تأثیر به کارگیری عصاره آویشن شیرازی و تغییرات چربی جیره‌ای بر عملکرد و ثبات اکسیداتیو لاشه جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

2 دانشیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر عصاره آویشن شیرازی و چربی جیره‌ای بر عملکرد و ثبات اکسیداتیو لاشه جوجه‌های گوشتی (سویه راس 308، با نسبت مساوی نر و ماده) انجام شد. طرح مورد استفاده در آزمایش، طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار، 4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار بود. مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک به صورت دوره‌ای و در پایان دورهای آغازین، رشد و پایانی اندازه‌گیری شدند. در پایان دوره آزمایش (روز 42) از گوشت ناحیه ران 2 قطعه جوجه کشتار شده نمونه‌گیری انجام و ذخیره‌سازی نمونه‌ها به مدت 45 و90 روز در دمای فریزر (20- درجه سانتی‌گراد) صورت گرفت. جهت اندازه گیری ثبات اکسیداتیو نمونه‌های گوشت ناحیه ران، از میزان مواد واکنش دهنده با اسید تیوباربیتوریک (TBARS) استفاده شد. در تمامی دوره‌ها، جیره‌های حاوی چربی، افزایش وزن و خوراک مصرفی روزانه بیشتر و ضریب تبدیل خوراک کمتری در مقایسه با جیره‌های بدون چربی داشتند (05/0>P). با وجود عدم معنی‌داری اثر عصاره آویشن شیرازی بر عملکرد رشد جوجه‌های گوشتی (05/0<P)، استفاده از آن منجر به کاهش معنی‌دار در غلظت TBARS در گوشت ران 45 و90 روز پس از ذخیره‌سازی شد (05/0P<). مکمل جیره‌ای عصاره آویشن شیرازی در کل دوره موجب افزایش معنی‌دار در غلظلت کبدی آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (05/0>P) و افزایش غیر معنی‌دار در غلظلت سوپراکسید دیسموتاز شد. به عنوان نتیجه‌گیری کلی، استفاده از چربی جیره‌ای و عصاره آویشن شیرازی به ترتیب منجر به بهبود در عملکرد جوجه‌ها و کاهش میزان اکسیداسیون و افزایش کیفیت گوشت در طی ذخیره‌سازی شد.

کلیدواژه‌ها


آموزمهر، ا. و دستار، ب. (1388). تأثیر عصاره الکلی دوگیاه سیر وآویشن بر عملکرد و غلظت لیپیدهای خون جوجه­های گوشتی. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 18(1): 28-20.
رئیسی، م. صفامهر، ع.ر. حبیبی، ر. (1393). اسانس­های آویشن و پونه کوهی در جیره جوجه­های گوشتی: اثرات بر عملکرد، شاخص­های آنتی­اکسیدانی و فراسنجه­های بیوشیمیایی خون. مجله علوم دامی(پژوهش و سازندگی). 105: 120-103.
دانشیار،  م. و بومی، ت. (1393). تاثیر عصاره هیدروالکلی آویشن بر عملکرد، وضعیت آنتی­اکسیدانی و گازهای خونی جوجه­های گوشتی دریافت کننده نیترات سدیم در آب آشامیدنی. مجله علوم دامی(پژوهش و سازندگی). 104: 134-123.
حیدریان، م. جبلب جوان، ا. جوکار، م. (1394). بررسی تاثیر آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره رزماری بر کیفیت و زمان ماندگاری گوشت مرغ نگهداری شده در دمای یخچال. پژوهش و نوع آوری در صنایع غذایی. 2: 131-142.
جلالوند، ف. یغمایی، پ. ابراهیم حبیبی، آ. محمد آملی، م. کیمیاگر، م. (1391). تاثیر برخی ترکیبات طبیعی بر روی غلظت آنتی­اکسیدان تام سرم در موش­های چاق. زیست شناسی جانوری. 19-24.
گودرزی، م. ستاری، م. نجار پیرایه، ش. گودرزی، غ. بیگدلی، م. (1385). بررسی تاثیر عصاره­های آبی و الکلی گیاه آویشن شیرازی بر روی اشریشیاکلی انتروهموراژیک. مجله علوم پزشکی لرستان. 63-70.
