بررسی عملکرد صفات تولیدی و تولید مثلی و مقایسه مدل های مختلف حیوانی در برآورد پارامتر های ژنتیکی در مرغهای بومی یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

این مطالعه باهدف برآورد پارامترهای ژنتیکی برای ارزیابی استراتژی اصلاح نژادی برخی صفات مهم تولیدی و تولید مثلی مرغ های بومی یزد انجام شد. به این منظور اطلاعات جمع آوری شده 12 نسل(سالهای 1380-1394) مرغ های بومی ایستگاه اصلاح نژاد استان یزد مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز اطلاعات با استفاده از مدل دام چند صفته در در نرم افزارWOMBAT انجام شد و ارزش‌های اصلاحی همه پرنده‌ها پیش بینی شد. بیشترین و کمترین وراثت‌‌پذیری به ترتیب مربوط به صفات وزن بلوغ جنسی (02/0±58/0) و وزن اولین تخم مرغ (01/0±19/0) برآورد شد. ضرایب تابعیت میانگین ارزش اصلاحی برآورد شده بر نسل برای وزن بدن در سن یک‌روزگی، 8 هفتگی و 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی،وزن بلوغ جنسی، تعداد تخم مرغ، وزن اولین تخم مرغ و میانگین وزن تخم مرغ به ترتیب 39/0 ، 79/15، 98/25، 78/1- ، 65/26 ، 87/1 ،24/0، و 69/0 بدست آمد، که همگی معنی دار بودند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که برنامه اصلاح نژاد اعمال شده در مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی یزد، ساختار ژنتیکی صفات را بهبود بخشیده است. همچنین در این تحقیق، 6 مدل حیوانی مختلف برازش و معنی داری آثار مدل ها با آزمون نسبت درستنمایی بررسی شد و نتایج آن نشان داد که صفات اقتصادی مرغهای بومی یزد، به طور معنی داری تحت تاثیراثرات مادری قرار دارند ولذا گنجاندن این اثرات در مدل ها، سبب افزایش دقت تخمین وراثت پذیری مستقیم می شود. لذا می بایست که در برنامه انتخاب در آینده، آنالیز صفات تحت انتخاب ، با مناسبترین مدل انجام شود.

کلیدواژه‌ها


امامقلی بگلی، ح. زره داران، س.  حسنی، س. عباسی، م.ع. (1388) برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغهای بومی استان یزد. مجله علوم دامی ایران، دوره 40، شماره4، صفحات 63-70.

قره داغی، ع. ا.، قربانی، ش.، کمالی، م. و عباسی م. ع. (1393). برآورد پارامترها و روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات اقتصادی در مرغان بومی استان آذربایجان غربی. مجله پژوهش سازندگی امور دام و آبزیان، شماره 104، 243-254.

Akbas, A., Y. Unver, I. Oguz, & O. Aitan. 2002. Estimation of genetic parameters for clutch traits in laying hens. 7th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, August 19–23,Montpellier, France.

Bourdon, R.M. 1997. Understanding animal breeding . 1 st ed. Prentice Hall, Inc.,New Jersey, U.S.A. PP:1-523.

Boroujeni, F. G., Torshizi, R. V. & Kashan, N. E. J. 2007. Estimation of direct genetic, maternal genetic and maternal environmental effects for body weight traits in a commercial broiler line. The 3rdinternational congress of quantitative genetic, 19-27 Aug., Hangzhou, China.

Crawford, R. D. 1993. Poultry Breeding and Genetics. Elsevier, Amsterdam. 990 pp.

Dana, N., vander Waaij, L.H., van Arendonk, J.A.M., 2010. Genetic and phenotypic parameter estimates for body weights and egg production in Horro chicken of Ethiopia. Trop. Anim. Health Prod. http://dx.  doi.org/10.1007/s11250-010-9649-4.

Dadpasand Taremsari, M. 1999. Study of genetic trends for production traits of Holstein cattle in Iran.M.Sc. dissertation, Tehran University, Iran.

 Emamgholi Begli, H., Zerehdaran, S., Hassani, S., Abbasi, M.A., Khan Ahmadi, A.R., 2010. Heritability, genetic and phenotypic correlations of egg quality traits in Iranian native fowl. Br. Poult. Sci. 5 (6):740–744.

  Gaya, L.G., Costa, A.M., Ferraz,J.B., Rezende,F.M., 2007. Genetic trends of absolute and relative heart weight in a male broiler line. Genetics and Molecular Research. 6: 1091–1096.

