شناسایی دو آلل BF2*13 و BF2*21 کمپلکس اصلی سازگاری بافتی توسط روش PCR در دو توده نژادی خزک و دشتیاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربت حیدریه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، زابل، پردیس دانشگاه زابل

چکیده

این پژوهش به منظور شناسایی دو آلل BF2*13 و BF2*21 ژن BF2 از کلاس I کمپلکس اصلی سازگار بافتیMHC  در دو توده نژادی استان سیستان و بلوچستان صورت گرفت. کمپلکس اصلی سازگار بافتی مجموعه ای ژنی می باشد که نقش تنظیمی را در سیستم ایمنی ایفا می کند. آزمایشات بسیاری ارتباط این مجموعه ژنی را با مقاومت و حساسیت در مقابل انواع بیماری ها و همچنین صفات تولیدی نشان داده است. ژن BF2 یکی از این جایگاه های مرتبط می باشد. در این تحقیق، نمونه های خون بطور تصادفی از 72 قطعه مرغ بومی (37 قطعه مرغ خزک و 35 قطعه مرغ دشتیاری) گرفته شد. بعد از استخراج  DNA از نمونه های خون با کمک کیت استاندارد، کمیت و کیفیت  DNA توسط ژل آگاروز 1% تعیین گردید. مرحله بعدی، طراحی پرایمرهای مناسب برای آلل های BF2*13 و BF2*21 بود. با استفاده از PCR این آلل ها تکثیر شده و محصولات PCR توسط الکتروفورز روی ژل به ترتیب 52 و 197 جفت باز رویت گردید.   فراوانی نمونه های دارای آلل BF2*13 در دو توده نژادی خزک و دشتیاری به ترتیب 6/75% و 8/22% به دست آمد. همچنین فراوانی نمونه های دارای آلل BF2*21 در دو توده نژادی خزک و دشتیاری به ترتیب 9/45 و 2/34% مشاهده شد. از طرف دیگر، در توده نژادی خزک به رغم بالا بودن فراوانی نمونه های دارای آلل BF2*13، فراوانی نمونه های دارای آلل BF2*21 که رابطه مستقیم با مقاومت به بیماری های مارک، آنفولانزای مرغی، بورس عفونی و برخی صفات تولیدی دارد نیز در حد نسبتاً خوبی بود. بنابراین اصلاحگران می توانند این آلل ها را در برنامه های اصلاح نژاد مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


Boonyanuwat, K., Thummabutra, S., Sookmanee, N., Vatchavalkhu, V. and Siripholvat, V. 2006. Influences of major histocompatibiliy complex class I heliotypes on avian influenza virus disease traits in Thai indigenous chicken. Animal Science, 77: 285-289. 
Briles, W. E., McGibbon, W. H. and Irwin, M. R. 1950. On multiple alleles affecting cellular antigens in the chicken. Genetics, 35: 633-652. 
Bumstead, N. 1998. Genetic resistance to avian viruses. Rev. ci. Tech, 17: 249–255.
Dietert, R. R., Taylor, J. r. and Dietert, M. F. 1991. Biological function of the chicken major histocompatibility complex. Crit. Rev. Poult. Biol, 3:111–129.
Dunnington, E. A., Briles, W. E.,  Briles, R. E. and Siegel, P. B. 1996. Immunoresponsiveness in chickens: association of antibody production and the B system of the major histocompatibility complex. Poult. Sic., 75: 1156-1160.
Ewald, S. J., Avendano, S., Mcleod, S., Lamont, S. J. and Dekkers, J. C. M. 2007.
Associations of BF2 alleles with antibody  titres and production  traits in commercial pure line broiler chickens. Animal. Genetics, 38: 174-176.         
Gavora, J. S., Simonsen, M., Spencer, J. F., Fairful, R.W. and Gowe, R. S. 1986. Changes in the frequency of major histocompatibility haplotypes in chickens under selection for both high egg production and resistance to Marek’s disease. Z. Tierzucht Zuchtungsbiol, 103:218–226.
Juul-Madsen, HR., Dalagard, T. S., Salomonsen, J. Heller D. E. 2004. Genetic resistance with focus on Major Histocompatibility Complex.        
Livant E.J., Brigati J.R. and Ewald S. J. 2004. Diversity and locus  specificity of chicken MHC class I sequences. Animal Genetics, 35: 18–27.
Livant, E. J. and Ewald, S. J. 2005. High- resolution typing for chicken BF2 (MHC Class I) alleles by automated sequencing. Animal Genetics, 36: 432- 434.
Miller, M. M., et al. 2004. Nomenclature for the chicken major histocompatibility (B and Y) complex. Immunogenetics, 56: 261–79.
Nishibori, M., Hayashi T., Tsudzuki M., Yamamoto, Y. and Yasue, H. 2001. Complete sequence of the Japanese quail (Coturnix japonica) mitochondrial genome and its genetic relationship with related species. Animal Genetics, 32: 180-185. 
Qian Yan, R., Shengli, X., Yao Yang, T. and Xia, C. 2005. Characterization of BF2 and B2m in three Chinese Chicken lines. Immunology and Immunopathology, 108: 417-425.
Rammenssee, H.G., Falk, K. and Rotzsche, O. 1993. MHC molecules as peptides receptors. Curr.Opin.Immunol., 5: 35-44.
Sander, J. F. 1993. The major histocompatibility complex and its role in poultry production. World’s Poult. Sci. J., 49: 132–138. 
Singh, V. K., Mangalam, A. K., Dwivedi, S., Naik, S. 1998. Primer premier: program for  design of degenerate primers from a protein sequence. Biotechniques, 24:318-319.