تاثیر افزودن منبع انرژی بصورت روغن خالص یا همراه با دانه سویای برشته و اکسترود شده بر عملکرد و قابلیت استفاده از روغن در گوساله‌های نر هلشتاین در حال رشد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی- دانشگاه اراک

2 دانشیارگروه علوم دامی – دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی-دانشگاه اراک.

3 استادیار گروه علوم دامی-مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان قم.

4 استادیارگروه علوم دامی –دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی-دانشگاه اراک.

چکیده

ارائه مکمل‌های چربی می تواند به شکل‌های متفاوت در جیره دام‌ها صورت گیرد. آزمایش حاضر به منظور بررسی تأثیر نحوه ارائه روغن سویا در گوساله‌های پرواری بر روی 18 رأس گوساله نژاد هلشتاین با میانگین وزن 210 کیلوگرم ± 23 صورت گرفت. سه تیمار آزمایشی شامل 1) روغن سویا مخلوط شده با جیره (DMSO)، 2) در قالب دانه سویای برشته شده (روست شده؛ RSB) و 3) در قالب دانه سویای اکسترود شده (ESB) بود. جیره‌ها به صورت هم نیتروژن و هم انرژی بودند. طول دوره آزمایشی 10 هفته بود. نتایج آزمایش نشان داد که مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک گوساله‌های پرواری هلشتاین در این آزمایش تحت تأثیر شیوه ارائه چربی در جیره‌های مختلف قرار نگرفت. کمترین غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات در آزمایش حاضر مربوط به دانه سویای اکسترود شده بود (04/0P=). غلظت تری گلیسرید در دام های مصرف کننده دانه سویای برشته شده بیشترین بود (01/0P=). فراسنجههای هضمی اندازه گیری شده در گوساله‌های پرواری نیز تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (05/0P>). فعالیت نشخوار کردن در تیمارهای مختلف نیز معنی‌دار نبود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نحوه ارائه چربی در سطح استفاده شده (39 گرم در کیلوگرم ماده خشک مصرفی) تأثیر چندانی بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی جیره در گوساله‌های پرواری ندارد. مطالعات حاضر نیازمند بررسی نحوه ارائه روغن به اشکال متفاوت در سطح بالاتری برای گوساله‌های نر هلشتاین در حال رشد می باشد.

کلیدواژه‌ها


پاشایی، س. قورچی، ت. و یامچی ا. (1393). تأثیر منابع خوراکی حاوی اسیدهای چرب غیر اشباع در جیره‌­های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد رشد و فراسنجه­های خون بره‌های پرواری. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان، 2 (4): ص 103.
رجبی، ی. چاشنی­دل، ی. و دیرنده. ع. (1395). تأثیر تغذیه منابع مختلف چربی در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه­های خونی گاوهای شیری هلشتاین. مجله تحقیقات تولیدات دامی، 5 (4): ص 92. 
AOAC. (1990). Official Methods of Analysis. 15th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
Brask, M., Lund, P., Weisbjerg, M.R., Hellwing, A.L.F., Poulsen, M., Larsen, M.K. and Hvelplund, T. (2013). Methane production and digestion of diferent physical forms of rapseed as fat supplements in dairy cows. Journal of Dairy Science. 96:2356-2365.
Ebrahimi, R., Ahmadi, H.R., Zamiri, M.J. and Rowghani. E. (2007). Effect of energy
and protein levels on feedlot performance and carcass characteristics of
Mehraban ram lambs. Pakistan Journal of Biological Science. 10: 1679-1684.
Faldet, M.A. and Satter. L.D. (1991). Feeding heat-treated full fat soybeans to cows in early lactation. Journal of Dairy Science. 74:3074.
Foroozandeh, A.D., Amini, H.R., Ghalamkari, G.R., Shahzeydi, M. and Nasrollahi. (2014). The effect of fat type and L-carnitine asministration on growth, feed digestibility and blood metabolites of growing Afshari lambs. Livestock Science.164:67-71.
Kargar, S, Khorvash, M., Ghorbani, G.R., M, Alikhani., Zang, W.Z. (2012). Short communication: effects of dietary fat supplements and forage: concentrate ratio on feed intake, feeding, and chewing behavior of Holstein dairy cows. Journal of Dairy Science, 93: 492-4301.
Kazemi-Bonchenari, M., Mirzaei, M., Jahani-Moghadam, M., Soltani, A., Mahjoubi, E., and Patton, R.A. (2016).  Interactions between levels of heat-treated soybean meal and prilled fat on growth, rumen fermentation, and blood metabolites of Holstein calves.  Journal of Animal Science. 94:4267-4275.
Knapp, D.M., Grummer, R.R. and Dentine, M.R. (1991). The response of lactating dairy cows to increasing levels of whole roasted soybeans. Journal of Dairy Science. 74:2563.
Mashek, D.G., Bertics, S.J. and Grummer, R.R. (2005). Effects of intravenous triacylglycerol emulsions on hepatic metabolism and blood metabolites in fasted dairy cows. Journal of Dairy Science. 88:100-109.
Miekle, C.D. and Schingoethe. D.J. (1981). Heat-treated soybeans for lactating cows. Journal of Dairy Science. 64:1579.
NRC. (2000). Nutrient Requirement of Beef Cattle. 7th Edition. National Academy Press. Washington DC.
Osborne, V.R., Radhakrishman, S., Odongo, N.E., Hill, A.R. and McBride. B.W. (2008). Effects of supplementing fish oil in the drinking water of dairy cows on production performance and milk fatty acid composition. Journal of Animal Science, 86:720-729.
Pantoja, J., Firkins, M.L., Eastridge, M.L. and Hull, B.L. (1994). Effects of fat saturation and source of fiber on site of nutrient digestion and milk production by lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 77:2341-2356.
Piantoni, P., Lock, A.L., Allen, M.S. (2013). Palmitic acid increased yields of milk and milk fat and nutrient digestibility across production level of lactating cows. Journal of Dairy Science, 96: 7143-7154.
Pires, A.V., Eastridge, M.L. and Firkins. J.L. (1996). Roasted soybeans, blood meal, and tallow as dources of fat and ruminally undegradable protein in the diets of lactating cows. Journal of Dairy Science. 79:1603-1610.
Tice, E.M., Eastridge, M.L. and Firkins. J.L. (1993). Raw soybeans and roasted soybeans of different particle sizes. 1. Digestibility and utilization by lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 76:224.
Troegeler-Meynadier, M., Puaut, S., Farizon, Y. and Enjalbert. F. (2014). Effects of the heating process of soybean oil and seeds on fatty acids biohydrogenation in vitro. Journal of Dairy Science. 97:5657-5667.
Van Kuelen, J. and Young, B.A. (1977). Acid insoluble ash as a natural marker for digestibility studies. Journal of Dairy Science. 44: 282-287.
Van Soest, P.J., Robertson, J.B., and Lewis. B.A. (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber nonstarch polysaccharide in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science 74:3583–3597.
Zinn, R.A., Gulati, S.K., Plascencia, A. and Salinas. J. (2000). Influence of rumianl biohydrogenation on the fattening value of fat in finishing diets for feedlot cattle. Journal of Animal Science. 78:1738-1746.