اثرات پرتوتابی الکترون و آنزیم فیبرولایتیک بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای برگ خرما

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 استادیارگروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر پرتوالکترون و آنزیم فیبرولایتیک بر ترکیب شیمیایی و تجزیه‌پذیزی شکمبه‌ای برگ خرما در یک طرح کاملا تصادفی با قالب فاکتوریل 2×2 شامل 2 سطح پرتوتابی (150 و 300 کیلوگری) و 2 سطح آنزیم( 5/1 و 3 گرم در کیلوگرم ماده خشک نمونه‌ها) انجام شد.بدین منظور ابتدا با استفاده از روش کیسه­های نایلونی، مقدار 5 گرم نمونه آسیاب شده به مدت 2 ، 4،8 ، 12، 24، 48، 72 و 96 ساعت در شکمبه دو رأس گاو سیستانی دارای فیستولای شکمبه­ای شکمبه‌گذاری و فراسنجه­های تجزیه­پذیری برآورد شدند. داده­های بدست آمده از ترکیب شیمیایی و تجزیه­پذیری ماده خشک با نرم­افزار SAS و فراسنجه­های تجزیه­پذیری با نرم­افزار Neway تجزیه و تحلیل شدند.بر اساس نتایج، پرتوتابی و آنزیم روی ماده خشک و عصاره اتری و پروتئین خام اثر معنی­داری نداشتند. اما، به صورت جداگانه و توأم سبب کاهش معنی­دار (01/0(p< الیاف نامحلول در شوینده­ی‌ خنثی و اسیدی شدند. همچنین بخش سریع تجزیه و تجزیه­پذیری موثر ماده خشک با افزایش دز پرتوتابی و سطح آنزیم به طور معنی­داری افزایش یافت (01/0(p<. نظر به اینکه پرتوتابی و آنزیم نقش مؤثری در بهبود ارزش غذایی و تجزیه­پذیری برگ خرما داشت و بهترین نتایج در استفاده توأم پرتوتابی با دز 300 کیلوگری و 3 گرم در کیلوگرم آنزیم به دست آمد، استفاده همزمان این دو سطح جهت بهبود قابلیت هضم و تجزیه­پذیری برگ خرما مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


آذریان، ن. (1393).تعیین ارزش غذایی علوفه نی پرتوتابی شده با روش کیسه‌های نایلونی و تولید گاز. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل.

بادپروا، ن. .(1393) بررسی ترکیب شیمیایی و تجزیه­پذیری ماده خشک گیاه هندوانه عمل­آوری شده با اوره، آنزیم فیبرولایتیک و زئولیت طبیعی. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل.

دباغچیان، م. ر.، شورنگ، پ.، نیکخواه، ع. و ایلا، ن .(1389) .اثر پرتوتابی الکترون بر ترکیبات شیمیایی و روند تجزیه­پذیری ماده خشک کاه گندم. چهارمین کنگره علوم دامیایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)، ص.1556-1559.

سالاری، م..(1389)  اثر سطوح مختلف آنزیم­های فیبرولایتیک بر ارزش غذایی علوفه سورگوم سیلو شده. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل.

سبحانی­راد، س.، بهگر، م.، وکیلی، ر. و الهی­ترشیزی، م. .(1391) تأثیر پرتوتابی گاما و عمل­آوری با سود سوزآور بر فراسنجه­های تولید گاز برخی از محصولات فرعی کشاورزی در شرایط آزمایشگاهی. مجله علوم دامی ایران. جلد 4، شماره 4، ص.322-316 .

سبزه­کار، حسین.(1393) . بررسی ارزش غذایی کاه ارزن پرتوتابی شده با روش کیسه­های نایلونی و تولید گاز. پایان نامه کارشناسی ارشد علوم دامی. دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل.

شورنگ، پ.، نیکخواه، ع.، صادقی، ع.، زارع، ا.، رئیس علی، غ. ر. و مرادی شهربابک، م. .(1387) اثرات پرتوتابی گاما برتجزیه­پذیری شکمبه­ای و گوارش­پذیری روده­ای پروتئین کنجاله منداب. نشریه علوم دامی ایران. ص. 137-146.

