اثرات همزمان سازی فحلی و تغذیه کمکی بر عملکرد تولیدی میش مغانی در شرایط مرتع

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل(مغان)،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل

2 استادیارموسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

چکیده

این آزمایش به منظور بهبود عملکرد تولیدی میش مغانی با بهره‌گیری از روش‌های مدیریت تولید مثل و تغذیه در شرایط مرتع در خارج از فصل تولید مثل انجام گردید. برای انجام این پ‍روژه در یک گله 400 راسی، میش‌های داشتی مورد نظر در قالب گروه 1(همزمان‌سازی و هورمون‌تراپی+ تغذیه کمکی) به تعداد 202 راس به عنوان گروه آزمایشی و گروه 2 یا همان گروه شاهد(بدون همزمان‌سازی و بدون تغذیه کمکی) به تعداد 160 راس انتخاب شدند. در گروه آزمایشی میش‌ها از تغذیه کمکی قبل جفتگیری به مدت 4 هفته و تغذیه تکمیلی با کنسانتره در 5/1 ماه آخر آبستنی استفاده کردند. در طول اجرای پروژه صفات تولیدی و تولید مثلی میش‌ها و بررسی‌های اقتصادی در هر دو گروه شاهد و آزمایشی انجام گردید و برای آنالیز آماری داده‌های کمی از رویه T-test و صفات کیفی از روش جدول فراونی و کای اسکور استفاده گردید. نتایج نشان داد که درصد زایش میش‌ها،درصد دوقلوزایی، بازدهی وزن تولد بره و وزن از شیرگیری در گروه آزمایشی نسبت به شاهد بیشتر است(05/0 p<). لیکن از نظر درصد زادآوری گله، تفاوت آماری فاحشی مابین دو روش وجود داشت به‌طوریکه 21/104 درصد زادآوری در گروه آزمایشی در مقایسه با 64/48 درصد در گروه شاهد مشاهده گردید(05/0 p<). به طورکلی در خارج از فصل تولید مثل، در میش مغانی استفاده از تیمار همزمان‌سازی فحلی و تغذیه کمکی دارای بالاترین بهره اقتصادی نسبت به گروه شاهد است.

کلیدواژه‌ها


افشاری میرک، ح.، کیانزاد، م.ر.، اسماعیلی راد، ا.،زارعی،ا.، قنبری، ا.، خاطرمقدم، ع.ر.، گیلانی، ف.، موسوی، م.ن و غروی، غ.ع. 1376. بررسی وضیعت گله­داری در استان اردبیل. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

سفیدبخت،ن. 1372. بهبود راندمان تولیدمثل گوسفند و بز. گامی در جهت برنامه استراتژی توسعه این دام ها، فصلنامه داخلی امور دام و آبزیان، سال اول. ویژه نامه سمینار پرورش و اصلاح نژاد گوسفند و بز، ص 50-38.

مهدی خجسته کی ،م.،  م.ج،  بحرانی ، صادقی پناه ،  ح.، بابائی یزدی، الف  و  راغبیان، م.1991. ارزیابی اقتصادی عملکرد میش‌های زندی تیمار شده با پروژسترون و گونادوتروپین سرم مادیان آبستن،در شرایط پرورش مزرعه ای، در خارج از فصل تولیدمثل. مجله دانش و پژوهش علوم دامی . جلد 1. ص57-45.

حسن پور، ک.1389. اثرات تغذیه آخر آبستنی و پس از تولد بر عملکرد رشد، خصوصیات فولیکولی پوست و تولید الیاف در بره های شیرخوار پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته ی علوم دامی گرایش تغدیه دام. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی.

خالداری، م. پ،تاجیک، ا. افضل‌زاده، و فرزین، ن. 1381. بررسی استفاده از سیدر و هورمون PMSG بر همزمان کردن فحلی و درصد دوقلوزایی میش‌های نژاد زندی در فصل آمیزش. مجموعه مقالات اولین کنگره علوم دامی کشور. جلد دوم.

زارع شحنه، الف و صادقی پناه، ح. 1383.  تأثیر سرعت رشد جنین بر غلظت متابولیت های پلاسمای میش د رگامه های پایانی آبستنی و پس از زایش.علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی . سال هشتم، شماره چهارم. ص130-123.

Anilkumar,  R., Chandrahasan, C., Iyue. M., Selvaraju,  M and Palanisamy, A. 2010.

Reproductive and economic efficiency in Nilagiri and Sandyno ewes treated with PMSG. Livestock Research for Rural Development, 22:2.

Atsan, T., Emsen, .E., Yaprak, M., Dagdemir, V., Diaz, C.A.G. 2007. An economic assessment of differently managed sheep flocks in Eastern Turkey. Italian Journal of Animal Science.6: 407-414.

Gokdal, O., Olker, H., Karakus, F., and Askin, Y.2005. Controlling reproduction in Karakas ewes in rural conditions and growth characteristics of their lambs. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 29: 481-489.

Gonzalez, R. E., Labuonora, D, and Russel, A. J. F. 1997. The effects of ewe live weight and body condition score around mating on production from four sheep breeds in extensive grazing systems in Uruguay. Animal Science 64:139-145.

Ince, D, and Karaca, O. 2009. Effects of estrus synchronization and various doses of PMSG administration in Chois × Kivircik (F1) sheep on reproductive performances. Journal of Animal and Veterinary Advances. 8(10):1948-1952.

Kridli, R.T., Husein, M.Q., Muhdi, .H.A, and Khazeleh, .J.M. 2006. Reproduction performance of hormonally- treated anestrous Awassi ewes. Animal Reproduction Journal, 3: 347-352.

Kusakari, N, and Ohara, M. 1999. Effect of accelerated lambing system with melatonin feeding on reproductive performance for two years in Suffolk sheep raised in Hokkaido. Journal of Reproduction and Development, 45: 283-288.

NRC. 1985. Nutrient Requirements of sheep (6 editions). National Academy press, Washington, D.C. USA.

Ocak, N., Cam, M.A, and Kuran, M. 2004. The effect of high dietary protein levels during late gestation on colostrum yield and lamb Survival rate in Singletonbearing ewes. Small Ruminant Research, Volume 56, pages 89-94.

Rafig, M., Khan, M.F., and Aujla, K.M. 2003. Economic benefits of flushing and Supplement feeding of salt-range ewes on Pothwar ranges of Pakistan. Pakistan Journal of Biological Science 6 (2): 115-121.

Riyadh, M.H., Al-Wahab, F., Badawi, A, and Mahmood, M.K. 2003. Effects of progesterone-PMSG administration on lambing rate and prolificacy of Awassi sheep. Journal of Animal and Veterinary Advances, 2: 512-518.

Robinson, J. J. 1982. Pregnancy. In: I. E. Coop (Ed.), Sheep and Goat Production. Elsevier Scientific Publishing

Sadeghipanah, H. 2011. Standardization of insurance operation and loss evaluation in sheep and goat flocks of Iran. Research project report. Iran agricultural insurance found. (In Persian)

Santos, G.M.G., Silva-Santos, K.C., Melo-Sterza, F.A., Mizubuti, I.Y., Moreira,  F.B., Seneda, M.M. 2011. Reproductive performance of ewes treated with an estrus induction/synchronization protocol during the spring season. Journal of Animal Reproduction. 8:n.1/2: 3-8.

Timurkan, H, and Yildiz, H. 2005. Synchronization of estrus in Hamdani ewes: the use of different PMSG doses. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy. 49:311-314.

Treacher, T.T. 1983. Nutrition requirements for lactation in the ewe. In Sheep Production (ed.W.Haresign), pp. 133-153. Butterworths, London.