اثر سطوح مختلف اسانس لیموترش (Citrus lemon) بر تخمیر شکمبه‌ای گوساله‌های نر هلشتاین و قابلیت هضم آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه

2 دانشیار دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرات سطوح مختلف اسانس لیموترش بر قابلیت هضم خوراک به روش آنکوم و فراسنجه‌های شکمبه‌ای گوساله‌های نر هلشتاین بود. به این منظور چهار رأس گوساله نر هلشتاین فیستوله‌گذاری شده (میانگین وزن بدن،20±650 کیلوگرم) برای پنج دوره‌ی 17 روزه و در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی به صورت چرخشی به 5 جیره آزمایشی شامل جیره پایه بدون مواد افزودنی (شاهد)، جیره پایه + 300 میلی‌گرم موننسین، جیره پایه + 600، 800 و 1000 میلی‌گرم اسانس لیموترش در روز اختصاص داده شده بود. سطح 800 میلی‌گرم در روز اسانس لیموترش، میزان قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی را کاهش داد، ولی سایر سطوح اسانس لیموترش بی‌تأثیر بودند (05/0P>). سطوح 600 و 1000 میلی‌گرم اسانس لیموترش درجیره، غلظت نیتروژن آمونیاکی (04/0(p = و سطح 1000 میلی‌گرم نسبت استات به پروپیونات در شکمبه را کاهش دادند (001/0= p). اما تیمارهای آزمایشی بر تعداد پروتوزوآ و میزان pH مایع شکمبه بی تاثیر بود. به واسطه بهبود تغییرات برخی فراسنجه‌های شکمبه‌ای در این آزمایش می‌توان نتیجه گرفت که جیره‌های حاوی اسانس لیموترش در مقایسه با جیره‌های حاوی موننسین عملکرد مناسب‌تری داشتند. اما با این وجود، انجام مطالعات بیشتر در زمینه تأثیر اسانس لیموترش روی عملکرد گوساله پرواری خصوصاً در بازه‌های زمانی مرسوم برای پرورش این حیوانات ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


افشار حمیدی، ب. پیرمحمدی، ر. منصوری، ه. و فجری، م. (1392). اثر افزودن گیاه آویشن به جیره غذایی بر گوارش پذیری خوراک و عملکرد تولید شیر بزهای شیرده مهابادی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی). شماره 101، ص 36-29.

بهجتیان اصفهانی، م. قیصری، ع­.ع. جلالی زند، ع.ر. و عباسیان، ع.­ر.(1386). اثر تغذیه­ای سطوح مختلف اسید استیک، پروبیوتیک و آنتی بیوتیک بر عملکرد زنبور عسل. پژوهش در علوم کشاورزی. سال سوم، شماره 2، ص 251-240.

پوربایرامیان، ر. پیرمحمدی، ر. شاهی، ب. فرهومند، پ. و برنوسی، ا. (1391).  بررسی اثرات پودر لیموترش بر قابلیت هضم مواد مغذی، pH شکمبه و نیتروژن آمونیاکی در قوچ ماکویی. پنجمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان. ص 432 - 429.

پورعارفی، ا. راه چمنی، ر. قنبری، ف. و قره باش، آ.م. (1395). تأثیر روغن اسانس دارچین بر عملکرد، تخمیر و جمعیت میکروبی و برخی متابولیت­های خونی گوسفند. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. جلد 4، شماره 1، ص 112- 95.

دادور، پ. دیانی، ا. مروت، م. و غلامی، ج. (1389). تعیین قابلیت هضم آزمایشگاهی (In-vitro) تفاله لیمو ترش عمل آوری شده با مخمرساکارومایسز سرویسیا. مجلهعلمی- پژوهشیزیستفناوریمیکروبیدانشگاهآزاداسلامی. دوره دوم، شماره 6، ص  18 - 13.

فروغی، ع. شهدادی، ع. آهویی، غ. طهماسبی، ع­.م. و وکیلی، ر. (1389). اثر تفاله خشک مرکبات و اوره بر فراسنجه­های خونی، شکمبه­ای و خصوصیات لاشه­ای گوساله­های نر پرواری براون سوئیس. چهارمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد. ص 1350 - 1346.

قاسمی، ا. طباطبایی، س­.م­.م. ساکی، ع.ا. و فضائلی، ح. (1384). تعیین ارزش غذایی و سطوح مختلف تفاله خشک لیموترش در تغذیه بز. دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، تهران. ص 856 – 848.

Anderson, N.V. (1992). Veterinary gastroenterology, 2nd ed. Philadelphia, Lea and Febiger, London. 21-719.

AOAC (1990). Official methods of analysis, 15th Edition. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC, USA. 554,575,654.

Bampidis, V.A. and Robinson, P.H. (2006). Citrus by-products as ruminant feeds. Animal Feed Science and Technology, 128: 175–217.

Benchaar, C., Duynisveld, J. and Charmley, E. (2006a). Effects of monensin and increasing dose levels of a mixture of essential oil compounds on intake, digestion and growth performance of beef cattle. Canadian Journal of Animal Science, 86(1): 91-96.

