مقایسه اثر تغذیه فازی با تغییر سطوح انرژی و پروتئین جیره با سیستم Ross و NRC بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه جیرفت

2 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه جیرفت.

3 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه جیرفت

4 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه جیرفت

چکیده

در این پژوهش از 160 جوجه گوشتی نر یک‏‏‏روزه سویه راس 308 به منظور مقایسه اثر تغییر هفتگی سطوح انرژی و پروتئین جیره با سیستم Ross و NRC بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی استفاده شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار (10 پرنده در هر تکرار) انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1) جیره فرموله شده مطابق با توصیه NRC 2) جیره فرموله شده مطابق با احتیاجات سویه راس، 3 و 4) جیره‌های فازی یک و دو با سطوح متغیر انرژی و پروتئین از هفته اول تا ششم بودند. نتایج نشان داد که کاهش انرژی و پروتئین جیره تا 14روزگی اثر معنی‌داری بر صفات عملکردی نداشت، اما در دوره رشد، پایانی و کل دوره اثر تیمارها بر صفات عملکردی معنی‌دار شد (05/0P<). در محاسبه هزینه خوراک بیشترین هزینه متعلق به سیستم NRC وکمترین هزینه متعلق به جیره فازی دو بود. بهترین افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در جوجه‌های تغذیه شده با سیستم Ross و پس از آن جوجه‌های تغذیه شده با NRC و جیره فازی یک دیده شد. اثر تیمارها بر وزن نسبی سینه، چربی بطنی و طحال معنی‌دار بود (05/0P<). اثر تیمارها بر گلوکز و کلسترول و سلول‌های خون معنی‌دار نبود. بنابراین، تغییر هفتگی جیره در صورتیکه سطح انرژی جیره در هفته ششم به کمتر از 3100 کیلوکالری بر کیلوگرم و پروتئین به کمتر از 19 درصد افت نکند، (جیره فازی یک) نه تنها منجر به افت عملکرد رشد نمی‌شود، بلکه منجر به کاهش هزینه خوراک مصرفی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


قیصری، ع.، سرائیان، ا.، طغیانی، م (1384) پاسخ جوجه خروس‌های مادر گوشتی به جیره‌های حاوی سطوح مختلف انرژی پروتئین و اسیدهای آمینه گوگردار. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.  شماره سوم، 194-185.
محمودی، م (1393) اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد رشد، متابولیتهای خونی و پاسخ ایمنی جوجه‌های‏گوشتی در شرایط تنش گرمایی. پایان نامه کارشناسی ارشد.
وحدت پور، ت.، ناظرعدل، ک.، ابراهیم نژاد، ی.، ماهری سیس، ن.، اقدام شهریار، ح( 1389) اثرات افزایش انرژی جیره با استفاده از چربیهای مختلف بر فراسنجه‌هاى بیوشیمیایی سرم جوجه‌های گوشتی. فصلنامه تخصصى علوم دامى. جلد سوم.  شماره سوم .
Albuquerque, R, Faria, D.E. Junqueira, O.M. Salvador, D. Faria Filho D.E.  and Rizzo, M.F )2003(. Effects of energy level in finisher diets and slaughter age of on the Performance and carcass yield in broiler chickens. Revista Brasileria de Ciencia Avicola. 5:1-10.
Azizi, B., Sadeghi, G.H., Karimi, A., and Abedi, F. (2011). Effects of dietary energy and protein dilution and time of feed replacement from starter to grower on broiler chickens performance. Animal Science. 12(1):44-52.
Bartlett, J.R., and Smith, M.O.  (2003). Effects of different levels of zinc on the performance and immunocompetence of broilers under heat stress. Poultry Science. 82: 1580-1588.
Borges, S. A., Fischer Da Silva, A.V., Majorka, A., Hooge,  D.M. and Cummings, K.R. (2004). Physiological responses of  broiler chickens to heat stress and dietary electrolytebalance (sodium plus potassium minus chloride, miliequivalents per kilogram). Poultry Science. 83:1551-1558.
Brewer, B.V., Owens, C.M. and Emmert, J.L. (2012a). Phase feeding in a small-bird production scenario: Effect on growth performance, yield, and fillet dimension. Poultry Science. 91:1262-1268.
Brewer, B.V., Owens, C.M. and Emmert, J.L. (2012b). Phase feeding in a big-bird production scenario: Effect on growth performance, yield, and fillet dimension. Poultry Science. 91:1256-1261.
Dozier, W.A and Moran, E.T. (2001). Response of early- and late -developing broilers to nutritionally adequate and restrictive feeding regimens during the summer. Journal of Applied Poultry Research.10:92-98.
Emmert, J. L., and Baker, H.D. (1997). Use of the ideal protein concept for precision formulation of amino acid levels in broiler diets. Poultry Research. 6:462-470.
Ferket, P. R., E. van Heugten, T. A. van Kempen, and R. Angel. 2002. Nutritional strategies to reduce environmental emissions from nonruminants. Journal of Animal Science. 80:168-182.
Klasing, K.C. 1998a . Comparative avian nutrition. CAB International, chapter 6: Amino acids: pp 133-169.
Klasing, K.C. 1998b. Avian macrophages Regulators of local and systemic immune response. Poultry science. 77: 983-989.
Leeson, S., Summers, J.D. (2005). Commercial poultry nutrition. Third Edition, Nottingham University Press.
Nahashon, S.N., Adefope, N., Amenyenu. A., and Wright, D. (2005). Effects of dietary metabolizable energy and crude protein concentrations on growth performance and carcass characteristics of french guinea broilers. Poultry science. 84:337-344.
Nasril. J. (2003). Continuous multiple-phase feeding of broiler chickens. PhD. Dissertation. Texas A&M University.
National Research Council. (1994). Nutrient Requirements of Poultry. 9th rev. ed. National Academy Press, Washington, DC.
Nguyen, T.V and Banchasak. C. (2005). Effects of dietary protein and energy on growth performance and carcass characteristics of Betong chicken at early growth stage. Journal of Science and Technology. 27:1171-1178.
Pesti. G. M., and Miller, R.B. (1997). Modeling for precision nutrition. Journal of Applied Poultry Research.  6:483-494.
Pope. T., and Emmert, L.J. (2001). Phase-Feeding Supports Matimum Growth Performance of Broiler chicks from forty-three to seventy-one Days of Age. Poultry Science. 80:345-352.
Praharaj, N.K, Danington, F.A., and Sicgel, P.B. (1995). Growth immune responsiveness and disease resistance of diverse stocks of chicken reared under two nutritional regime. Poultry science. 74(11): 1721-1729
Rosales, A.G. (1994). Managing stress in broiler breeders: A review. Journal of Applied Poultry Research. 3:199-207.
Smith, M. O. (1993). Parts yield of broilers reared under cycling high temperatures. Poultry Science. 72:1146-1150.
Warren. W.A. and Emmert, L.J.  (2000). Efficacy of phase-feeding in supporting growth performance of broiler chicks during the starter and finisher phases. Poultry Science. 79:764-770.
Wijtten, P.J.A., Park, R., Lemme, A.,  and Langhout, D.J. (2004). Effect of different dietary ideal protein concentrations on broiler performance. British Poultry science. 45: 504-511