دوره و شماره: دوره 29، شماره 113، اسفند 1395، صفحه 3-200 
تعیین زیست فراهمی کلسیم صدف معدنی اردبیل و بررسی امکان کاربرد آن در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی

صفحه 51-66

محمود صحرائی؛ سید عبدالله حسینی؛ اباذر قنبری؛ علی مصطفی تهرانی؛ سولماز رحیمی


بررسی خصوصیات ژنتیکی بز مرخز براساس توالی ژن سیتوکروم b

صفحه 135-140

محسن عبدالملکی؛ کیان پهلوان افشار؛ حمید رضا سیدآبادی


تعیین جنسیت جنین گاو نژاد هلشتاین به کمک روش غیر تهاجمی DNA با منشأ جنینی شناور در پلاسما گاو آبستن

صفحه 141-150

آرش جوانمرد؛ نادر اسدزاده؛ محمد حسین بناء‌بازی؛ کریم حسن پور؛ مختار غفاری


تاثیر سطوح مختلف میوه زرشک بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی

صفحه 151-160

مرضیه ایزدخواه؛ هادی سریر؛ محمد باقر منتظر تربتی؛ حسین نعیمی پور یونسی