Benchaar, C., Petit, H.V., Berthiaume, R., Whyte, T.D. and Chouinard, P.Y. (2006b). Effects of dietary addition of essential oils and monensin premix on digestion, ruminal fermentation, milk production and milk composition in dairy cows. Journal of Dairy Science, 89: 4352–4364.

Benchaar, C., Petit, H. V., Berthiaume, R., Ouellet, D. R., Chiquette, J. and Chouinard P. Y. (2007). Effects of essential oils on digestion, ruminal fermentation, rumen microbial populations, milk production, and milk composition in dairy cows fed alfalfa silage or corn silage. Journal of Dairy Science, 90: 886–897

Benchaar, C., Calasmiglia, S., Chaves, A.V., Fraser, G.R., Colombatto, D., McAllister, T.A. and Beauchemin, K.A. (2008). A review of plant derived essential oils in ruminant nutrition and production. Animal Feed Science and Technology, 145: 209-228.

Broderick, G. A., Brito, A. F. and Colmenero, J. O. (2007). Effects of feeding formate-treated alfalfa silage or red clover silage on the production of lactating dairy cows. Journal of dairy science, 90(3): 1378-1391.

Busquet, M., Calsamiglia, S.; Ferret. A.; Cardozo, P.W. and Kamel, C. (2005). Effects of cinnamaldehyde and garlic oil on rumen microbial fermentation in a dual flow continuous culture. Journal of Dairy Science, 88: 2508-2516.

Calsamiglia, S., Busquet, M., Cardozo, P.W., Castillejos, L. and Ferret, A. (2007). Invited review: Essential oils as modifiers of rumen microbial fermentation. Journal of Dairy Science, 90: 2580–2595.

Castillejos, L., Calsamiglia, S. and Ferret, A. (2006). Effect of essential oils active compounds on rumen microbial fermentation and nutrient flow Systems. Journal of Dairy Science, 89: 2649-2658.

Castillejos, L., Calsamiglia, S., Ferret, A. and Losa, R. (2005). Effects of a specific blend of essential oil compounds and the type of diet on rumen microbial fermentation and nutrient flow from a continuous culture system. Animal Feed Science and Technology, 119: 29–41.

Castillejos, L., Calsamiglia, S., Ferret, A. and Losa, R. (2007).  Effects of dose and adaptation time of a specific blend of essential oil compounds on rumen fermentation. Animal Feed Science and Technology, 132: 186–201.

Dehority, B.A. (2005). Effect of pH on viability of Entodinium caudatum, Entodinium exiguum, Epidinium caudatum, and Ophryoscolex purkynjei in vitro. Journal Eukaryote Microbiology, 52: 339-342.

Dukes, H.H. (1996). Physiology of domestic animals. 11th ed.; Ithaca and London, 425-640.

Franzolin, R., and Dehority, B.A. (1996). Effect of prolonged high concentrate feeding on ruminal protozoa concentrations. Journal of Animal Science, 74: 2803–2809.

Helander, I. M., Alakomi, H. L., Latva-Kala, K., Mattila-Sandholm, T., Pol, I., Smid, E. J., Gorris, L. G. M. and Von Wright, A. (1998). Characterization of the action of selected essential oil components on gram-negative bacteria. Journal Agriculture Food Chemistry, 46: 3590–3595.

Ipharraguerre, I. R., Reynal, S. M., Linerio, M., Broderick, G. A. and Clark, J. H. (2007). A comparison of sampling sites, digesta and microbial markers and microbial referees for assessing the postruminal supply of nutrients in dairy cows. Journal of Dairy Science, 90: 1904-1919.

Krizsan, S.J., Ahvenjärvi, S., Volden, H. and Broderick, G. A. (2010). Estimation of rumen outflow in dairy cows fed grass silage-based diets by use of reticular sampling as an alternative to sampling from the omasal canal. Journal of Dairy Science, 9: 1138–1147.

Lee, S.S., Ha, J.K. and Cheng, K.J. (2000). Relative contributions of bacteria, protozoa, and fungi to in vitro degradation of orchard grass cell walls and their interactions. Apply Environ Microbiology, 66: 3807–381.

Lin, B., Lua, Y., Salem, A.Z.M., Wanga, J.H. and Liang, Q. (2013). Effects of essential oil combinations on sheep ruminal fermentation and digestibility of a diet with fumarate included. Animal Feed Science Technology, 184(1-4): 24-32.

McDougall, E.I. (1948). Studies on ruminant saliva 1. The composition and output of sheep’s saliva. Biochemistry Journal, 43: 99–109.

Mcguffey, R.K., Richardson, L.F. and Wilkinson, J.I.D. (2001). Ionopheres for dairy cattle:current status and future outlook. Journal Dairy Science, 84(E, supply): E194-E203.

McIntosh, F.M., Williams, P., Losa, R., Wallace, R.J., Beever, D.A. and Newbold, C.J. (2003). Effects of essential oils on ruminal metabolism and their protein metabolism. Apply Environ Microbial, 69: 5011–5014.

