دوره و شماره: دوره 30، شماره 115، شهریور 1396، صفحه 3-316 
تأثیر سطوح مختلف دو رقم جدید دانه تریتیکاله در جیره غذایی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

صفحه 69-78

حسین نوراللهی؛ محمد جواد آگاه؛ امان اله صلح جو؛ محمدرضا هاشمی؛ مجید هاشمی


مقایسه توان تولیدی پنج سویه تجاری جوجه گوشتی

صفحه 103-116

صیفعلی ورمقانی؛ محمد اکبری قرایی؛ کبری میرزایی؛ کامران طاهرپور؛ علی خطیب جو


توالی یابی و آنالیز بیوانفورماتیک اگزون 9 ژن گیرنده پرولاکتین در بز خلخالی

صفحه 117-126

ویدا دولتی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ سعید نیک بین؛ رضا بهمرام؛ بهرام فتحی؛ رضا سید شریفی


مطالعه عملکرد برخی صفات تولیدی، تولید مثلی، ترکیب گله و اقتصادی گاوداری های سنتی کوچک در زابل

صفحه 287-302

محمود وطن خواه؛ مرتضی کیخاصابر؛ مختارعلی عباسی؛ حسن بانه؛ سعید اسماعیل خانیان