برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت درصد پروتئین شیر در گاومیش های بومی ایران با استفاده از مدل روزآزمون رگرسیون تصادفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

3 استاد گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

در این پژوهش از اطلاعات گاو‌میش‌های بومی ایران که طی 20 سال (1372-1391) به وسیله مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع‌آوری شده بود استفاده گردید. داده‌ها برای شکم‌های اول، دوم و سوم زایش به ترتیب شامل 4339، 4439 و 4445 رکورد روزآزمون بودند که در 298 گله پراکنش داشتند. با استفاده از رویه GLM نرم افزار SAS عوامل محیطی مؤثر بر میزان درصد پروتئین شیر شناسایی شدند. در مدل تجزیه، اثرات ثابت گله-تاریخ روزآزمون، سال-فصل زایش و روز‌های شیردهی برازش شدند و سن حیوان در هنگام زایش به عنوان متغیر همراه در نظر گرفته شد. پارامتر‌های ژنتیکی با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی تک صفته نرم افزار Wombatبرآورد شد. وراثت پذیری این صفت در روز‌های مختلف شیردهی برای شکم‌های اول، دوم و سوم زایش به ترتیب در محدوده 005/0 تا 14/0، 03/0 تا 7/0 و 005/0 تا 24/0 بدست آمد. بالاترین وراثت پذیری برای شکم‌های اول، دوم و سوم زایش به ترتیب در روز‌های 300، 300 و 5 و به میزان 14/0، 7/0 و 24/0 برآورد شد. میانگین همبستگی ژنتیکی درصد پروتئین شیر در شکم‌های اول، دوم و سوم زایش به ترتیب به میزان 09/0، 98/0 و 95/0 برآورد شد. در این مطالعه وراثت پذیری برای صفت درصد پروتئین شیر در حد نسبتاً بالایی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


آمارنامه کشاورزی (1394). جلد دوم: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات. وزارت جهاد کشاورزی. ص. 99.
قربانی، غ. (1371). اصول پرورش گاو­های شیری. انتشارات امیر کبیر اصفهان.
Borghese, A. (2005). Buffalo production and research. FAO Reional Office for Europe Inter-Regional Cooperative Research Network on Buffalo (ESCORENA). http://www.fao.org/docrep/010/ah847e/ah847e00.htm.
Ghavi Hossein-Zadeh, N. (2014). Linear and threshold analysis of direct and maternal genetic effects for secondary sex ratio in Iranian buffaloes. Journal of Applied Genetics. 55(3):365-372.      
Jamrozik, J., Schaeffer, L.R. and Jansen, G.B. (2000). Approximate accuracies of prediction from random regression models. Livestock Production Science. 66:85-92.
Madad, M., Ghavi Hossein-Zadeh, N., Shadparvar, A.A. and Kianzad, D. (2013). Random regression models to estimate genetic parameters for test-day milk yield and composition In Iranian Buffaloes. Archiv Tierzucht.56 (27):276-284.
Miglior, F., Gang, W., Wang, Y., Kistermarker, G.J., Sewalem, A. and Jamrozik, J. (2009). Short communication:Genetic parameters of production traits in Chinese Holsteins using a random regression test-day model. Journal of Dairy science. 92:4697-4706.
Naderfard, H.R. and Qanemy, A.W. (1997). Buffalo breeding in Islamic Republic of Iran. 5th congrees(proceedings). Caserta, Italy: 942-943.
Rener, E. (1983). Milk and dairy products in human nutrition.Volkswirschaftlicherverlag, Munich, Germany.
Rosati, A. and Van Vleck, L.D. (2002). Estimation of genetic parameters for milk, fat, protein and mozzarella cheese production for the Italian river buffalo Bubalus bubalis population. Livestock Production Science. 74:185-190.
Schaeffer, L.R., Jamrozik, J., Kistermaeker, G.J. and Van Doormal, B.J. (2000). Experience with a test day model. Journalof Dairy Science. 83:1135-1144.
Schaeffer, L.R. and Jamrozik J. (2008). Random Regression Models: a longitudinal perspective. Journal of Animal Breeding and Genetics. 125:45-146.
Schutz, M.M., Hansen, L.B., Steuernagel, G.R. and Reneau, J.K. (1990). Genetic parameters for somatic cells, protein and fat in milk of Holsteins. Journal of Dairy science. 73:494-502.
Strabel, T. and Misztal, I. (1990). Genetic parameters for first and second lactation milk yields of polish black and white cattle with random regression test-day models. Journal of Dairy science. 82:2805-2810.
Treviso, A.P.A. (2009). Associazione Provinciale Allevatori di Treviso, Controlli funzionali sui capi bufalini della provincial di Treviso. Accessed January 2011.