اثر تغذیه تکمیلی بر بازده گله های گوسفند و بز عشایری حاشیه رودخانه کرخه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات تغذیه و فیزیولوژی دام و طیور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

2 مربی پژوهشی بخش تحقیقات مدیریت دام و طیور ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج.

3 استاد یار بخش تحقیقات مدیریت دام و طیور ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج

چکیده

این پژوهش جهت بررسی اثر خوراک مکمل به دو شکل فیزیکی پلت شده و یا کاملا مخلوط (شاهد) بر عملکرد تولیدی گله های گوسفند و بز عشایری حاشیه رودخانه کرخه انجام شد. تعداد 8 گله 50 راسی انتخاب و به دو گروه شاهد و آزمایشی ( پلت ) تقسیم شدند. میش و بزهای گروه شاهد مطابق روش دامدار( مرتع+ تغذیه دستی دامدار)، بدون خوراک مکمل پلت شده، تغذیه شدند اما درگروه آزمایشی طی دو مرحله شامل 45 روز آخر دورة آبستنی و 90 روز دورة شیردهی، علاوه بر خوراک معمول ( مرتع+ تغذیه دستی دامدار)، روزانه به میزان 300 گرم خوراک تکمیلی پلت شده مصرف نمودند. میانگین وزن بره‌های متولد شده در گروه شاهد 82/4 کیلوگرم و در گروه آزمایشی 83/4 کیلوگرم بود. میانگین وزن بزغاله‌های متولد شده نیز به ترتیب برای گروه آزمایشی شاهد و پلت برابر67/3 و 59/3 بودکه تفاوت معنی داری نداشتند. استفاده از خوراک تکمیلی پلت شده در دو مرحلة آزمایش، سبب اختلاف معنی داری در بهبود وزن تولد تا از شیر گیری بره ها شد(01/0> P ). سود ناخالص گله های گروه آزمایشی نسبت به گروه شاهد به ازای هر رأس دام ماده در سال 1394 برابر 215577 ریال بود.

کلیدواژه‌ها


حسینی، س.، فروغی، ع.، فضایلی، ح. و ولی زاده، ر. (1389). اثرات اشکال فیزیکی خوراک کاملاً مخلوط شذه بر میزان مصرف خوراک و فعالیت جویدن گاوهای شیرده با تولید متوسط. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
سید مومن، س. م.، غلامی، ح.، رضایزدی، ک.، تکاسی، م. و. و سفلایی، م.( 1389). اثر شکل فیزیکی جیره­های غذایی بر عملکرد رشد بزغاله­های نر رائینی. سومین کنگره علوم دامی ایران. دانشگاه فردوسی مشهد.
صالحی ، م. و غلامی، ح. (1391) . بررسی اثر شکل فیزیکی خوراک بر خصوصیات پشم و پوست بره های نر کلکوئی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. سازمان تحقیقات  وآموزش کشاورزی . مؤسسه تحقیقات علوم دامی.
غلامی، ح. (1393). برآورد انرژی قابل متابولیسم و خالص مواد خوراکی موجود در ایران بر اساس ترکیبات شیمیایی و معادلات پیش بینی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.
غلامی، ح. (1393). بهبود عملکرد تولیدی گله های گوسفند و بز عشایری حاشیه رودخانه کرخه با استفاده از خوراک کامل پلت شده. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.  موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.
غلامی، ح.، رضایزدی، ک.، فضائلی، ح.، رضائی، م.، زاهدی فر، م.، میرهادی، س،ا.، گرامی، ع.، تیمور نژاد،ن و بابایی،م. (1396). جداول مواد مغذی خوراک های دام ایران. در دست چاپ . انتشارات موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.
کیخسروی، ا.، خادم، ع.ا.  .، غلامی ح. و اسدی الموتی. ع . (1391 ). اثر شکل فیزیکی خوراک بر متغیرهای خونی و شکمبه ای در بره های پرواری. پنجمین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور. اصفهان.
میر شمس الهی، آ. (1390). بهبود عملکرد تولید مثلی میش های داشتی فراهانی از طریق تغذیه کمکی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی.
Al-Haboby, A.H., Salman, A.D. and Abdul, T.A. (1999). Influence of protein supplementation on reproductive traits of Awassi sheep grazing cereal stubble. Small Ruminant Research, 34:33-40.
Ben Salem, H. and Smith, T. (2008). Feeding strategies to increase small ruminant production in dry environments. Small Ruminant Research, 77:174-194.
Berger, L.L., Fahey Jr., G.C., Bourquin, L.D., Titgemeyer, E.C. ( 1994). Modification of forage quality after harvest. In. Fahey Jr., G.C. (Ed.), Forage Quality, Evaluation, and Utilization. ASA-CSSASSSA, Madison, WI, pp. 922-966.
El Shakhret, K.J., Harb, M.Y. and Tabbaa, M.J.(1996). Effect of different feeding levels of concentrate on voluntary intake of straw and on productive and reproductive performance of Awassi sheep in Jordan valley. Dirasat Agricultural sciences, 23(2): 118-130
El-Hag, F.M., Fadlalla, B. and Elmadih, M.A. (1998). Effect of strategic supplementary feeding on ewe productivity under range conditions in North Kordofan, sudan. Small Ruminant Research,30:67-71
Faichney, G. J., E.Teleki. and G. H. Brown. 2004. Effect of physical form of a lucene hay on digestion and rate of passage in sheep. Australian Journal of Agricultural Research, 55: 1253-1262.
Greenhalgh, J. F. D. and G. W. Reid. 1973. The effects of pelleting various diets on intake and digestibility in sheep and cattle. Animal Production,16:223-233.
Greiner, S.P. and Pelzer, K. (2002). Successful Ewe lamb Development, Breeding, and lambing. Department of Animal and poultry sciences and VA-MD Regional college of Veterinary Medicine, Virginia tech.
Johnson, K.A. (1997). Nutritional Management of the sheep flock.Washington state University, Department of Aminal sciences, Washington, USA.
Mc Donald, P., Edwards, R.A.,  Greenhalgh, J.F.D.  and  Morgan C.A. (1996). Animal  Nutrition ; produced   by  Longman  Singapore  publishers (Pte) Ltd.
Morgan-Davies, C., Waterhouse, A., Pollock, M.L. and Milner, J.M. (2008). Body condition score as an indicator of ewe survival under extensive conditions. Animal Welfare, 17: 71-77
Nasr, R.E., Haddad, S.G. and Alkarablieh, E.K. (2002). Economic assessment of hormonal and nutritional treatments for improvement of Awassi sheep production in Jordan. Asian- Australasian Journal of  Animal Sciences, 15(8): 1110-1114.
National Research Council (NRC). (2007). Nutrient requirements of Small ruminants. National Academy of Science. Washington DC.
Neary, M. (1997). Feeding the ewe flock. Extension sheep specialist, purdue university,West Lafayette, Indiana,U.S.A
Thomas, M. and van der Poel, A.F.B.  (1996). Physical quality of pelleted animal feed 1. Criteria for pellet quality. Animal Feed Science Technology, 61:89-112.
Thomas, M., van Zuilichem, D.J. and van der Poe1, A.F.B.  (1997). Physical quality of pelleted animal feed. 2. Contribution of processes and its conditions. Animal Feed Science Technology, 64:173-192.
Wensheng, Z. and Yajun, Z. (2001). Study on the relationship between body weight before mating and reproductive traits of ewe of Chinese merino. Chinese Journal of Animal science,  37(2): 42- 56