Molero, R., Ibars, M., Calsamiglia, S., Ferret, A. and Losa, R. (2004). Effects of a specific blend of essential oil compounds on dry matter and crude protein degradability in heifers fed diets with different forage to concentrate ratios. Animal Feed Science and Technology, 114: 91–104.

Molina Alcaide, E., Yáñez Ruiz, D.R., Moumen, A. and Mart´ın Garc´ıa, A.I. (2003). Ruminal degradability and in vitro intestinal digestibility of sunflower meal and in vitro digestibility of olive by-products supplemented with urea or sunflower meal Comparison between goats and sheep. Animal Feed Science and Technology, 110: 3–15.

Nagaraja, T.G. (1995). Ionophores and antibiotics in ruminants. In: Biotechnology in animal feeding, edited by Wallace, R.J. and Chesson, A. VCH Publishers, New York, 173-204.

Nam, I.S., Garnsworthy, P.C. and Ahn1, J. H. (2006). Supplementation of Essential Oil Extracted from Citrus Peel to Animal Feeds Decreases Microbial Activity and Aflatoxin Contamination without Disrupting In vitro Ruminal Fermentation. Journal of Animal Science, 11: 1617-1622.

Newbold, C.J., Duval, S.M., McEwan, N.R., Y´a˜nez- Ruiz, D.R. and Hart, K.J. (2006). New feed additives for ruminants, European perspective. In: Proceedings of the Pacific Northwest Animal Nutrition, Vancouver, BC, Canada, 81–90.

Newbold, C.J., McIntosh, F.M., Williams, P., Riccardo, L. and Wallace, R.J. (2004). Effects of a specific blend of essential oil compounds on rumen fermentation. Animal Feed Science and Technology, 114: 105–112.

NRC, (2001). Nutrient Requirements of Dairy Cattle. National Academy Press, Washington, DC.

Ottenstein, D. M. and Bartley, D. A. (1971). Improved gas chromatography separation of free acids C2- C5 in dilute solution. Ann Chemistry, 43: 952–955.

 Radostits, O.M., Clive, C.C., Blood, D.C. and Hinchcliff, K.w. (2000). Veterinary medicine A textbook of 9th ed.; W.B Saunders, 93-284.

Reynal, S.M., Ipharraguerre, I.R., Liñ eiro, M., Brito, A.F., Broderick, G.A. and Clark, J.H. (2007). Omasal flow of soluble proteins, peptides, and free amino acids in dairy cows fed diets supplemented with proteins of varying ruminal degradability. Journal of Dairy Science, 90: 1887-1903.

Russell, J.B. (1998). The importance of pH in the regulation of ruminal acetate to propionate ratio and methane production in vitro. Journal of Dairy Science, 81: 3222–3230.

Russell, J.B., Strobel, H.J. and Chen, G. (1988). Enrichment and isolation of a ruminal bacterium with a very high specific activity of ammonia production. Environmental Microbiology, 54: 872-877.

SAS. (2003). Statistical Analysis Systems Institute. SAS User’s Guide. SAS Institute, Cary, NC.

Satter, L.D. and Slyter, L.L. (1974). Effect of ammonia concentration on rumen microbial protein production in vitro. British Journal Nutrition, 32: 199-208.

Simitzis, P.E., Feggeros, K., Bizelis, J.A. and Deligeorgis, S.G. (2005). Behavioral reaction to essential oils dietary supplementation in sheep. Biotechnology in Animal Husbandry, 21(5-6): 97-103.

Smith, F.E. and Murphy, T.A. (1993). Analysis of rumen ammonia and blood urea nitrogen. www.liferaydemo.unl.edu.

Tasouka, N., Hara, K., Katsushiko, M., Kasimoto, H. and Itabash, H. (2008). Effects of the essential oil cyclodetrin complexes on ruminal methane production in vitro. Journal of Animal Science, 79: 68-75.

Tepe, B., Daferera, D., Sokmen, A., Sokmen, M. and Polissiou, M. (2005). Antimicrobial and antioxidant activities of the essential oils and various extracts of Salvia tomentosa Miller (Lamiaceae). Food Chemistry, 90: 333-340.

Veira, D.M., Ivan, M. and Jui, P.Y. (1983). Rumen ciliate protozoa: effects on digestion in the stomach of sheep. Journal of Dairy Science, 66: 1012-1022.

Wallace, R.J. (2004). Antimicrobial properties of plant secondary metabolites. Journal Proceedings Nutrition Society, 63: 621-629.

Wendy, J.U. (1992). Rumen lactic acidosis. Part II. Clinical signs, Diagnosis, Treatment, and Prevention. Continuing Education Article (Compendium), 14: 1265-1270.

Yang, W.Z., Ametaj, B.N., Benchar, C., Hem, L. and Beauchemin, K.A. (2010). Cinnamaldehyde in feedlot cattle diets: Intake, growth performance, carcass characteristics, and blood metabolites. Journal of Animal Science, 88: 1082-1092.