درجه بندی واحدهای مرغداری تخمگذار با استفاده از روش مدیریتی تصمیم گیری چند شاخصه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی.کرج. ایران

2 کارشناس ارشد بانک کشاورزی

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی. کرج. ایران

5 دانشیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور. سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی. کرج. ایران

6 کارشناس ارشد پرورش طیور

چکیده

به منظور درجه بندی مزارع مرغ تخمگذار با استفاده درجه بندی واحدهای مرغداری تخمگذار با استفاده از روش مدیریتی تصمیم گیری چند شاخصه، این مزارع در استان البرز به دو گروه (ظرفیت کمتر از 30000 قطعه و ظرفیت بالاتر ار 3000 قطعه) تقسیم بندی شدند و از گروه اول تعداد 8 واحد مرغداری و از گروه دوم 10 واحد مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مزارع از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. برای درجه بندی واحدها از صفات عملکردی مانند خوراک مصرفی، وزن توده تخم مرغ تولیدی، درصد تلفات و قیمت تمام شده استفاده شد. جهت درجه بندی مزارع از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه SAW استفاده گردید. مزارع با ظرفیت بالاتر و کمتر از 30000 قطعه بر اساس امتیاز به 3 گروه خیلی خوب(امتیاز بالای 90)، خوب ( امتیاز بالای 80) و متوسط( امتیاز بالای 70) طبقه بندی شدند. در پایان این سیستم درجه بندی می‌تواند با ایجاد رقابت در بین تولید کنندگان، سبب افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌های تولید گردد.
کلمات کلیدی: درجه بندی،مرغداری تخمگذار، تصمیم گیری چند شاخصه

کلیدواژه‌ها


اسفنجاری کناری، ر. و زیبایی، منصور.(1391). بررسی کارایی فنی و شکاف تکنولوژی واحدهای پرورش مرغ تخم گذار ایران. مجله علمی اقتصادی و توسعه کشاورزی. سال بیست و ششم، شماره 4، ص 252.
حسینی، س. ع.، زاغری، م.، لطف‌‌الهیان، ه.، شیوازاد، م. و مروج، ح. (1390). تعیین سطح مناسب متیونین مرغ‌های مادر با استفاده از روش اقتصادی حداکثر سازی سود و تصمیم‌‌گیری بر مبنای پاسخ‌های چندگانه. مجله علوم دامی ایران. 42 (4): 329-333.
 خانکی،ح.، شهیر، م. ح. و دشتی، ق.(1390). بررسی بهره‌وری عوامل تولید در واحدهای مرغداری تخم گذار استان تهران. اقتصاد کشاورزی و توسعه. شماره74.
 مومنی، م. (1385). مباحث نوین تحقیق در عملیات. انتشارات دانشگاه تهران.
ناجی، ا. و عرفان منش،م. ع. (1383). اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری عوامل تولید در صنعت طیور تخم گذار استان تهران. مجله جهاد.  264 :75 تا 82.
Yusef, S. A. and Malomo, O. (2007). Technical efficiency of poultry egg production in Ogun state: a DEA approach. Journal of Poultry Science. 6(9): 622- 629.
Ojo, S., & Ajibefun, I. A. (2003). Productivity and technical efficiency of poultry egg production in Nigeria. Journal of agriculture science. 4(2):219-222.
Haruna, U., Jibril, S.A., Kalla, D.J.U., & Suleiman, H. (2007). Evaluation of egg production in jos north local government area plateau state Nigeria. International journal of poultry science. 2(8): 212-211.
Hosseini, S.A, Mahdavi. A., Lotfollahian. H., MohitiAsli, M., Rezapourian, E., Meimandipour, A. and F. Alemi. (2012). Determination of energy equivalent value of natuzyme -p in corn and soybean based diet by multiattribut decision making. The 1st Internathional Conference on Animal Nutrition and Environment. Thailand.
Meimandipour, A., Hosseini, S. A., Lotfolahian, H., Hosseini, J., Hosseini, H.  and Sadeghipanah, H. (2012). Multiattribute decision-making: use of scoring methods to compare the performance of laying hen fed with different levels of yeast. Italian Journal of Animal Science.11:82-86
  Mohaddes, S. A. (2011). Production efficiency analysis in egg production in Khorasan Razavi province, Iran: An application of the transcendental frontier model. International Journal of poultry Science. 10(2): 125- 129.