بررسی ترکیبات شیمیایی و خصوصیات سیلویی علوفه کنگر فرنگی با و بدون اوره و ملاس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

2 بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

چکیده

این آزمایش به منظور ارزیابی فیزیکی و شیمیایی سیلاژ علوفه‌کنگر فرنگی (Cynara scolymus) در قالب طرح کاملا تصادفی با 7 تیمار شامل تیمار شاهد (علوفه)، تیمار دو (علوفه و 5% ملاس )، تیمار سه (علوفه و 10 % ملاس )، تیمار چهار (علوفه و1% اوره )، تیمار پنج (علوفه و 5% ملاس و 1% اوره)، تیمار شش (علوفه و2% اوره) و تیمار هفت (علوفه و 5% ملاس و 2 % اوره) به مدت دو ماه به اجرا در آمد. اندازهگیری ترکیبات شیمیایی پس از سیلوکردن نشان داد که ماده خشک تیمارهای 4، 5 و 7 به‌طور معنی‌داری پایین‌‌تر از سایر تیمارهای آزمایشی بود (P<0.05). به‌طور معنی‌داری میزان پروتئین خام بالاتری در تیمارهای حاوی 1 و 2 درصد اوره نسبت به سایر تیمارها (صفر درصد اوره) مشاهده شد (P<0.05). همچنین، میزان دیواره سلولی و دیواره سلولی منهای همی سلولز در تیمار شاهد به‌طور معنی‌داری نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود (P<0.05). نتایج ارزشیابی فیزیکی نشان داد، تیمارهای شاهد و 4 به طور معنی داری ازکیفیت ظاهری بالاتر و همچنین بیشترین مقدار انرژی در تیمار4 نسبت به سایر تیمارها برخوردار بودند (05/0P<). میزان کل اسیدهای چرب فرار به طورمعنی‌داری در تیمارهای 3 و 5 بیشتر از شاهد بود (05/0P<). تفاوت معنی‌داری از نظر pH در میان تیمارها مشاهده نشد و تیمارهای 6 و 7 به طور معنی‌داری بالاترین ازت آمونیاکی را نشان دادند (05/0P<). بنابراین، افزودن اوره و ملاس باعث افزایش ارزش غذایی سیلاژ کنگرفرنگی و همچنین بهبود خصوصیات فیزیکی آن می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


