استفاده از پودر شفیره کرم ابریشم به عنوان جایگزین بخشی از کنجاله سویا در جیره مرغهای تخم‌گذار تجاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار گروه علوم دامی،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی کرمانشاه.

3 استادیار گروه علوم دامی،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف پودر شفیره کرم ابریشم بر عملکرد تولیدی و ویژگی‌های کیفی تخم‌مرغ در مرغهای تخمگذار انجام شد. تعداد 180 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه لوهمن در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 6 تکرار از سن 69 تا 81 هفتگی مورداستفاده قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: جیره کنترل بر اساس ذرت و کنجاله سویا و چهار جیره آزمایشی که به ترتیب 5، 5/7، 10 و 5/12 درصد پودر شفیره کرم ابریشم، در آن به‌کاربرده شده بود. همه جیره های آزمایشی از نظر محتوای انرژی، پروتئین و اسیدهای آمینه مشابه بودند. استفاده از سطوح مختلف پودر شفیره کرم ابریشم، تأثیر معنی‌داری بر وزن تخم‌مرغ، ضریب تبدیل خوراک و درصد تولید تخم‌مرغ (روز مرغ) در کل دوره آزمایش نداشت. میانگین مصرف خوراک روزانه در طول دوره آزمایش در تیمار حاوی 10 درصد پودر شفیره کرم ابریشم، افزایش معنی‌داری نشان داد (05/0P≤)، همچنین به کاربردن 5/7 درصد پودر شفیره کرم ابریشم، منجر به بهبود توده تخم مرغ در 12 هفته طول دوره آزمایش گردید (05/0P≤). تیمارهای مختلف بر صفات کیفی تخم‌مرغ، شامل وزن زرده، وزن سفیده، درصد تخم‌مرغ شکسته، لمبه و غیرطبیعی، شاخص زرده، شاخص شکل تخم‌مرغ، درصد وزنی پوسته، ضخامت پوسته، واحد هاو و وزن مخصوص تخم مرغ، تاثیر معنی دار نداشتند. به طور کلی، می‌توان از پودر شفیره کرم ابریشم به‌عنوان یک منبع پروتئین حیوانی مناسب تا سطح 5/12 درصد، بدون مشاهده تأثیر منفی بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در جیره مرغان تخم گذار استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


نقدی، پ. (1393). اثرات به‌کارگیری سطوح مختلف شفیره کرم ابریشم در تغذیه طیور گوشتی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه.
AOAC. (1995). Official methods of analysis, 16th Edition. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC, USA. pp:554, 556.
Dewi, S.H.C. and Setiohadi, J.S. (2010). Pemanfaatan tepung pupa ulat sutera (Bombyx mori) untuk pakan puyuh (Cortunix cortunix japonica) janatan. Journal of AgriSains. 1(8):1-6.
Dutta, A., Dutta, S. and Kumari, S. (2012). Growth of poultry chicks fed on formulated feed containing silk worm pupae meal as protein supplement and commercial diet. Online Journal of Animal and Feed Research. 2(3):303-307.
Fagoonee, I. (1983). Possible growth factors for chickens in silkworm pupae meal. British Poultry Science. 24(3):295-300.
Finke, M.D. (2002). Complete nutrient composition of commercially raised invertebrates used as food for insectivores. Zoo Biology. 21:269–285.
Grobas, S., Mendez, J., Lazaro, R., De Blas, C. and Mateos, G.G. (2009). Influence of source and percentage of fat added to diet on performance and fatty acid composition of egg yolks of two strains of laying hens. Poultry Science. 80: 1171-1179.
Ijaiya, A.T. and Eko, E.O. (2009). Effect of replacing dietary fish meal with silkworm (Anaphe infracta) caterpillar meal on growth, digestibility and economics of production of starter broiler chickens. Pakistan Journal of Nutrition. 8(6): 845-849.
Jintasataporn, O. (2012). Production performance of broiler chickens fed with silkworm pupa (Bombyx mori). Journal of Agricultural Science and Technology. A, 2(4A): 505.
Khatun, R., Azmal, S.A., Sarker, M.S.K., Rashid, M.A., Hussain, M.A. and Miah, M.Y.
(2005). Effect of silkworm pupae on the growth and egg production performance of Rhode Island Red (RIR) pure line. International Journal of Poultry Science. 4(9):718-720.
Longvah, T., Mangthya, K. and Ramulu, P. (2011). Nutrient composition and protein quality evaluation of eri silkworm (Samia ricinii) prepupae and pupae. Food Chemistry. 128(2): 400-403.
Mangisah, L., Stiningdriati, E. and Sumarsih, S. (2004). The effect of fish meal substitution with pupae meal in a layer diet on feed consumption and egg production. Journal of Indonesian Tropical Animal Science. 29(1):39-43.
Murthy, G.K., Rhea, V. and Peeler, T.J. (1971). Levels of antimony, cadmium, chromium, cobalt, manganese and zinc in institutional total diets. Environmental Science and Technology. 5:436-442.
Patil, S.R., Amena, S., Vikas, A., Rahul, P., Jagadeesh, K. and Praveen, K. (2013). Utilization of silkworm litetr and pupal waste- an ecofriendly approach for mass production of Bacillus thuringiensis. Bio Resource Technology. 131:545-547.
Rahmasari, R., Sumiati. and Astuti D.A. (1971). The effect of silkworm pupae (Bombyx mori) meal to substitute fish meal on productive and physiological quality of quail egg. Journal of Indonesian Tropical Animal Agriculture. 39(3):180-187.
Ravindran, V. and Blair, R. (1993). Feed resources for poultry production in Asia and the Pacific. III. Animal protein sources. World's Poultry Science Journal. 49(03):219-235.
Virk, R.S., Lodri, G.N. and Ichhpanani, J.S. (1980). Deoiled SWPM as a substitute for FM in white leghorn laying ration. Indian Journal of Poultry Science. 15:149-154.