اثر دانه کتان بر روی عملکرد تولید مثلی گاوهای هلشتاین تازه زا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کشاورزی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، صندوق پستی 33535111، تهران، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

به منظور مشاهده اثرات دانه کتان بر روی عملکرد تولید مثلی گاوهای هلشتاین تازه زا، از 99 راس گاو شکم اول و 100 راس گاو با چند شکم زایش در قالب دو گروه آزمایشی شاهد و دانه کتان برای 28 روز اول پس از زایش استفاده شد و پس از آن هر دو گروه جیره یکسانی دریافت کردند. از نرم افزار آماری SAS با استفاده از از رویه های LOGISTIC برای تجزیه آماری داده ها استفاده شد. نتایج نشان دادند، استفاده از دانه کتان بر روی صفات تولید مثلی مانند میانگین تعداد تلقیح مصنوعی، نرخ آبستنی و عفونت های رحمی تاثیر معنی­داری نداشت. شیوع کیست های تخمدانی در گاوهای شکم اول و چندشکم زایش برای جیره دانه کتان یکسان بود، در حالی که شیوع آن برای گاوهای چندشکم زایش، زمانی که از جیره شاهد استفاده کردند به­طور معنی­داری بیشتر بود. با توجه به اثر دانه کتان در کاهش شیوع کیست­های تخمدانی در گاوهای چند شکم زایش در مقایسه با گاوهای شکم اول، استفاده از دانه کتان در جیره گاوهای شیری بخصوص در دامداری­هایی که مشکلات مدیریتی دارند پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


Britt, J. H. (1992). Impacts of early post-partum metabolism on follicular development and fertility. The Bovine Practitioner Proceedings. 24: 39.
Burke, J.M., Staples, C.R., Risco, C.A., De la Sota, R.L. and Thatcher, W.W. (1997). Effect of ruminant grade menhaden fish meal on reproductive and productive performance of lactating dairy cows. Journal of  Dairy Science. 80: 3386-3398.
Dirandeh, E., Towhidi, A., Ansari Pirsaraei, Z., Adib Hashemi, F., Ganjkhanlou, M., Zeinoaldini, S., Rezaei Roodbari, A., Saberifar, T. and Petit, H.V. (2013).  Plasma concentrations of PGFM and uterine and ovarian responses in early lactation dairy cows fed omega-3 and omega-6 fatty acids. Theriogenology. 80: 131-137.
Fuentes, M.C., Calsamiglia, S., Sánchez, C., González, A., Newbold, J.R., Santos, J.E.P., Rodríguez-Alcalá, L.M. and Fontecha, J. (2008). Effect of extruded linseed on productive and reproductive performance of lactating dairy cows. Livestock Science. 113: 144-154.
Hostens,  M., Fievez, V., Leroy, J.L.M.R., van de Burgwala, E.J., Van Ranst, B., Vlaeminck, B. and Opsomer, G. (2013). Milk fat saturation and reproductive performance in dairy Cattle. Animal Reproduction Science. 141: 116-123.

Hackett, A.J. and Batra, T.R. (1985). The incidence of cystic ovaries in dairy cattle housed in a total confinement system. Canadian Journal of Comparative Medicine. 49: 55-57.

Petit, H. V. and Twagiramungu, H. (2006). Conception rate and reproductive function of dairy cows fed different fat sources. Theriogenology, 66: 1316-1324.
Thatcher, W.W., Bilby, T.R., Bartolome, J.A., Silvestre, F.T., Staples, C.R. and Santos, J.E.P. (2006). Strategies for improving fertility in the modern dairy cow. Theriogenology. 65: 30-44.