تعیین ارزش اقتصادی صفات مهم در گاوهای هلشتاین استان چهارمحال و بختیاری با سطوح مختلف تولید شیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

2 کارشناس ارشد علوم دامی، سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

چکیده

در این مطالعه پارامترهای تولیدی، تولیدمثلی، جمعیتی، مدیریتی و اقتصادی حاصل از رکوردگیری تعداد 12 واحد گاوداری صنعتی با اندازه 20 تا 250 رأس و با ظرفیت 1240 رأس گاو مولد، طی یک چرخه کامل تولیدی در خلال سال‌های 1389 تا 1391 به منظور تعیین ارزش‌های اقتصادی صفات مهم، مورد استفاده قرار گرفتند. صفات اقتصادی موجود در معادله سود شامل صفات ماندگاری و بقاء (شامل زنده‌مانی گاو، زنده‌مانی گوساله تا 3 ماهگی، ‌ زنده‌مانی تلیسه از 3 ماهگی تا زایمان، وزن تلیسه داشتی، طول عمر اقتصادی گاو و وزن بدن گاو)، صفات تولیدمثلی و بهداشتی (شامل میزان آبستنی، میزان زنده‌زایی، فاصله گوساله‌زایی، میزان سخت‌زایی و سن تلیسه در اولین گوساله‌زایی) و صفات تولیدی (شامل وزن شیرگیری گوساله، وزن گوساله نر پرواری، تولید شیر، تولید چربی و تولید پروتئین)  بودند. ضرایب اقتصادی و اهمیت نسبی صفات به ازای یک انحراف استاندارد ژنتیکی افزایش در هر صفت با استفاده از گرایش حداکثر سود برآورد شد. نتایج نشان دادند که مجموع اهمیت نسبی گروه‌های مختلف صفات برای سطوح مختلف تولید شیر 15/38 تا 05/36 درصد برای صفات ماندگاری و بقاء، 80/34 تا 59/36 درصد برای صفات تولیدمثلی و بهداشتی و 05/27 تا 80/27 درصد برای صفات تولیدی بدست آمد. با افزایش تولید شیر اهمیت نسبی صفات ماندگاری و بقاء کاهش و صفات تولیدمثلی و بهداشتی افزایش یافتند. اهمیت نسبی برآورد شده برای گروه های مختلف صفات در این مطالعه، می تواند در تشکیل شاخص‌های انتخاب چند صفتی برای اصلاح نژاد گاوهای شیری با سطوح مختلف تولید شیر استفاده شوند

کلیدواژه‌ها


Miglior, F., Muir, B. L. and Van Doormaal, B. J.  (2005). Selection indices in Holstein cattle of various countries. Journal of Dairy Science.88:1255-1263.
Mirmahdavi Chabok, S. A., Eskandari Nasab, M., Shadparvar, A. and Ghorbani, A. (2006). Estimate of economic values for milk production and longevity traits in minimize cost and limited input in three Hostein farms. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 2, 169-179. (In Persian).
Mirmahdavi Chabok, S. A., Shadparvar, A., Eskandari Nasab, M. and Ghorbani, A. (2007). Estimate of economic values for milk production, fat and protein percent and longevity traits in maximize profit and using profit equation. Journal of Agriculture Science, 17, 2, 145-156. (In Persian).
Sadeghi-Sefidmazgi, A., Moradi-Shahrbabak, M., Nejati-Javaremi, A. and Shadparvar, A. (2008). Estimate of economic values for production and longevity traits in Holstein cows. Iranian Journal of Agriculture Science, 39, 2, 227-235. (In Persian).
Sadeghi-Sefidmazgi, A., Moradi-Shahrbabak, M., Nejati-Javaremi, A., Miraei-ashtiani, S. R. and Amer, P. R. (2012). Breeding objectives for Holstein dairy cattle in Iran. Journal of Dairy Science, 95: 3406–3418.
Shadparvar, A., Mahmoudi, B. and Eskandari, M. (2004). Defining economic values of production and longevity traits to Iranian Holstein cows' selection index. The first Iranian Congress on Animal Science, Vol. 2, 756-759. (In Persian).
Shadparvar, A. (2012). A review on estimate of economic values of traits in Iran. The 5th Iranian Congress on Animal Science, Isfahan University of Technology, 8-15. (In Persian).
Sölkner, J. and Fuerst, C. (2002). Breeding for functional traits in high yielding dairy cows. Proc. 7th Wrld. Congr. Genet. Appl.Livest. Prod., Montpellier, France, 291: 107–114.
VanRaden, P. M. (2002). Selection of dairy cattle for lifetime profit. Proc. 7th World Congr. Genet. Appl. Livest. Prod. 29:127–130.
Vatankhah, M. and Faraji Nafchi, M. (2013). Cost-benefit analysis and economical and biological efficiencies of Holstein cows in Chaharmahal-va-Bakhtiari province with different level of milk production. Animal Production Research, Vol. 2, No. 3, 1-9. (In Persian).
Wesseldijk, B. (2004) . Secondary traits make up 26% of breeding goal. Holstein Interbull,11(6):8–11.
Zahmatkesh, R. and Amin Afshar, M. (2009). Planning bio-economic system for Holstein dairy cattle in Fars province. Animal Science and Research Journal, 5, 91-99. (In Persian).