اثرات متقابل اسید‌های آمینه کریستاله مکمل شده و جیره‌های غذایی با کیفیت متفاوت پروتئین بر عملکرد، بازده انرژی و پروتئین، اجزای لاشه و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استاد پژوهشی، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

برای ارزیابی اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه کریستاله مکمل شده در جیره‌های غذایی با کیفیت متفاوت پروتئین، بر عملکرد، بازده انرژی و پروتئین، اجزای لاشه و ریخت شناسی روده باریک ، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی به‌صورت فاکتوریل 4×2 انجام شد. در این آزمایش از 576 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 (بصورت مخلوط)، با6 تکرار (12 جوجه درهر تکرار) در سه دوره پرورشی آغازین، رشد و پایانی استفاده شد. جیره های غذایی، شامل ذرت-کنجاله سویا (بعنوان منبع پروتئین باکیفیت بالا) و گندم-کنجاله کلزا (بعنوان منبع پروتئین با کیفیت پایین) و 4 سطح اسیدهای آمینه کریستاله (سطح نیازمندی، صفر یا فاقد اسیدهای آمینه کریستاله مکمل شده، 10 و 15 درصد بالاتر از سطح نیازمندی دی‌ال-متیونین، ال-لیزین، ال-ترئونین و ال-تریپتوفان) پیشنهادی راس 308، صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از جیره غذایی تنظیم شده بر اساس کنجاله سویا و سطح نیازمندی نسبت به تمامی تیمارهای آزمایشی باعث افزایش انرژی و پروتئین مصرفی، خوراک مصرفی و وزن بدن در دوره پایانی شد. از طرفی نتایج نشان داد که اضافه نمودن اسیدهای آمینه کریستاله در سطوح 10 و 15 درصد بالاتر از سطح نیازمندی به جیره غذایی حاوی کنجاله کلزا و گندم به‌عنوان منبع پروتئین با کیفیت پایین سبب افزایش انرژی و پروتئین مصرفی، کاهش بازده انرژی و پروتئین و افزایش مصرف خوراک و وزن بدن در دوره پایانی گردید. اثرات متقابل بین جیره‌های غذایی با کیفیت متفاوت پروتئین و سطوح مختلف اسیدهای‌ آمینه‌ کریستاله نیز سبب بروز تفاوت معنی‌دار بر اجزای لاشه و صفات ریخت‌شناسی روده نشد.

کلیدواژه‌ها


داودی، ج.، گلزار ادبی، ش.، حاجی اصغری، س. ی.، مقدم، غ.ع. و فرامرزی، ع. (1386). اثر سطوح مختلف کنجاله کلزای جایگزین سویا بر عملکرد جوجه های گوشتی. مجله دانش نوین کشاورزی، سال سوم شماره 6. ص 39-27.

ساکی، ع. ا.، عباسی نژاد، م.، سالاری، ج. وکاظمی فرد، م. (1391). تعیین قابلیت هضم پروتئین و ماده خشک جیره های حاوی سه کنجاله گیاهی به روش آزمایشگاهی و بررسی اثرات استفاده از آن ها بر عملکرد جوجه های گوشتی. نشریه علوم دامی(پژوهش و سازندگی)، شماره 96. ص 50-42.

شکاری، م.، شهیر، م. ح. و عبدی قزلجه، ع. ا. (1391). اثرات سطوح مختلف کنجاله کلزا در جیره های بر پایه ذرت یا گندم بر عملکرد جوجه های گوشتی. نشریه پژوهشهای علوم دامی، جلد 22، شماره2. ص 145-131.

صحرائی، م.، قنبری، ا.، کرمی، ر.، لطف الهیان، ه.، یعقوبفر، ا.، شکوری، د. و ابرغانی، ا. (1396).  ارزیابی استفاده از مولتی‌آنزیم در جیره‌های حاوی سطوح مختلف کنجاله کلزا و ضایعات بوجاری گندم بر عملکرد، کیفیت لاشه و قابلیت هضم مواد مغذی ایلئومی در جوجه‌های گوشتی. نشریه علوم دامی(پژوهش و سازندگی)، شماره 115. ص 45-37.

گلستانی میلانلو، گ .، شریفی، س. د.، یعقوبفر، ا. و خادم، ع.ا. (1390). تأثیر استفاده از آنزیم ناتوزایم در جیره های حاوی گندم و کنجاله کلزا بر عملکرد جوجه های گوشتی. مجله تولیدات دامی، دوره 13، شماره2، ص 10-1.

یعقوبفر، ا.، شریفی، س. د. وگلستانی میلانلو،گ.(1393).اثرات آنزیم ناتوزیم پلاس بر انرژی قابل سوخت و ساز و قابلیت هضم پروتئین جیره های حاوی دانه گندم و کنجاله کلزا در جوجه های گوشتی. پژوهش های تولیدات دامی، سال پنجم، شماره 10.ص 68-57.

AOAC. (2005). Association Official Methods of Analysis. 18th ed. AOAC International, Gaithersburg, MD.

Bregendahl, K. (2001). Effects of low crude-protein diets fortified with crystalline amino acids on growth performance and nitrogen retention of broiler chicks. Iowa State University. Retrospective Theses and Dissertations.

Bryden, W. L. and Li, X. (2004). Utilisation of digestible amino acids by broilers. A report for the Rural Industries Research and Development Corporation(RIRDC). RIRDC Publication No 04/030. RIRDC Project No US-80A.

