دوره و شماره: دوره 31، شماره 118، خرداد 1397، صفحه 3-278 
اثرات اندازه دو نوع علوفه بر فراسنجه های شکمبه ، فعالیت جویدن و مصرف خوراک میش‌های شیرده سنگسری

صفحه 33-44

غلامحسین ایراجیان؛ حمید امانلو؛ اسدا... تیموری یانسری؛ حمیدرضا میرزایی ا لموتی؛ هرمز منصوری


تعیین ارزش غذایی و انرژی قابل سوخت و ساز دو واریته خرما

صفحه 99-110

محمد حامد سلاجقه؛ مصطفی یوسف الهی؛ محمد سالارمعینی؛ اکبر یعقوبفر


شناسایی جایگاه‌های کنترل کننده صفات کمّی (QTL) برای صفات رشد در بزهای تجاری استرالیا

صفحه 125-136

آرش جوانمرد؛ مصطفی مدد؛ نادر اسدزاده؛ علی اسماعیلی زاده کشکوئیه؛ محمد حسین بناءبازی


اثرات اسانس شیرین‌بیان بر عملکرد و پایداری اکسیداتیو گوشت در جوجه‌های گوشتی

صفحه 173-184

مسلم گراوند؛ سید داود شریفی؛ اکبر یعقوبفر؛ شکوفه غضنفری؛ سید عبداله حسینی


اثر تانن میوه بلوط (Quercus persica) بر کینتیک تخمیر شکمبه بزهای بومی در اواخر دوره آبستنی

صفحه 209-224

هوشنگ جعفری؛ فرشید فتاح نیا؛ علی خطیب جو؛ حسن فضائلی؛ گلناز تاسلی؛ صیفعلی ورمقانی


ارتباط مزاج با عملکرد، شاخص های بدنی و برخی فراسنجه های خونی گوساله های سیستانی

صفحه 225-234

مرتضی کیخاصابر؛ مصطفی یوسف الهی؛ حمیدرضا میرزایی؛ محمد رکوعی؛ محمدرضا دهقانی