همدیه، س. حسینی، ع. لطف الهیان، م. محیطی اصلی، م. غلامی کرکانی، ع. (1392). اثر اسانس آویشن شیرازی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ثبات اکسیداتیو گوشت در جوجه­های گوشتی. مجله تحقیقات تولیدات دامی. 2 :43 -53.
Abdel-wareth, A.A.A., Kehraus, S., Heppenstiel, F. and Sudekum, K.H. (2012). Effects of thyme and oregano on growth performance of broilers from 4 to 42 days of age and on microbial counts in crop, small intestine and caecum of 42-day-old broilers. Animal Feed Science and Technology. 187: 198-202.
Abdulkarimi, R., Aghzadeh, A. and Daneshyar, M. (2011). Growth performance and some carcass characteristics in broiler chickens supplemented with thymus extract (thymus vulgaris) in drinking water.American Journal of Science. 7: 125-134.
Al-Kassie, G.A.M. (2009). Infulance ef two plant extacts derived from thyme and cinnamon on broiler performance. Pakistan Veterinary Journal. 29: 169-173.
Anthony, K.P., Deolu-Sobogun, S.A. and Saleh, M.A. (2012). Comprehensive assessment of   antioxidant activity of essential oils. Journal Food Science. 77(8): 839-43.
Aviagen. (2014). Ross 308 broiler management guide. http://en.aviagen.com/ross-308.
Azizkhani, M., Misaghi, A., Basti, A.A., Gandomi, H. and Hosseini, H. (2013). Effects of Zataria multiflora Boiss. essential oil on growth and gene expression of enterotoxins A, C and E in Staphylococcus aureus ATCC 29213. International Journal of Food Microbiology. 163: 159-165.
Chang, C., Yang, M., Wen, H. and Chern, J. (2002). Estimation of total flavonoid content in propolis by two complementary colorimetric methods. Food and Drug Analysis. 10: 178-182.
Ciftci, M., Simsek, U. G., Yuce, A., Yilmaz, O. and Dalkilic, B. (2010). Effects of dietary antibiotic and cinnamon oil supple-mentation on antioxidant enzyme activities, cholesterol levels and fatty acid compositions of serum and meat in broiler Chickens. Journal Acta Veterinaria Brno. 79:27-30.
Cross, D.E., McDevitt, R.M., Hillman, K. and Acamovic, T. (2007). The effects of herbs and their associated essential oils on performance, dietary digestibility and gut microflora in chickens from 7 to 28 days of age. British Poultry Science. 48: 496-504.
Doyle, E. (2004). Saturated fat and beef fat as related to human health. A review of the scientific literature. Food Research International. UW-Madison, 39 pages.
Grashorn, M.A. (2007). Functionality of poultry meat. The Journal of Applied Poultry Research. 16: 99-106.
Hosseini-Vashan, S. J., Golian, A. and Yaghobfar, A. (2015). Effects of turmeric rhizome powder and source of oil in diet on blood metabolites, immune system and antioxidant status in heat stressed broiler chickens. Journal of Livestock Science and Technologies. 3: 13-20.
Iseri, S., Sener, G., Saglam, B., Ercan, F., Gedik, N. and Yegen, B. (2008). Ghrelin alleviates biliary obstruction-induced chronic hepatic injury in rats. Regulatory Peptides. 146: 73-79.
Jamshidi, M., Ahmadi Ashtiani, H.R., Rezazade, S.H.R., Fatehi Azad, F., Mazandarani, M., Khaki, A. (2010). Study on phenolics and antioxidant activity of some selected plant of Mazandaran province. Journal of Medicinal Plants Research. 9 (34): 177-83.
Jebelli Javan, A., Ghazvinian, K.H., Mahdavi, A., Javaheri Vayeghan, A., Staji, H. and Ghaffari Khaligh, S. (2013). The effect of dietary Zataria multiflora Boiss. essential oil supplementation on microbial growth and lipid peroxidation of broiler breast fillets during refrigerated storage. Journal of Food Processing and Preservation. 37: 881-888.
Liobera, A. and Canellas, J. (2007). Dietary fiber content and antioxidant activity of Manto Negro red grape (Vitis vinifera): Pomace and stem. Food Chemistry. 101:659–666.