صادقی، ع.، شورنگ، پ..(1386) کاربرد آنزیم­ها در تغذیه دام و طیور. ترجمه، آییژ. تهران. ص .64.

صادقی، ع. ، شورنگ، پ. .(1387) اثرات پرتو گاما و بیم­الکترونی بر روند تجزیه­پذیری ماده خشک و ماده آلی کاه گندم و یونجه خشک .دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته­ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی کرج. ص. .42-45

طباطبایی، ن.،فتحی نسری،م. ح.،فرهنگ‌فر،ه.،ریاسی،ا. (1392).اثر پرتوتابی بیم الکترونی بر ارزش غذایی ساقه آتریپلکس. مجله تحقیقات دام و طیور. جلد 2 ،شماره 2 ،ص.28-19.

طباطبایی، ن.،فتحی نسری،م. ح.،فرهنگ‌فر،ه.،ریاسی،ا. (1394).تعیین ارزش غذایی کاه جو پرتوتابی شده با بیم الکترونی. مجله تحقیقات دام و طیور. جلد 4 ،شماره 2 ،ص.17-9.

کاظم­زاده، ل. ، ابونوری، ع، ع .(1385) .برآورد توابع عرضه و تقاضای صادرات خرمای ایران با استفاده از الگوی سیستم معادلات همزمان، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره .54

Alberti, A., Bertini, S. and Gastaldi, G. (2005). Electron beam irradiated textile cellulose fibres. ESR Studies and derivatisation with Glycidyl methacrylate (GMA). Journal of European Polymers. 41: 1787-1797.

Al-Masri, M. and Zarkawi, M. (1994). Effects of gamma irradiation on cell-wall constituents of some agricultural residues. Radiation physics and Chemistry. 44: 661-663.

Al-Masri, M. R. (1998). Changes in contents and in vitro digestibility of laying hens excreta used as feeds due to drying and gamma irradiation. Journal of Applied Radiation Isotop. 49: 767-771.

AOAC. (1990). Offical Methods on Analysis of the association of official Analytical Chemists. 15th ed. Washington. D. C. USA.

Beauchemin, K., Colombatto, D., Morgavi, D. and Yang, W. (2003). Use of exogenous fibrolytic enzymes to improve feed utilization by ruminants. Journal of Animal Science. 81: E37-E47.

Beauchemin, K., Rode, L., Yang, W. and McAllister, T. (1996). Use of feed enzymes in ruminant nutrition. In: Animal Science Research and Development-Meeting Future Challenges (Rode, LM, Ed). 103-131.

Bhat, R., Sridhar, K. R., Young, C. C., Bhagwath, A. A. and Ganesh, S. (2008). Composition and functional properties of raw and electron beam‐irradiated Mucuna pruriens seeds. International Journal of Food Science and Technology. 43: 1338-1351.

Colombatto, D. (2000). Use of enzymes to improve fibre utilisation in ruminants: a biochemical and in vitro rumen degradation assessment, University of Reading.

Eun, J. S., Beauchemin, K. A., and Schulze, H. (2007). Use of an in vitro fermentation bioassay to evaluate improvements in degradation of lucerne hay due to exogenous feed enzymes. Animal Feed Science and Technology. 135(3-4), 315-328.

Farag, M. (1999). Effect of radiation and other processing methods on protein quality of sunflower meal. Journal of the Science of Food and Agriculture. 79: 1565-1570.

Farkas, J. and Mohácsi-Farkas, C. (2011). History and future of food irradiation. Trends in Food Science and Technology. 22: 121-126.

Feng, P., Hunt, C., Pritchard, G. and Julien, D. W. (1996). Effect of enzyme preparations on in situ and in vitro degradation and in vivo digestive characteristics of mature cool-season grass forage in beef steers. Journal of Animal Science. 74: 1349-1357.

Jalilvand, G., Odongo, N., E., lopez, S., Naserian, A., Valizade, R., Shahrodi, F., E., Kebreab, E. and France, J. (2008a). Effect of different levels of an enzyme mixture on in vitro gas production parameters of contrasting forages. Animal Feed Science and Technology. 146: 289- 301.

