تاثیر چرای مستقیم گیاه کامل جو بر عملکرد و خصوصیات پرواری بره‌های دالاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی دکتری گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استادیار دانشگاه گلستان

5 استادیار دانشگاه گنبد کاوس

چکیده

به منظور بررسی توان پرواری بره ها با استفاده از چرای مستقیم علوفه جو از 21 راس بره نر نژاد آتابای (دالاق) با وزن اولیه 0.4 ±22.5 کیلوگرم در قالب یک طرح کامل تصادفی، با 3 تیمار و 7 تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار اول (شاهد): استفاده از جیره پرواری، تیمار دوم: یک ماه چرا و 2 ماه جیره پروار و تیمار سوم: دو ماه چرا و یک ماه جیره پروار بودند. تاثیر تیمارها بر وزن نهایی و مصرف خوراک در طول آزمایش معنی دار نبود، با این حال میانگین افزایش وزن روزانه بره ها در ماه اول، دوم و سوم آزمایش بین تیمارها تفاوت معنی داری (0.05>P) داشت. راندمان، وزن و طول لاشه، سطح مقطع و ضخامت چربی راسته تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. همچنین بره هایی که به ترتیب یک و دو ماه تحت چرا قرار داشتند، بیشترین وزن ران را به خود اختصاص دادند و این اختلاف با بره های تغذیه شده با جیره پروار معنی دار بود (0.05>P). وزن پیش سینه + قلوه گاه نیز در تیمار یک ماه چرا نسبت به سایر تیمارها به طور معنی داری بیشتر بود (0.05>P).

