بررسی چندشکلی ژن هورمون رشد و ارتباط آن با صفات رشد در بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

4 گروه پژوهش علوم دامی،مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده

بلدرچین دارای خصوصیات مناسب مانند رشد سریع و کیفیت بالای گوشت می‌باشد. در تحقیق حاضر، چندشکلی ناحیه اگزون 2 از ژن هورمون رشد 1(GH) و ارتباط آن با صفات رشد در بلدرچین ژاپنی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، از 150 قطعه بلدرچین ژاپنی نمونه‌های خون جمع آوری شد و به دنبال آن DNA ژنومی مطابق پروتکل پروناز استخراج گردید. سپس واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز 1(PCR) جهت تکثیر قطعه 162جفت بازی ژن GH انجام گرفت. روش تفاوت فرم فضایی رشته‌های منفرد 3(SSCP) جهت تعیین الگوهای ژنوتیپی نمونه‌ها بکار برده شد. نتایج SSCP چهار الگوی متفاوت ژنوتیپی و چند شکلی در ناحیه اگزون 2 از ژن GH را نشان داد. فراوانی چهار الگوی ژنوتیپی 1، 2 ،3 و 4 در این پژوهش به ترتیب برابر با 64/11، 75/15، 67/37 و 94/34 درصد برآورد گردید. تجزیه و تحلیل ارتباط صفت وزن بدن و الگوهای ژنوتیپی با استفاده از نرم‌افزار SAS انجام شد. نتایج نشان داد که بین الگوهای ژنوتیپی مشاهده شده با وزن بدن در هیچ دوره پرورشی ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. در ارتباط با تأثیر جنس بر صفت وزن بدن نیز در 60 روزگی (سن بلوغ) اختلاف معنی‌داری وجود داشت (05/0P≤). با توجه به تعداد الگوهای ژنوتیپی، ناحیه مورد مطالعه در بلدرچین ژاپنی از تنوع بالای برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها


