (1387). بافت شناسی مقایسه ای. چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات:  316 ،309، 193
رضائیان، م.(1377). بافت شناسی و اطلس رنگی دامپزشکی. چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات: 243-233.
رضائیان، م. (1385). بافت شناسی طیور. چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات: 29-25،146-150.
شمسائی، الف، ه.(1371). مرغان مروارید. چاپ اول، انتشارات تحقیقات کشاورزی کشور، صفحات: 40-1.
Dyce, K.M., Sack, W.O., Wensing, C.J.G. (2010) Text book of Veterinay Anatomy. Fourth Edition, Sunders Company, Philadelphia. 798-799.
Getty, R. Sisson and Grossman’s. (1975) The Anatomy of the Domestic Animals. Volume 2. Fifth Edition, Sunders company, Philadelphia.1878-1880.
Grau, H. (1943) Anatomie der Hausvogel. In: Ellenberger – Baum’sHandbuch der vergleichenden Anatomie der Haustiere (O. Zietzschmann,R. Ackerknecht, and H. Grau, eds). Berlin: Springer –Verlag.
Hodges, R.D. (1974) The histology of the fowl. London and New york: academic press.
Kausar, R., Sarwar Qureshi, A., Masood, A. (2010) Gross Anatomical Studies of Digestive System of Japanese Quails (Coturnix japonica) of Different Age Groups. Pakistan Journal of  Zoology, 42(6): 839-841.
King, A.S. and Mc Lelland, J.(1984) Birds their strucure and function. Bailliere Tindall. London. 121- 130.
Mot, M. (2009) Morphological aspects of digestive appartus partridge and dove. Lucrari Stiintifice Medicina Veterinara, XLII (2): 338-340.
Mot, M. (2011) Morphological aspects of digestive appartus to owl (ASIO FLAMMEUS) and falco cherrug. Lucrari stiinifice medicina veterinary, XLIV(2):192-195.
Nasu, T. Shimizu, K. Nakai, M. (1992) Morphological study of the dove spleen. Poultry Science, 1992 Sep.71(9):1527-1530.
Nickel, R. and Schummer, A. (1977) Anatomy of the domestic birds.Verla Paul Parey. Berlin: 85- 94.
Sultana, N. Khan, M. Z. I. Wares, M.A. Masum, M.A. (2011) Histomorphological study of major lymphoid tissues in indigenous ducklings of  Bangladesh. Bangladesh  Journal of  Veterinary Medicine. 9(1): 53–58.
Yovchev, D., Dimitrov, R., Kostov, D., Vladova, D. (2012) Age Morphometry of some internal organs in common pheasant. Trakia Journal of Sciences. 10(3): 48-52.