Ghorbani, Sh., Kamali, M.A., Abbasi, M.A., Ghafouri-Kesbi, F., 2012. Estimation of maternal effects on some economic traits of north Iranian native fowls using different models. J. Agr. Sci. Tech. 14, 95–103.

Ghorbani, Sh.,Tahmoorespur, M.,Maghsoudi, A. & Abdollahi-Arpanahi, R. 2013. Estimates of (co)variance components for production and reproduction traits with different models in Fars native fowls. Livestock Science.151:115-123.

Grosso, J.L., Balieiro, J.C., Eler, J.P., Ferraz, J.B., Mattos, E.C., Michelan Filho, T., 2010 Comparison of different models to estimate genetic parameters for carcass traits in a commercial broiler line. Genet. Mol. Res. 9, 908–918.

Hartmann, C., Johansson, K., Strandberg, E., and Rydhmer, L. 2003. Genetic correlation between the maternal genetic effect on chick weight and direct genetic effects on egg composition traits in a White Leghorn line. J. Poult. Sci. 82: 1–8.

Heydarpour, M., Schaeffer, L.R., Yazdi, M.H., 2008. Influence of population structure on estimates of direct and maternal parameters. J. Anim. Breed. Genet. 125, 89–99.

Kamali, M.A., Ghorbani, S.H., Moradi Sharbabak, M., Zamiri, M.J., 2007. Heritabilities and genetic correlations of economic traits in Iranian  native fowl and estimated genetic trend and inbreeding coefficients. Br. Poult. Sci. 48, 443–448.

Koerhuis, A. N. M. & J. C. McKay. 1996. Restricted maximum likelihood estimation of genetic parameters on egg production traits in relation to juvenile body weight in broiler chicken. Livestock Production Science, 46: 117–127.

Kranis, A., Hocking, P. M., Hill, W. G. andWoolliams, J. A. 2006. Genetic Parametersfor a Heavy Female Turkey Line: Impact ofSimultaneous Selection for Body Weightand Total Egg Number. Br. Poult. Sci., 47:685-693.

Le Bihan-Duval, E., Mignon-Grasteau, S., Millet, N. & Beau-Mont, C. 1998.  Genetic analysis of a selection experiment on increased body weight and breast muscle weight as well as on limited abdominal fat weight. British Poultry Science,  39: 346-353.                

Lwelamira, J., Kifaro, G.C., Gwakisa, P.S., 2009. Genetic parameters for body weights, egg traits and antibody response against Newcastle Disease Virus (NDV) vaccine among two Tanzania chicken ecotypes. Trop. Anim. Health Prod. 41: 51–59.

Mourão, G.B., Gaya, L.G., Ferraz, J.B.S., Mattos, E.C., Costa, A.M.M.A.,. Michelan-Filho, T., Cunha Neto, O.C., Felício, A.M., Eler, J.P., 2008. Genetic trend estimates of meat quality traits in a male broiler line. Genetics and Molecular Research. 7 (3): 749–761.

Meyer K. 2007. WOMBAT – A tool for mixed model analyses in quantitative genetics by REML. Journal of Zhejiang University – Science B 8, 815 – 82.

Prado–Gonzalez, E. A., I. Ramirez–Avila & J. C. Segura–Correa. 2003. Genetic parameters for body weights of Creole chickens from Southeastern Mexico using an animal model. Livestock Research For Rural Development, 15 (1).

Robinson, F. E., J. L. Wilson, M. W. Yu, G. M. Fasenko & R. T. Hardin. 1993. The relationship between body weight and reproduction efficiency in meat–ltype chickens. Poultry Science, 72: 912–922.

Saatci, M., Ap Dewi, I., Aksoy, A.R., 2003. Application of REML procedure to estimate the genetic parameters of weekly liveweights in one-toone sire and dam pedigree recorded Japanese quail. J. Anim. Breed.  Genet. 120: 23–28.

Sargolzaei, M., Iwaisaki, H. and Colleau, J. J.2006 .A tool formonitoring genetic diversity. Comm. 27-28 in proceeding of the 8th World Congress Genetics Applied Livestock. ProBelo Horizonte, Brazil.

Shafaat, K., Vaez Torshizi, R. & Emam Jomeh Kashan, N. 2008. Investigation of sire and yearinteraction effect on correlation between direct and maternal genetic of body weight at 6 weeks in acommercial Broiler Line. 3rd Iranian Congress of Animal Science, 15-16 Oct., Mashhad, Iran. (In Farsi).

Sabri, H.M., Wilson, H.R., Harms, R.H. and Wilcox, C.J., 1999. Genetic parameters for egg and related characteristics of white leghorn hens in a subtropical environment. Genetics and Molecular Research. 22 (2): 183–186.