Luna, A., Lábaque, M.C., Zygadlo, J.A. and Marin, R.H. (2010). Effects of thymol and carvacrol feed supplementation on lipid oxidation in broiler meat. Poultry Science, 89: 366-370.
Mehdipour, Z., Afsharmanesh, M. and Sami, M. (2013). Effects of supplemental thyme extract (Thymus vulgaris L.) on growth performance, intestinal microbial populations, and meat quality in Japanese quails. Comparat. Clinical Pathology. 1-6.
Nieto, G., Díaz, P., Banon, S. and Garrido M.D. (2010). Effect on lamb meat quality of including thyme (Thymus zygis ssp. gracilis) leaves in ewes’ diet. Meat science. 85: 82-88.
Nowakowska, Z. (2007). A review of anti-infective and anti-inflammatorychalcones. European Journal of Medicinal Chemistry. 42:125-137.
Pahari, B., Chakraborty, S., Chaudhuri, S., Sengupta, B., Sengupta, P.K. (2012). Binding and antioxidant properties of therapeutically important plant flavonoids in biomembranes: Insights from spectroscopic and quantum chemical studies. Chemistry and Physics of Lipids. 165(4): 488-96.
Placha, I., Takacova, J., Ryzner, M., Cobanova, K., Laukova, A., Strompfova, V., Venglovska, K. and Faix, S. (2013). Effect of thyme essential oil and selenium on intestine integrity and antioxidant status of broilers. British Poultry Science. 27:15-21.
Reiner, G.N., Labuckas, D.O. and Garcia, D.A. (2009). Lipophilicity of some gabaergic phenols and related compounds determined by HPLC and partition coefficients in different systems. Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 49:686–691.
SAS Institute. (2004). SAS version 9.1. SAS Institute Inc. Cary, NC.
Saadat Shad, H., Mazhari, M., Esmaeilipour, O. and Khosravinia, H. (2016). Effects of thymol and carvacrol on productive performance, antioxidant enzyme activity and certain blood metabolites in heat stressed broilers. Iranian Journal of Applied Animal Science. 6(1):195-202.
Sengul, T., Yurtseven, S., Cetin, M., Kocyigit, A. and Sogut, B. (2008). Effect of thyme (T. vulgaris) extract on fattening performance, some blood parameters, oxidative stress and DNA damage in Japanese quails. Journal of Animal and Feed Sciences. 608-620.
Sharafati Chaleshtori, R., Sharafati Chaleshtori, F. and Rafieian kopaei, M. (2011). Biological characterization of Iranian walnut (Juglans regia) leaves. Turkish Journal of Biology, 35 (5): 635- 639.
Slinkard, K. and Singleton, V.L. (1977). Total phenol analysis; automation and comparison with manual methods. AmericanJournal of Enology andViticulture. 28: 49-55.
DNA damage in Japanese quails. Journal of Animal and Feed Sciences. 17: 608-620.
Thakar, N.M., Chairmam, D.M., Mcelroy, A.R., Novak, C.L. and Link, R.L. (2004). Pharmacological screening of some medicinal plants as antimicrobial and feed additives. Msc Thesis. Department of Animal Science Virginia Polytechnic Institute and State University. Blacksburg. Verginia USA.
Vagi, E., Simandi, B., Suhajda, A. and Hethelyi, E. (2005). Essential oil composition and antimicrobial activity of Origanum majorana L. extracts obtained with ethyl alcohol and supercritical carbon dioxide. Food Research International. 38: 51-57.
Wenjiao, Fan., Junxiu, Sun., Yunchuan, Chen., Jian, Qiu., Yan Zhang. and Yuanlong, Chi. )2000.( Effects of chitosan coating on quality and shelf life of silvercarp during frozen storage. Food Chemistry. 115: 66– 70.
Xiao, S., Zhang, W.G., Lee, E.J., Ma, C.W. and Ahn, D.U. (2011). Effects of diet, packaging and irradiation on protein oxidation, lipid oxidation, and color of raw broiler thigh meat during refrigerated storage. Poultry Science. 90: 1348-1357.
Zangiabadi, M., Sahari, M.A., Barzegar, M., Naghdi Badi, H.  (2012). Zataria multiflora and Bunium persicum essential oils as two natural antioxidants. Journal of Medicinal Plants Research. 11(41): 8-21(Persian).