رحیمی‌نیا، م. (1387). فرهنگ مصور گیاهان دارویی، تهران. انتشارات اشکذر، 560 صفحه
بحرینی‌نژاد، ب. (1382). تعیین مناسب­ترین سطح تراکم، تعداد چین و اثر کود ازته در گیاه کنگر فرنگی Cynara scolymus L.. انتشارات موسسه تحقیقات جنگلها ومراتع. 75 صفحه.
تیمورنژاد، ن. 1379. تعیین ارزش غذایی پسمانده های میوه و سبزیجات میادین میوه و تره بار به روش های in vivo، in vitroو in sitoدر نشخوارکنندگان. پایان نامه‌کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد کرج. 100 صفحه.
خوروش، م.، محمدزاده، ح. و بهرامی، م. (1393). مدیریت تولید و مصرف سیلاژ. انتشارات ارکان دانش. 404 صفحه.
زرگری، ع. (1371). گیاهان دارویی، چاپ پنجم، جلد سوم، تهران. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
شماع، م.  و آصفی، ع. (1374). گزارش طرح استفاده از پس مانده های خشک میدان های میوه و تره بار برای تغذیه گوساله های نر پرواری. معاونت پژوهش و توسعه، سازمان بازیافت و تبدیل مواد، شهرداری تهران.73 صفحه.
صالحی‌سورمقی، م. ح. (1385). گیاهان دارویی و گیاه درمانی، چاپ اول، جلد اول، تهران. انتشارات دنیای تغذیه. 245 صفحه.
فروغ‌عامری، نادر. (1383). بررسی امکان استفاده از ضایعات پسته سیلو شده در تغذیه گاوهای شیری.  گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، 1031/82،  ناشر موسسه تحقیقات علوم دامی‌کشور. 17 صفحه.
AOAC. (2000). Official methods of analysis. Association of official analytical chemists, Washington, DC.
Blumenthal M. (1998). The Complete German Commission E Monographs, Therapeutic Guide to Herbal Medicines. Boston. Mass Integrative Medicine Communications. 1998, pp: 84.
Cajarville, C., Gonzalez, J., Repetto, J.L., Rodriguez, C.A. and Martinez, A. (1999). Nutritive value of green forage and crop by-products of Cynara cardunculus. Annales de Zootechin, 48 (5): 353-365.
Cajarville, C., Gonzalez, J., Repetto J. L., Alvir M. R., and Rodriguez C.A. (2000). Nutritional evaluation of cardoon (Cynara cardunculus) seed for ruminants. Animal  Feed Sciemce and Technology. 87: 203-213.
Ceccarelli, N., Curadi, M., Picciarelli, P., Martelloni, L., Sbrana, C., and Giovannetti, M. (2010). Globe artichoke as functional food. Mediterranian Journal of Nutrition and Metabolism. 3: 197-201.
Christaki, E., Bonos, E. and Florou-Paneri, P. (2012). Nutritional and functional of Cynara crops (Globe Artichoke and Cardoon) and their potential application. International Journal of Applied Science and Technology. 2(2): 64-70.
Fernandez, J., Curt, M. D., and Aguado, P. L. (2006). Industrial applications of Cynara cardunculus L. for energy and other uses. Industrial and Crops Production. 24: 222-229.
Galvano, S. M. and Scerra, V. (1983). The use of bracts of artichoke (Cynara scolymus) in the feeding of the cattle. World Review of Animal Production. 19: 41-46.
Gasa, J., Castrillo, C., Baucells, M.D. and Guada, J.A. (1989). By- products from the canning industry as feedstuff for ruminants: Digestibility and it`s prediction from chemical composition and laboratory bioassays. Animal Feed Science and Technology. 25:67-77.
Gebhart R. (2002). Prevention of taurolithocholate induced hepatic bile canalicular distortions by HPLC-characterized extracts of artichoke (Cynarascolymus) leaves. Planta Medica. 68: 776-779.
Jaramillo, D. P., Buffa, M. N., Rodriguez, M., Perez-Baena, I., Guamis, B., and Trujillo, A. J. (2010). Effect of the inclusion of artichoke silage in the ration of lactating ewes on the properties of milk and cheese characteristics during ripening. Journal of Dairy Science. 93: 1412-1419.
Kim, K.H., Tsugiguchi, J. and Uchida, S. (1992). Fermentation quality evaluation of Italian ryegrass silage by using the buffer index curve. Asian-Australasian Journal of Animal Science. 5(4): 737-740.
Megias, M.D., Martinez-Teruel, A. and Hernandez, M.R. (1999). Potential Environmental Impact of Effluents from the Artichoke (Cynara scolymus L.) Byproduct Ensiling Process Using Additives. Journal of Agriculture and Food chemistry. 47(6): 2455-2458.
Meneses, M., Megias, M.D., Madrid, J., Martinez-Teruel, A., Hernandez, F. and Oliva, J. (2007). Evaluation of the phytosanitary, fermentative and nutritive characteristics of the silage made from crude artichoke (Cynara scolymus L.) by-product feeding for ruminants. Small Ruminant Research, 70: 92-296.
Sallam, S.M.A., Bueno, I.C.S., Godoy, P.B., Nozella, E.F., Vitti, D.M.S.S., and Abdalla, A.L. (2008). Nutritive value assessment of the artichoke (Cynara scolymus) by-product as an alternative feed resources for ruminants. Tropical and  Subtropical Agroecosystems, 8: 181-189.
SAS Institute. (1998). SAS/STAT User’s Guide: Statistics for windows company. Release 6.12.0.8. SAS, Institute Inc., Cary, NC.