Jalilvand, G., Naserian, A., Kebreab, E., Odongo, N.E., Valizadeh, R., Eftekhar Shahroodi, F., Lopez, S. and France, J. (2008b). Rumen degradation kinetics of alfalfa hay, maize silage and wheat straw treated with fibrolytic enzymes. Archivos Zootecnia. 57 (218): 155-164.

Leonhardt, J.W., Baer, M. and Huebner, G., )1983(. Gamma and electron radiation effects on straw. Journal of Radiation Physics and Chemistry. 21(4): 397-400.

Lewis, G. E., Hunt, C. W., Sanchez, W. K., Treacher, R., Pritchard, G. T. and Feng, P. )1996(. Effect of direct-fed fibrolytic enzymes on the digestive characteristics of a forage-based diet fed to beef steers.Journal of Animal Science.74: 3020-3028.

Moharrery, A. (2014). Influence of Fibrolytic Enzymes on the in vitro Hydrolysis and Fermentation of Different Types of Roughages Treatment. Iranian Journal of Applied Animal Science. 4: 515-520.

Morgavi, D., beauchemin, K., Nsereko, V., Rode, L., McAllister, T., Muirhead, S. (2001). Resistance of feed enzymes to proteolytic inactivation by rumen microorganisms and gastrointestinal proteases. Journal of animal science. 79: 1621-1630.

Ohyama, Y. and McDonald, P. (1975). The effect of some additives on aerobic deterioration of silages. Journal of the Science of Food and Agriculture. 26: 941-948.

Ørskov, E. and McDonald, I. (1979). The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. The Journal of Agricultural Science. 92: 499-503.

Radmehr, A. (2010). Results of sample statistics design of orchards. The Ministry of Jehad-e Aggriculture Press, 27-29.

Rousta,M., Sadeghi, A. A., Shawrang, P., AimnAfshar, M. , and Chamani, M.(2014). Effect of gamma, electron beam and infrared radiation treatment on the nutritional value and anti‐nutritional factors of sorghum grain. Iranian journal of applied animal science. 4(4),723-731.

Shahbazi, H. R., Sadeghi, A. A., Fazaeli, H., Raisali, G., Chamani, M. and Shawrang, P. (2008). Effect of electron beam irradiation on dry matter degradation of wheat straw in the rumen. Journal of Biological Science. 11(4): 676-679.

SAS.(2002). Statistical Analysis System, Version 9. Cary, NC:SAS Institute Inc. 

Stipanovic, A. J., Winter, W. T. and Driscoll, M. S. (2009). Electron beam and X-ray irradiation of lignocellulosic biomass synergies Biodelignification and hemicellulose removal in reducing recaici. Performing Organization Chemistry. State university of New york. NYZ- 2340- 02- 005.

Taghinejad, M., Shawrang, P., Rezapour, A., Sadeghi, A. and Ebrahimi, S. (2009). Changes in Anti-Nutritional Factors, Ruminal Degradability and in vitro Protein Digestibility of Gamma Irradiated Canola Meal. Journal of Animal and Veterinary Advances. 8: 1298-1304.

Taghinejad-Roudbaneh, M., Ebrahimi, S., Azizi, S. and Shawrang, P. (2010). Effects of electron beam irradiation on chemical composition, antinutritional factors, ruminal degradation and in vitro protein digestibility of canola meal. Radiation Physics and Chemistry. 79: 1264-1269.

Tang, J., Fernandez Garcia, I., Vijayakumar, S., Martinez, H., Illa Bochaca, I., Nguyen, D., Mao, J, and Costes, S. )2012(. Systems modeling of stem/progenitor self-renewal romotion following ionizing radiation. The 58th Annual Meeting of the Radiation Research Society. San Juan, Puerto Rico, pp. 18.

Van Soest, P. V., Robertson, J. and Lewis, B. (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 74: 3583-3597.

Ziouti, A., El Boustani, E. and Macheix, J. (1993). Cell wall-bodnd phenols in date palm leaves and roots. identification and histochemical localization. In: International Symposium on Natural Phenols in Plant Resistance. 381. p 276-279.