کلیدواژه‌ها


فروزنده، ا.م.، سمیع،  ع. و قربانی، غ .ر. (1380). بررسی توان پرواری گوسفندان نایینی با استفاده از جیره های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین.مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 5، ص. 149-159.
قره باش.آ.م. (1371). مطالعه توان پرواری گوسفندان آتابای (ترکمنی) و گوسفندان زل با استفاده از جیره های غذایی مختلف و اندازه گیری ضریب هضمی جیره ها. پایان نامه کارشناسی ارشد دامپروری، دانشگاه تهران.
قورچی، ت.1374. تعیین ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم گیاهان غالب مراتع استان اصفهان.پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان.
صادقی، س. رافت، ع. و حاجی حسینلو، ع. 1391. اثر الگوی رشد روی صفات رشد و لاشه گوسفند. مجله دامداران ایران، شماره 13، ص. 30-34
هدایتی، ق. تیموری، الف. و جعفری صیادی، ع.ر. (1392). تاثیر تغذیه سطوح مختلف ماده سیلویی گیاه کامل جو بر کیفیت لاشه و عملکرد بره‌های نر پرواری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ساری.  
Alfaia, C.M.M., Ribeiro,V.S.S., Lourenço, M.R.A., Quaresma, M.A.G., Martins, S.I.V., Portugal, A.P .V., Fontes, C.M.G.A., Bessa, R.J.B., Castro, M.L.F., Prates, and J.A.M. (2006). Fatty acid composition, conjugated linoleic acid isomers and cholesterol in beef from crossbred bullocks intensively produced from Alentejana purebred bullocks reared according to Carnalentejana-PDO specifications. Meat Science. 72:425-436.
AOAC. (1990). Official method an analysis of the association of official analytical chemists.15th Edition.Washington.D.C.USA.
Arnold, A.M. and Meyer, H.H. (1988). Effects of gender, time of castration, genotype and feeding regimen on lamb growth and carcass fatness. Journal of Animal Science. 66:2468-2475.
Borton, R.J,. Loerch, S. C., McClure, K. E., and Wulf, D. M. (2005). Characteristics of lambs fed concentrates or grazed on ryegrass to traditional or heavy slaughter weights. I. Production, carcass, and organoleptic characteristics. Journal of Animal Science. 83:679-685.
Daley, C.A., Abbott, A., Doyle, P.S., Nader,G.A., and Larson, S. (2010). A Literature Review of the Value-Added Nutrients found in Grass-fed Beef Products. Nutrition Journal.9:10.
Dannenberger, D., Nuernberg, K., Nuernberg, G., and Ender, K. (2006). Carcass- and meat quality of pasture vs. concentrate fed German Simmental German Holstein bulls. Arch. Tierz. 49:315-328.
Dillon, P., Roche, J. R., Shalloo, L., and Horan, B. (2005). Optimising financial return from grazing in temperate pastures.. Satellite Workshop 20th Int. Grassl. Congr., Cork, Ireland. Utilisation Grazed Grass in Temp. Anim. Syst. J. J. Murphy, ed. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, the Netherlands. 131–147.
Duckett, S. K., Neel, J. P. S., Lewis, R. M., Fontenot , J. P. and Clapham, W. M. (2013). Effects of forage species or concentrate finishing on animal performance, carcass and meat quality. Journal of Animal Science. 91:1454-1467.
French, P., O’Riordan, E. G., Monahan, F. J., Caffrey, P. J., Mooney, M. T., Troy, D. J., and Moloney, A.P. (2001). The eating quality of meat of steers fed grass and/or concentrates. Meat Science. 57:379-386.
Khalil,J.K.,W.N.Sawaya and S.Z.Hyder.1986.Nutrient composition of Atripelex leaves grown in Saudi Arabic.J.Range Manage.39: 104-107.
Khorasani, G.R., Okine, E. and Kennelly, J.J. (1993). Effect of whole crop cereal grain silage substituted for alfalfa silage on performance of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 76:3536.
Lambertz, C., Panprasert, P., Holtz, W., Moors, E., Jaturasitha, S., Wicke, M., and Gauly, M. (2014). Carcass Characteristics and Meat Quality of Swamp Buffaloes (Bubalus bubalis) Fattened at Different Feeding Intensities. Asian Australas. Journal of Animal Science. 4: 551-560.
Lindsay, C.L., Kemp, P.D., Kenyon, P.R., and Morris, S.T. 2007. Summer lamb finishing on forage crops. Proc. N. Z. Soc. Anim. Prod. 67: 121-125.
McClure, K. E., Van Keuren, R. W., and Althouse, P. G. (1994). Performance and carcass characteristics of weaned lambs either grazed on orchardgrass, ryegrass, or alfalfa or fed all-concentrate diets in drylot. Journal of Animal Science. 72:3230–3237.
McClure, K.E., Solomon, M.G., Parrett, N.A., and Van Keuren, R.W. (1995). Growth and tissue accretion of lambs fed concentrate in drylot, grazed on alfalfa or ryegrass at weaning, or after backgrounding on ryegrass. Journal of Animal Science. 73:3437–3444.
McClure, K.E., Solomon, M.B., and Loerch, S.C. (2000). Body weight and tissue gain in lambs fed an all-concentrate diet and implanted with trenbolone acetate or grazed on alfalfa. Journal of Animal Science. 78:1117–1124.
Murphy, T. A., Loerch, S. C., McClure, K. E., and Solomon, M. B. (1994). Effects of grain or pasture finishing systems on carcass composition and tissue accretion rates of lambs. Journal of Animal Science. 72:3138–3144.
Notter, D.R., Kelly, R.F., and McClaugherty, F.S. (1991). Effects of ewe breed and management system on efficiency of lamb production: II. Lamb growth, survival and carcass characteristics. Journal of Animal Science. 69:22-33.
NRC. 1985. Nutrient Requirements of Sheep. 6th ed. Natl. Acad. Press, Washington, DC.
Oliveros, M. C. R., Park, K. M., Kwon1, E. G., Choi, N. J., Chang, J. S., and Hwang, I. H.(2009). Carcass Traits and the Quality of Meat from Cattle Finished on Diets Containing Barley. Asian-Aust. Journal of Animal Science. 11: 1594 – 1608.
Schreurs, N.M., Kenyon, P.R., Morris, S.T., Blair, H.T., Somasiri, S.C., and Kemp, P.D. 2013. Effect of different herbage mixes on lamb meat quality. Proc. N. Z. Soc. Animal Production. 73: 65-67.
Thompson J.M., Butterfield R.M. and Perry D. 1995. Food intake, growth and body composition in Australian Merino Sheep selected for high and low weaning weight. Partitioning of dissected and chemical fat in the body. Animal Production, 40: 395-401.
Thomson, B.C., and Muir, P.D. 2009. Lamb growth rate on annual and perennial ryegrasses. Proc. N. Z. Grassl. Assoc. 71: 207-210.
Walsh, K., O’Kiely, P., Moloney, A. P. and Boland, T. M. (2008). Intake digestibility rumen fermentation and performance of beef cattle fed diets based on whole-crop wheat or barley harvested at two cutting heights relative to maize silage or ad libitum concentrates. Animal Feed Science and Techology. 144:257-278.
Warren, H.E., Scollan, N.D., Nute, G.R., Hughes, S. I., Wood, J.D. and Richardson, R.I. (2008). Effects of breed and a concentrate or grass silage diet on beef quality in cattle of 3 ages. II: Meat stability and flavor. Meat Science. 78:270-278.
Ziauddin, K.S., Mahendraker, S., Rao, D.N., Ramesh, B.S., and Amla, B.L. (1994). Observations on some chemical and physical characteristics of buffalo meat. Meat Science. 37:103-113.