اکبری، م. (1392). ارزیابی تنوع ژنتیکی و فراوانی آللی ژن پرولاکتین در مرغان بومی استان آذربایجان غربی. پایان‌نامه دکترای حرفه­ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه.
قادرزاده، م. هاشمی، ع و مردانی، ک. (1392). مطالعه چندشکلی اینترون 4 ژن Ghrelin در مرغ بومی آذربایجان غربی با استفاده از روش PCR-SSCP. مجله ژنتیک نوین، شماره 4، ص ص. 410-403.
پیرانی، ن. (1385). درس‌نامه کارگاه آموزشی کاربرد بیوتکنولوژی در علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.
خاکپور، ک. مردانی، ک و هاشمی، ع. (1390). شناسایی چندشکلی‌های ناحیه اینترون 1 ژن هورمون رشد در جمعیت مرغ بومی استان آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP. نشریه پژوهش‌های علوم دامی، شماره سوم، ص ص. 30-21.
راشدی، آ. فیاضی، ج و وطنخواه، م. (1392). بررسی روند هم‌خونی و اثر آن بر عملکرد صفات رشد در گوسفند نژاد لری بختیاری. مجله­ی پژوهش در نشخوارکنندگان، شماره سوم، ص ص. 78-65.
رجایی اربابی، م. ع. (1384). اهمیت پرورش بلدرچین ژاپنی Coturnix Japonica از نظر اصلاح نژاد. جهان دامپروری، شماره نهم، ص 42.
عنایتی، ب. رحیمی میانجی، ق. شادپرور، ع. (1390). چندشکلی در جایگاه‌های ژنی GH و GHR و ارتباط آن‌ها با ارزش‌های فنوتیپی و اصلاحی صفات وزن بدن در مرغان بومی مازندران. نشریه علوم دامی، شماره 2، ص ص 26-20. 
 Asghari, G., Seyedabadi , HR. and Lak. A.) 2013(. Association of growth hormone gene polymorphism with growth and fatness traits in Arian broilers. International Journal of Biosciences. 216- 220.
Bailes, S., Devers, M., Kirby, J. D. and Rhoads, D.D. )2007 (. An inexpensive, simple protocol for DNA isolation from blood for high- throughput genotyping by polymerase chain reaction or restriction endonuclease digestion. Poultry Science. 86: 102- 106.
Bingxue, Y., Xuemel , D., Jing, F., Xiaoxing, H., Changxin, W. and Ning, L. )2003(. Single nucleotide polymoephism analysis in chicken growth hoemone gene and its associations with growth and carcass traits. China Science Bulletin 15: 1561- 1564.
Brahmkshtri, B.P. and Solanki, J.V. (2003). Growth hormone gene polymorphism in Bantam, White Leghorn and Bantamised White Leghorn. Indian Journal of Poultry Science .38(3): 206- 211.
El-Tarabany, M. S.,  Awad, A. and El-Bayomi, K. M. (2014). Genetic polymorphism of prolactin, bone morphogenetic protein receptor 1B and Insulin- like growth factor 1 genes in two selected lines of Japanese quail. Life Science Journal. 11(6): 408-416.
Hayes, B. J., Bowman, P. J., Chamberlain, A.J. and Goddard, M. E. (2009). Genomic selection indairy cattle: Progress and challenges. Journal Dairy Sciences. 92: 433–443
Huifang, Li., Wenqi, Zhu., Kuanwei, Chen., Weitao, Song., Jingting, S. and Wei, Han.) 2010(. Effects of the Polymorphisms of GHR Gene and IGF-I Gene on Egg Quality in Wenchang Chicken. Journal of Poultry Sciences 3(2):19-22.
Jafari, A., Pakdel, A. and Esmailkhanian, S.) 2015(. Growth Hormone Gene Polymorphism in Two Iranian NativeFowls (Short Communication). Poultry Science Journal. 3 (1): 99- 104.
Johari, S., Setiati, N., Sidadolog,  J. H. P., Hartatik. T. and Yuwanta,T. )2013(. The Gene Effect of Growth Hormone on Body Weight and Egg Production in Divergent Selection for Five Generation of Japanese Quail (Coturnix japonica). International Journal of Poultry Scinces. 12:489- 494.
Kan, X. Z., Li, X. F., Lei, Z. P., Chen, L., Gao,H. and Yang, Z. Y.(2010). Estimation of divergence times for major lineages of galliform birds: evidence from completemitochondrial genome sequences. Africa Journal Biotechnology. 9, 3073–3078.
Kawahara-Miki, R., Sano, S., Nunome, M., Shimmura, T., Kuwayama, T., Takahashi, S., Kawashima, T., Matsuda, Y., Yoshimura. and T. Kono, T. (2013). Next-generation sequencing reveals genomic features in the Japanese quail. Genomics. 101: 345-353.
Makhsos ,G. S., Mirhoseini, Z. S.,  Zamiri, M. J. and Niazi, A. )2013(.Polymorphism of growth hormone gene in a native chicken population: association with egg production. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy .73-77.
Ming Zhao, W., Rong- Xue Zhao, R., Qiao, N.,  Xu, Q., Yang Huang, Zh., Li, X., Hong Che, Y. and ZH, Gu. )2011(. Association of GH Polymorphisms with Growth Traits in Goose. Journal of Animal and Veterinary Advances. 692-697.
Mmereole, F. U. and Obinne, J. I. (2010) Relationship of the body weight and linear measurements of the west African Dwarf (WAD) sheep under the humid environment of Nigeria. Agricultura Tropica et Subtropica. 43(1): 64-67.
Nie ,Q., Liu, N., Zhang, X., Leung, F. C. and Yang, G. )2002(. New variation in intron 4 of growth hormone Gene in Chinese Native Chickens. journal of Heredity. 277-279.
Nie, Q., Sun, B., Zhang, D., Luo, C., Ishag, N.A., Lei ,M.; Yang, G. and Zhang, X. )2005(. High Diversity of the Chicken Growth Hormone Gene and Effects on Growth and Carcass Traits. Journal of Heredity. 96(6): 698–703.
Pipalia, D. L. )2003(. Growth hormone gene polymorphism in Bantam, White Leghorn and BantamisedWhite Leghorn. Indian Journal Poultry Sciences .38: 206-211.
Scanes, C., Proudman, J.A. and Radecki, S.V. )1999(. Influence of continuous growth hormone insulin-like growth factor I administration in adult female chickens. General and Comparative Endocrinology. 315-323.
Thakur, M. S., Parmar, S. N., ToJenkhomba, T. C., Srivastava, P. N., Joshi, C. G., Rank, D. N., SoJanki, J. V. and Pillai, P. C. )2006(. Growth hormone gene polymorphism in Kadaknath breed of poultry. Indian Journal Biology. 5: 189- 194