مقایسه ارزش غذایی بخش های پروتئین دانه های غلات( گندم، جو و ذرت) عمل آوری شده، با سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سابق کارشناسی ارشدگروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه و کارشناس پژوهشی بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

2 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

3 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

هدف از انجام این تحقیق تعیین ارزش مغذی سه غله ی گندم، جو و ذرت با استفاده از روش های مختلف عمل آوری و تعیین ارزش تغذیه ای بخش های پروتئین آن ها با سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل پس از عمل آوری به روش های آسیاب، غلطک خشک، ورقه کردن با بخار آب و پلت می باشد.در غلات عمل آوری شده بیشترین مقدار پروتئین خام (درصد در ماده خشک) مربوط به گندم غلطک شده (2/14)، جو غلطک شده (6/12) و ذرت پلت شده (5/9) بود. کمترین مقدار بخش Aمربوط به گندم پلت (8/0)، جو آسیاب شده (5/0) و ذرت ورقه شده با بخار (1/0)، بیشترین مقدار 1B مربوط به گندم پلت (5/6%)، جو غلطک شده (2/8%) و ذرت پلت (4/6%)، بیشترین مقدار 2B مربوط به گندم غلطک شده (7/6)، جو پلت (4/4) و ذرت پلت (5/2)، بیشترین مقدار 3B مربوط به گندم ورقه شده با بخار (5/0)، جو پلت شده (5/0) و ذرت پلت (3/0) بود. کمترین مقدار C مربوط به گندم آسیاب شده (01/0)، جو آسیاب شده (07/0) و ذرت غلطک شده (02/)0درصد از ماده خشک بود. در مجموع، با توجه به هزینه و تجهیزات مورد نیاز، در عمل آوری گندم، جو و ذرت به ترتیب روش های ورقه کردن با بخار، پلت و آسیاب کردن، پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عباسی، ا.، ح. فضائلی، م. زاهدی­فر، ا. میرهادی، ع. گرامی، ن. تیمورنژاد، م. علوی. 1387. جداول ترکیبات شیمیایی منابع خوراک دام و طیور ایران. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.
کوچکی، ع.، ح. خیابانی و غ. ح. سرمدنیا. 1366. تولید محصولات زراعی. جهاد دانشگاهی، دانشگاه فردوسی مشهد.
میرزائی الموتی، ح.ر، امانلو، ح.، و نیکخواه، ع. 1384. بخشهای پروتئین و کربوهیدرات مواد خوراکی متداول در سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 36، شماره 2، 409-414.
نوروزیان، م.، م. وطن­دوست. 1387. جداول ترکیب و ارزش غذایی مواد خوراکی. انتشارات نوربخش. چاپ اول. برگردان به فارسی ازکتاب دانیل س.، ژ. پرز، ژ. تران. 
Branco, A. F., Viana, K. B., Castañeda, R. D., Prohmann, P. E., Coneglian, S. M., & Mouro, G. F. (2012). Chemical composition and crude protein fractions of Coastcross grass under grazing on winter, spring and summer in Southern Brazil. Acta Scientiarum. Animal Sciences, 34(2), 183–187.
Chalupa, W., & Sniffen, C. J. (1996). Protein and amino acid nutrition of lactating dairy cattle—today and tomorrow. Animal Feed Science and Technology, 58(1–2), 65–75.
Chemists, A. A. (1990). Official methods of analysis. Vol. I. 15th Ed. AOAC, Arlington, VA.
Council, N. R. (2001). Nutrient requirements of dairy cattle: 2001. National Academies Press.
Fortina, R., Malfatto, V., Mimosi, A., Guo, K., & Tartari, E. (2003). The establishment of a database of Italian feeds for the Cornell Net Carbohydrate and Protein System. Italian Journal of Animal Science, 2(3), 171–179.
Herrera-Saldana, R. E., Huber, J. T., & Poore, M. H. (1990). Dry matter, crude protein, and starch degradability of five cereal grains1. Journal of Dairy Science, 73(9), 2386–2393.
Krämer, M., Weisbjerg, M. R., Lund, P., Jensen, C. S., & Pedersen, M. G. (2012). Estimation of indigestible NDF in forages and concentrates from cell wall composition. Animal Feed Science and Technology, 177(1), 40–51.
Krishnamoorthy, U. C., Muscato, T. V, & Sniffen, C. J. (1982). Evaluationof a mathematical model of digesta and in vitro simulation ofrumen proteolysis to estimate the rumen undergraded nitogencontent of feedstuffs. Br J Nutr, 50, 555.
Licitra, G., Hernandez, T. M., & Van Soest, P. J. (1996). Standardization of procedures for nitrogen fractionation of ruminant feeds. Animal Feed Science and Technology, 57(4), 347–358.
Mathison, G. W. (1996). Effects of processing on the utilization of grain by cattle. Animal Feed Science and Technology, 58(1–2), 113–125.
McDonald, P., Edwards, R. A., Greenhalgh, J. F. D., & Morgan, C. A. (1995). Animal Nutrition, 5th edn,(Harlow, Longman Scientific and Technical).
Polat, M., ŞAYAN, Y., & ÖZELÇAM, H. (2014). Estimating In Situ Effective Crude Protein Degradability with Cornell Net Carbohydrate and Protein System Parameters in Energy-Rich Feedstuffs for Ruminants. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 20(2).
Sniffen, C. J., O’connor, J. D., Van Soest, P. J., Fox, D. G., & Russell, J. B. (1992). A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets: II. Carbohydrate and protein availability. Journal of Animal Science, 70(11), 3562–3577.
Van Soest, P. J. (1964). Symposium on nutrition and forage and pastures: new chemical procedures for evaluating forages. Journal of Animal Science, 23(3), 838–845.
Van Soest, P. J. van, Robertson, J. B., & Lewis, B. A. (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74(10), 3583–3597.