Bryden, W. L., Li, X., Ravindran, G., Hew, L. I. and Ravindran, V. (2009) Ileal digestible amino acid values in feedstuffs for poultry. A report for the Rural Industries Research and Development Corporation(RIRDC). RIRDC Publication No 09/071. RIRDC Project No PRJ-002827.

Bunchasak, C., Tanaka, K., Ohtani, S. and Collado, C. M. (1996). Effect of Met+Cys supplementation to low-protein diet on the growth performance and fat accumulation of broiler chicks at starter period. Journal of Animal Science and Technology. 67:956–966.

Cheng, T. K., Hamre, M. L. and Coon, C. N.) 1997a(. Effect of environmental temperature, dietary protein, and energy levels on broiler performance. Journal of Applied Poultry Research. 6:1-17.

Chiang, G., Lu, W. Q., Piao, X. S., Hu, J. K., Gong, L. M. and Thacker, P. A. (2010). Effects of feeding solid-state fermented rapeseed meal on performance, nutrient digestibility, intestinal morphology of broiler chickens. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 23(2): 263-271.

Han, In. K. and Lee, J. H. (2000). The role of synthetic amino acids in monogastric animal production –Review. Asian-Australasian Journal of Animal Science. 13(4): 543-560.

Husveth, F., Pal, L., Galamb, E., Acs, K. C. and Bustyahazai, L. etal . (2015). Effects of whole wheat incorporated into pelleted diets on the growth performance and intestinal function of broiler chickens. Animal Feed Science and Technology. 210: 144-151.

Jackson, S., Summers, J. D. and Leeson, S.) 1982 (. Effect of dietary protein and energy on broiler carcass composition and efficiency of nutrient utilization. Poultry Science. 61:2224-2231.

Kamran. Z., Sarwar, M., Nisa, M., Nadeem, M. A., Ahmad, S., Mushtaq, T., Ahmad, T. and Shahzad, M. A.) 2008). Effect of lowering dietary protein with constant energy to protein ratio on growth, body composition and nutrient utilization of broiler chicks. Asian-Australasian Journal of Animal Science. 21(11): 1629–1634.

Kanduari, A. B., Gaikwad, N. Z., Mugale, V. Z., Maini, Sh. and Ravikanth, K. (2012). Comparative efficacy of supplementation of phyto concentrates herbal preparation and synthetic amino acid on broiler performance. Veterinary World Journal. 4(9): 413-416.

Kerr, B. J. (2006). Opportunities in utilizing crystalline amino acids in swine. Advance in Pork Production. 17: 245-254.

Lemme, A., Rostagno, H. S., Petri, A. and Albino, L. F. (2005). Standardised ileal digestibility of crustalline amino acids. World,s Poultry Science Journal. 462-464.

Mazhari, M., Golian, A. and Kermanshahi, A. (2011). Effect of chemical composition and dietary enzyme supplementation on metabolisable energy of wheat screenings. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 24(3): 386-393.

Namroud, N. F., Shivazad, M. and Zaghari, M. (2008). Effects of fortifying low crud protein diet with crystalline amino acids on performance, blood ammonia level, and excreta characteristics of broiler chicks. Poultry Science. 87: 2250-2258.

Nonis, M. K. and Gous, R. M. (2006). Utilization of the synthetic amino acids by broiler breeder hens. South African Journal of Animal Science. 36(2): 126-134.

Oluyinka, A. O. and Olayiwola, A. (2008). Whole body nutrient accretion, growth performance and total tract nutrient retention responses of broilers to supplementation of Xylanase and Phytase individually or in combination in wheat- soybean meal based diets. Poultry Science. 45: 192-198.

Salmon, R. E., Gardiner, E. E., Klein, K. K. and Larmond, E.) 1981 (.Effect of canola (low glucosinolate rapeseed) meal, protein and nutrient density on performance, carcass grade and meal yield of canola meal on quality of broiler. Poultry Science. 60: 519-528.

SAS Institute. (2004). SAS User’s Guide. Statistical Analytical System. Carry, NC, SAS Institute Inc.

Sharifi, S. D., Golestani, G., Yaghobfar, A., Khadem, A. and Pashazanussi, H. (2013). Effects of supplementing a multienzyme to broiler diets containing a high level of wheat or canola meal on intestinal morphology and performance of chicks. Journal of Applied Poultry Research. 22: 671-679.

Song, J., Jiao, L. F., Xiao, K., Luan, Z. S., Hu, C. H., Shi, B., and Zhan, X. A. (2013). Cello-oligosaccharide ameliorates heat stress-induced impairment of intestinal microflora, morphology and barrier integrity in broiler. Animal Feed Science and Technology. 185: 175-181.

Soomro, R. N., Hu, R., Qiao, Yu., El-Hack, M. E. A., Abbasi, I. H. R., Mohamed, M. A. E., Bodinga, B. M.,  Alagawany, M., Yang, X., Yao, J. and Dhama, K. (2017). Effect of dietary protein sources and amino acid balances on performance, intestinal permeability and morphology in broiler chickens. International Journal of Pharmacology. 13(4): 378-387.

Summers, J. D. and Leeson, S.) 1978). Feeding value and amino acid balance of low glucosinolates B. napus (cv. Tower) rapeseed meal. Poultry Science. 57: 235-241.