اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره‌ی غذایی بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه بلدرچین ژاپنی طی دوره‌ی پایانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه زنجان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشگاه زنجان

چکیده

­در این تحقیق، اثر سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام جیره‌ی غذایی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی بلدرچین ژاپنی(Coturnix coturnix japonica) طی دوره پایانی (29 تا 49 روزگی) بررسی شد. از 900 قطعه بلدرچین ژاپنی نر 28 روزه، در قالب یک آزمایش فاکتوریل 3×3 [سه سطح انرژی قابل متابولیسم (2900، 3050 و 3200 کیلوکالری در کیلوگرم) و سه سطح پروتئین خام (6/21، 24 و 4/26 درصد)] به صورت طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار و 20 پرنده در هر تکرار استفاده شد. در پایان دوره، از هر واحد آزمایشی دو قطعه پرنده انتخاب و پس از خون­گیری (برای اندازه‌گیری تری‌گلیسرید، کلسترول کل، LDL و اسید اوریک) جهت بررسی خصوصیات لاشه کشتار شدند. بهترین افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک با مصرف جیره‌های حاوی 3200 کیلوکالری انرژی در کیلوگرم جیره  مشاهده شد (05/0P<). اثر سطوح مختلف پروتئین خام جیره بر عملکرد بلدرچین‌های مورد آزمایش معنی‌دار نبود (05/0<P). سطوح مختلف انرژی و پروتئین و اثر متقابل آن­ها بر نسبت وزن کبد به کل بدن تأثیر معنی‌داری داشتند. به طوری که سطوح بالاتر انرژی و پروتئین نسبت وزن کبد به وزن بدن را کاهش دادند (05/0P<). کلسترول و LDL خون، با مصرف جیره حاوی 3200 کیلوکالری انرژی در کیلوگرم جیره کاهش معنی داری یافتند (05/0P<). بر اساس نتایج این مطالعه، می‌توان سطح 3200 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم در کیلوگرم جیره و 6/21 درصد پروتئین خام را برای تغذیه بلدرچین ژاپنی در طی دوره‌ی پایانی پیشنهاد نمود

کلیدواژه‌ها


شیخ، ن.،  مروج، ح.،  شیوازاد، م. و توحیدی، آ. (1391). اثرات سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدرچین‌های ژاپنی. تحقیقات تولیدات دامی. شماره 2، ص ص. 63-55.
یازرلو، م.،  شریفی، س. د.،  شریعتمداری، ف. و صالحی، ص. (1392). تعیین سطح مطلوب انرژی و پروتئین در جیره رشد بلدرچین ژاپنی (Coturnix coturnix japonica). تولیدات دامی. شماره1، ص ص. 15-1.
Abdel-Azeem, A.F. (2011). Influence of qualitative feed restriction on reproductive performance of Japanese quail hens. Egyptian Poultry Science. 31:883-897.
Attia, Y.A., Nawar, M.E., Osman, M. and Abdelhady, S.B. (1998). Optimum levels of metabolizable energy and crude protein in the rations for Avians-34 broiler chicks. Egyptian Journal of Animal Production. 35:223-241.
Bartov, I. and Plavink, I. (1998). Moderate excess of dietary protein increase breast meat yield of broiler chicks. Poultry Science. 77:680-688.
Correa, G.S.S., Silva, M.A., Correa, A.B., Fontes, D.O., Santos, G.G. and Lima, H.R. (2008). Crude protein level for meat type quail during the growing period. Arquivo Brasileiro de MedicinaVeterinaria e Zootecnia. 60:209-217.
Dairo, F.A.S., Adesehinwa, A.O.K., Oluwasola, T.A. and Oluyemi, J.A. (2010). High and low dietary energy and protein levels for broiler chickens. African Journal of Agricultural Research. 5:2030-2038
Djouvinov, D. and Mihailov, R. (2005). Effect of low protein level on performance of growing and laying Japanese quails (coturnix coturnix japonica). Bulgarian Journal of Veterinary Medicine. 8:91-99.
D’Mello, J.P.F. (1994). Amino acids in farm animal nutrition. 1st Edition. CABI Publishing, UK, Wallingford. pp: 418.
Grobas, S., Mendez, J., Lazar, L., De Blas, C. and Mateos, G.G. (2001). Influence of source and percentage of fat added to diet on performances and fatty acid composition of egg yolks of two strains of laying hens. Poultry Science. 80:1171-1179.
Holsheimer, J.P. and Veerkamp, C.H. (1992). Effect of dietary energy, protein and lysine content on performance and yields of two strains of male broiler chicks. Poultry Science. 71:872-879.
Jakson, S., Summers, J.D. and Lesson, S. (1985). Effects of dietary protein and energy on broiler carcass composition and efficiency of nutrient utilization. Poultry Science. 61:2224-2231.
Kaur, S., Mandal, A.B., Singh, K.B. and Kadam, M.M. (2008). The response of Japanese quails (heavy body weight line) to dietary energy levels and graded essential amino acid levels on growth performance and immuno-competence. Livestock Science. 117:255-262.
Kaur, S., Manda, A.B., Singh, K.B. and Narayan, R. (2006). Optimizing needs of essential amino acids in diets with or without fishmeal of growing Japanese quails (heavy body weight line). Journal of the Science of Food and Agriculture. 86:320-327.
Leeson, S. and Summers, J.D. (2005). Commercial poultry nutrition. 3rd Edition. Nottingham University Press, Nottingham, UK. p: 398.
Miller, E.L. (2002). Protein Nutrition Requirements of Farmed Livestock and Dietary Supply. In: http://www.fao.org/docrep/007/y5019e06.htm, Accessed: 15:06.
Mosaad, G.M.M. and Iben, C. (2009). Effect of dietary energy and protein levels on growth performance, carcass yield and some blood constituents of Japanese quails. Die Bodenkultur. 1:39-46.
Nahashon, S.N., Adefope, N., Amenyenu, A. and Wright, D. (2005). Effects of dietary metabolizable energy and crude protein concentrations on growth performance and carcass characteristics of French guinea broilers. Poultry Science. 84:337-344.
National Research Council. (1994). Nutrient Requirements of Poultry. 9th Edition. National Academy Press, Washington DC. p: 176.
Nguyen, T.V. and Bunchasak, C. (2005). Effects of dietary protein and energy on growth performance and carcass characteristics of bettong chicken at early growth stage. Journal of Science and Technology. 27:1171-1178.
Rezaei, M., Nassiri Moghaddam, H., Pour Reza, J. and Kermanshahi, H. (2004). The effect of dietary protein and lysine levels on broiler performance, carcass characteristics and nitrogen excretion. International Journal of Poultry Science. 3:148-152.
SAS Institute. (2004). SAS/STAT 9.1 User’s Guide. SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
Shim, K.F. and Vohra, P. (1984). A review of the nutrition of Japanese quail. WorldS Poultry Science Journal. 40:261-274.
Tarasewicz, Z., Szczerbińska, D., Ligocki, M., Wiercińska, M., Majewska, D. and Romaniszyn, K. (2006). The effect of differentiated dietary protein level on the performance of breeder quails. Animal Science Papers and Reports. 24:207-216.