تأثیر سطوح مختلف دو رقم جدید دانه تریتیکاله در جیره غذایی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

2 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

3 کارشناس ارشد تغذیه دام و طیور

چکیده

چکیده
در این پژوهش امکان گنجاندن سطوح مختلف دو رقم دانه تریتیکاله به جای ذرت در جیره و تأثیر آن بر عملکرد و صفات لاشه جوجه‌های گوشتی بررسی شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل 3×2 در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو رقم دانه تریتیکاله (رقم 1،ET-79-17 و رقم 2، ET-82-15) و گنجاندن سه سطح دانه تریتیکاله (20، 40 و 60 درصد) در ترکیب جیره و یک تیمار اضافی شاهد انجام شد. در هر تیمار 5 تکرار و برای هر تکرار 24 قطعه جوجه در نظر گرفته شد. عملکرد جوجه‌ها در یک دوره 42 روزه اندازه گیری شده و در پایان دوره آزمایشی، 10 جوجه از هر تیمار برای بررسی ویژگی‌های لاشه، کشتار شدند. مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه و وزن زنده پایانی در تیمارهای حاوی 60 درصد جایگزینی ذرت با تریتیکاله نسبت‌ به تیمار شاهد و دیگر تیمارها کاهش معنی‌داری نشان دادند. جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی 60 درصد دانه تریتیکاله بیشترین مقدار ویسکوزیته محتویات روده را داشتند. ضریب تبدیل غذایی در بین تیمارها اختلاف معنی‌داری را نشان نداد. درصد ران، درصد سینه، درصد لاشه و درصد چربی محوطه شکمی در تیمارها اختلاف معنی‌داری نشان ندادند. نتایج نشان داد که هر یک از ارقام تریتیکاله مورد آزمایش را می‌توان بدون کاهش در عملکرد، تا 40 درصد جایگزین ذرت در جیره جوجه‌های گوشتی کرد. رقم تریتیکاله تأثیر معنی‌داری بر هیچ یک از پارامترهای اندازه‌گیری شده نداشت.

کلیدواژه‌ها


اسماعیلی، م. طغیانی، م. تبعیدیان، ع و زمانی‌زاده، م. (1389). تأثیر سطوح افزایشی تریتیکاله با آنزیم بر عملکرد و برخی از خصوصیات لاشه جوجه‌‌های گوشتی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. تهران، کرج. ص. 304.
زرقی، ح. گلیان، ا. کرمانشاهی، ح. راجی، ا. و هروی، ع. (1390). اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت­های خونی جوجه­های گوشتی. نشریه­ پژوهش‌های علوم دامی. جلد 3، شماره 4. ص ص. 324- 334.
غلامی، ح. (1390). تعیین ارزش غذای و کربوهیدرات­های غیر نشاسته­ای لاین­های امیدبخش تریتیکاله در تغذیه طیور. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور.
کوچکی، ا. ر. غلامی، ح. و فلاحی، ح. (1391). بررسی عملکرد دانه و صفات تغذیه­ای در لاین­های امید بخش تریتیکاله و رقم جدید سناباد. مجله علمی- ترویجی یافته­های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی. جلد 1، شماره 2، ص ص. 117-129.
AOAC. (1995). Official Methods of Analysis. Associationof Official Analytical Chemists, Washington, DC.
Azmal, S.A., Bhuiyan, A.A., Faruque, S. and Sarker, N.R. (2007). Effect of triticale based diet on the production performance and carcass characteristics of broiler. Journal of the Bangladesh Agricultural University, 5 (2): 295-301.
Bedford, M.R. (1995). Mechanism of action and potential environmental benefits from the use of feed enzymes. Animal Feed Science and Technology, 53: 145-155.
Boros, D. (1999). Influence of R genome on the nutritional value of triticale for broiler chicks. Animal Feed Science and Technology, 76: 219-226.
Borz, J. and  Volker, L. (1990). Efficacy studies with trichoderma viride enzyme complex in broiler chicks. Proceeding of VIII European Poultry. Conference Barcelona, pp: 275-279.
Baser, E. and Yetisir, R. (2014). Effects of Triticale replacement without any enzymes on carcass and performance of broiler chickens. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2: 1468- 1474.
Gatel, F., Lavorel, O., Fekete, J., Grosjean, F. and Castaing, J. (1985). Feeding value of triticale formonogastrics: weaned piglets, growing-finishing pigs and broilers. In: Bernard, M., Bernard, S. (Eds.), Genetics and Breeding of Triticale. Institut National de la Recherche Agronomique, Versailles, France, pp. 659-670.
Hermes, J.C. and Johnson, R.C. (2004). Effects of feeding various levels of triticale var. Bogo in the diet of broiler and layer chickens. Journal ofApplied Poultry Research, 13: 667-672.
Jozefiak, D., Rutkowski, A., Jensen, B.B. and Engberg. R.M. (2007). Effect of dietary inclusion of triticale, rye and wheat and xylanase supplementation on growth performance of broiler chickens and fermentation in the gastrointestinal tract. Animal Feed Science and Technology, 132: 79-93.
Mahbub, A.S.M., Baqui, M.A. and Sarker, N.R. (2011). Replacement of maize by different levels of triticale on performances and meat yield characteristics of broiler chickens. International Journal of Natural Sciences, 1: 25-30.
Proudfoot, N.S. and Hulan, H.W. (1983). Nutritive value of triticale as feed ingredient for broiler chickens. poultry science, 67: 1743- 1749.
Rao, D.R., Johnson, W.M. and Sunki, G.R. (1976). Replacment of maize by triticale in broiler dites. British Poultry Science, 17: 269- 274.
Ray, J. and Eason, P. (1988). Evaluation of triticale given to pigs, poultry and rats. Animal Feed Science and Technolegy, 19: 359- 375.
Rundgren, M. (1988). Evaluation of triticale given to pigs, poultry and Rats. Animal Feed Science and Technology, 19: 359-375.
Salmon, D., Temelli, F. and Spence, S. (2002). Chemical composition of western Canadian triticale varieties. Proc. of the 5th International Triticale Symposium, Volume II, pp. 445-450, June 30-July 5, Radzikow, Poland.June 30-July 5, Radzikow, Poland.
SAS Institute. (2002). SAS User’s Guide (Version 9.1): Statistics. SAS Institute, Inc., Cary, NC, USA.
Smith, R.L., Jensen, L.S., Hoveland, C.S. and Hanna, W.W. (1989). Use of pearl millet, sorghum and triticale grain in broiler diets. Journal of Production Agriculture. 2: 78-82.
Kliseviciute, V., Gruzauskas, R., Stupeliene, A.R.,  Dauksiene, A., Svirmickas, G.J., Miezeliene, A. and Alencikiene, G. (2014). Influence of different amount of whole triticale on peroductivity and meat quality of broiler chicken. Veterinarija Ir Zootechnika. T. 66 (88). pp. 20-27.
Zarghi, H., Golian, A. (2009). Effect of triticale replacement and enzyme supplementation on performance and blood chemistry of broiler chickens. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8: 1316-1321.