اثرات استفاده از تفاله لیموترش معمول و عمل‌‌آوری شده بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های خونی در مرغ‌های تخم‌گذار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مراغه

2 عضو هیات علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

این آزمایش، جهت ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله لیموترش معمول و عمل‌‌آوری شده با اوره بر عملکرد، صفات کیفیت تخم‌مرغ و فراسنجه‌های خونی مرغ‌های تخم‌گذار انجام شد. در این آزمایش، تعداد 192 قطعه مرغ تخم‌‌گذار سویه های لاین- W36 از سن 35 تا 46 هفتگی در 4 تیمار، 4 تکرار و با تعداد 12 قطعه مرغ در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. گروه‌های آزمایشی شامل: 1) شاهد(بدون استفاده از تفاله لیمو)، 2) جیره حاوی 4 درصد تفاله لیمو عمل‌‌آوری نشده، 3) جیره حاوی 4 درصد تفاله لیموی عمل‌‌آوری شده با 5/0 درصد اوره و 4) جیره حاوی 4 درصد تفاله لیموی عمل‌‌آوری شده با 1 درصد اوره بودند. نتایج آزمایش نشان دادند که استفاده از تفاله لیمو و عمل‌‌آوری آن با اوره دارای اثرات معنی‌‌داری بر عملکرد و صفات کیفی تخم‌‌مرغ در مرغ‌های تخم‌گذار می‌‌باشد)05/0(P<. هر چند استفاده از تفاله لیموی عمل‌‌آوری نشده نیز در مقایسه با شاهد موجب بهبود معنی‌دار عملکرد و صفات کیفی تخم‌‌مرغ گردید، لیکن مرغ‌ها بهترین عملکرد را با استفاده از 4 درصد تفاله لیموی عمل‌‌آوری شده با 5/0 درصد اوره نشان دادند. به طوری که بیشترین وزن تخم‌مرغ، بالاترین درصد تولید و تولید توده‌‌ای تخم‌مرغ، بیشترین مقدار خوراک مصرفی، بهترین ضریب تبدیل خوراک، کمترین هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم‌‌مرغ تولیدی، بالاترین شاخص رنگ زرده، وزن زرده و واحد هاو در این گروه آزمایشی به دست آمد. استفاده از تفاله لیموی عمل‌‌آوری شده با 1 درصد اوره، در مقایسه با سطح 5/0 درصدی عمل‌‌آوری، اثرات سوئی بر عملکرد و صفات کیفی تخم‌‌مرغ داشت. استفاده از تفاله لیمو و عمل‌‌آوری آن در مقایسه با شاهد اثرات معنی‌داری بر فراسنجه‌های خونی مرغ‌ها نداشت)05/0(P>. نتیجه‌‌گیری نهایی این­که استفاده از تفاله لیموترش عمل‌‌آوری شده با 5/0 درصد اوره موجب اصلاح عملکرد و صفات کیفی تخم‌‌مرغ و کاهش هزینه تولید در مرغ‌های تخم‌‌گذار می‌گردد.

کلیدواژه‌ها