برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات میانگین افزایش وزن روزانه برای کروموزوم های اتوزومی و جنسی در بز مرخز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه کردستان

2 دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه بوعلی سینا همدان.

چکیده

پژوهش حاضر به منظور آنالیز ژنتیکی صفات میانگین افزایش وزن روزانه بزهای مرخز برای کروموزوم‌های اتوزومی و جنسی انجام شد. داده‌های مورد استفاده شامل 3837 رکورد میانگین افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری(ADG1)، 3467 رکورد میانگین افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا 6 ماهگی (ADG2)، 3133 رکورد میانگین افزایش وزن روزانه از 6 ماهگی تا 9ماهگی (ADG3) و 2726 رکورد میانگین افزایش وزن روزانه از 9 ماهگی تا یک‌سالگی (ADG4) بود که طی سال‌های 1371 تا 1393 در مرکز اصلاح نژاد بز مرخز سنندج جمع‌آوری شده بود. تعیین اثرات عوامل ثابت بر صفات مورد بررسی با رویه‌ی GLM نرم‌افزار SAS 8.2 و برآورد اجزای واریانس و پارامترهای ژنتیکی با الگوریتم میانگین اطلاعات بیشترین درست‌نمایی محدودشده (AI-REML) با نرم‌افزار Wombat و 6 مدل حیوانی انجام شد. برای تعیین مناسب‌ترین مدل از معیار آکایک استفاده شد. وراثت‌پذیری مستقیم اتوزومی برای صفات ADG1، ADG2، ADG3 و ADG4به ترتیب 03/0±14/0، 02/0±00/0، 04/0±14/0 و 03/0±06/0 برآورد شد. وراثت‌پذیری مستقیم وابسته به کروموزوم‌ جنسی این صفات در حد کم و به ترتیب 02/0±00/0، 02/0±08/0، 02/0±06/0 و 02/0±04/0 برآورد گردید. وراثت‌پذیری مادری برآورد شده برای صفات ADG1 و ADG3 به ترتیب برابر 02/0±06/0 و 03/0±04/0 بود. همچنین نسبت واریانس محیط مادری به واریانس فنوتیپی برای صفات ADG3 و ADG3 یکسان و برابر 02/0±03/0 بود. نتیجه گیری: وراثت پذیری مستقیم برای کروموزم‌های اتوزومی و جنسی در صفات مورد مطالعه پایین برآورد گردید، لذا پیشرفت ژنتیکی کمی بر اثر انتخاب برای صفات مورد مطالعه میسر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


زمانی، پ. و الماسی، م. (1396). برآورد وراثت­پذیری­های اتوزومی و وابسته به جنس صفات مرتبط با رشد در بزهای نژاد مرخز. علوم دامی ایران. شماره 1، ص ص 117-109.

Aguirre, E.L., Mattos, E.C., Eler, J.P., Barreto Neto, A.D. and Ferraz. J.B. (2016). Estimation of genetic parameters and genetic changes for growth characteristics of Santa Ines sheep. Genetics and Molecular Research. 15: 1-12.

Akaike, H. (1974). A new look at the statistical model identi-fication. IEEE Transactions on Automatic Control. 19: 716–723.

Al-Shorepy, S.A.,Alhadrami, G.A. and Abdulwahab, K. (2002). Genetic and phenotypic parameters for early growth traits in Emirati goat. Small Ruminant Research. 45: 217–223.

Charlesworth, B., Coyne, J.A. and Barton, N.H.)1987(. Therelative rates of evolution of sex-chromosomes andautosomes. American Naturalist. 130:113–146.

Fernando, R.L. and Grossman, M. (1990). Genetic evaluation with autosomal andX-chromosomal inheritance. Theoretical and Applied Genetics. 80: 75–80.

Ghafouri-Kesbi, F. and Baneh, H. (2012). Genetic parameters for direct and maternal effects on growth traits of sheep. Archiv Tierzucht. 6: 603–611.

Ghafouri-Kesbi, F. (2013). (Co) variance components and genetic parameters forgrowth rate and Kleiber ratio in fat-tailed Mehraban sheep. Archiv Tierzucht. 56: 564–572.

Gowane, G.R., Chopra, A., Prakash, V. and Arora, A.L. (2011). Estimates of (co)variance components and genetic parameters for growth traits in Sirohi goat. Tropical Animal Health and Production. 43: 189–198.

Jafari, S. and Razzagzadeh, R. (2016). Genetic analysis and the estimates of genetic and phenotypic correlation of growth rates, Kleiber ratios, and fat-tail dimensions with birth to yearling live body weight traits in Makuie sheep. Tropical Animal Health and Production. 48: 667–672.

Meyer, K. (2013). WOMBAT—A Program for Mixed Model Analyses by Restricted Maximum Likelihood. Animal Genetics and Breeding Unit, Armidale, pp. 105.

Mohammadi, K., Abdollahi-Arpanahi, R.,Amraeic, F., Mirza Mohamadid, E. and Rashidid, A. (2015). Genetic parameter estimates for growth and reproductive traits in Lori sheep. Small Ruminant Research. 131: 35–42.

Rashidi, A., Bishop, S. and Matika, O. (2011). Genetic parameter estimates for pre-weaning performance and reproduction traits in Markhoz goats. Small Ruminant Research. 100: 100–106.

Rashidi, A., Ramazanian, M. and Torshizi, R.V. (2006). Genetic Parameter Estimates for Growth Traits and Fleece Weight in Markhoz goats. 8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Belo Horizonte, Brazil.

Safari, E., Fogarty, N.M. and Gilmour, A.R. (2005). A review of genetic parameter estimates for wool, growth, meat and reproduction traits in sheep. Livestock Production Science. 92: 271–289.

Shaat, I. and Maki-Tanila, A. (2009). Variation in direct and maternal genetic effects for meat production traits in Egyptian Zaraibi goats. Journal of Animal Breeding and Genetics. 126: 198–208.

Vatankhah, M., Talebi, A. and Blair, H. (2016). Genetic analysis of Lori-Bakhtiari lamb survival rate up to yearling age for autosomal and sex-linked.  Small ruminant research. 136: 121-126.