تاثیر تغذیه‌ درون تخم‌مرغی دی‌ال- ‌متیونین بر مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی یک روزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز

4 استاد گروه بافت‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران

5 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز

6 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

تغذیه درون رویانی به عنوان یک ابزار سودمند برای غلبه بر محدودیت رشد در طی رشد رویانی و پس از خروج از تخم در طیور اهلی محسوب می‌شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تغذیه‌ درون تخم‌مرغی سطوح مختلف اسید آمینه دی‌‌ال- ‌متیونین بر مورفولوژی روده کوچک جوجه‌های گوشتی یک‌روزه راس 308 بود. در این راستا، تعداد 240 تخم‌مرغ نطفه دار مادر گوشتی سویه راس 308 در قالب، طرح پایه کاملا تصادفی با 8 گروه آزمایشی و 30 تخم‌مرغ در هر تیمار استفاده شد. تیمارهای آزمایش به ترتیب شامل سطوح مختلف اسید آمینه دی‌‌ال- ‌متیونین (19/0، 38/0، 57/0، 76/0، 95/0 و 14/1 درصد) به همراه یک گروه شاهد-شم (تزریق آب استریل) و یک گروه شاهد (بدون تزریق) بودند که در روز 14 دوره جوجه کشی به مایع آمنیوتیک تزریق شدند. پس از تفریخ، جوجه‌ها وزن کشی و کشتار شدند و شاخص‌های هستومورفولوژیکی بافت روده مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان دادند تغذیه درون تخم‌مرغی دی‌‌ال- ‌متیونین اثر معنی‌دار (05/0p<) بر جوجه‌درآوری، وزن و وزن نسبی ژئوژنوم، وزن روده کوچک و همچنین قطر کریپت (به جز دوازدهه)، طول پرز، عمق کریپت، نسبت طول پرز به عمق کریپت و ضخامت پرز در دوازدهه، ژئوژنوم و ایلیوم داشت. این در حالی است که تیمارها اثری بر وزن جوجه و شاخص‌های وزنی و طولی دوازدهه و ایلیوم نداشت (05/0p>). بر اساس نتایج این آزمایش بهترین پاسخ مورفولوژی روده در تیمار 76/0 درصد دی‌‌ال- ‌متیونین مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


پوررضا، ج. (1388). اصول علمی و عملی پرورش طیور، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان (تالیف).
پوستی، ا. و ادیب مرادی، م. (1387). روش‌های آزمایشگاهی بافت شناسی.انتشارات دانشگاه تهران. صفحه 16-22.
تهامی، ز.، حسینی، س. م. و باشتنی، م. (1393). اثر مکمل اسیدهای آلی بر برخی خصوصیات دستگاه گوارش و مورفولوژی روده باریک جوجه‌های گوشتی. تحقیقات تولیدات دامی. سال سوم، شماره سوم، ص ص 10-1.
صلاحی، 1. (1394). راهنمای کامل جوجه‌کشی. انتشارات آییژ.
قوچخانی، ر. 1395. اثر تزریق درون تخم مرغی نسبت‌های مختلف دی‌-ال متیونین به ال-لایزین بر شاخص‌های لاشه، غلظت متابولیت‌های خونی، مورفولوژی بافت روده و سیستم ایمنی در جوجه‌های گوشتی یک روزه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.
محمدرضایی، ح. (1393). بررسی اثر متیونین بر خصوصیات هیستومورفومتری روده ی باریک جنین مرغ. پایان نامه دکتری حرفه‌ای، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
نیکوفرد، و. (1390). اثرات متقابل سطح متیونین و تعادل الکترولیتی جیره بر عملکرد و پاسخ-های ایمنی جوجه‌های گوشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی اصفهان.
ادیب مرادی م، ابراهیمی م، زارع شحنه ا، شیوازاد م، انصاری پیرسرایی ز، تبیانیان م و نوری جلیانی ک،1393. تأثیر ال-آرژنین بر رشد، رودە کوچک و سامانه ایمنی در جوجه‌های گوشتی در دورۀ آغازین پرورش. علوم دامی ایران، دوره 45، شماره 3، صفحه: 233-223.
متقی‌طلب م، شفیعی‌منش ی، 1394. اثر تزریق داخل تخم مرغی پیریدوکسین، متیونین و ترکیب آنها به تخم مرغ های مادر گوشتی بر میزان جوجه درآوری، وزن جوجه یکروزه و صفات تولیدی.تحقیقات تولیدات دامی، دوره 4، شماره 3، صفحه 57-66.
Bartell, S. M., and Batal, A. B. (2007). The effect of supplemental glutamine on growth performance, development of the gastrointestinal tract, and humoral immune response of broilers. Poultry Science, 86 (9): 1940-1947.
Bhanja, S.K. and Mandal, A.B. (2005). Effect of in ovo injection of critical amino acids on pre and post hatch growth, immunocompetence and development of digestive organs in broiler chickens. Asian-Australasian Journal of Animal Science, 18: 524-531.
Calder, P.C. and Yaqoob, P. (1999). Glutamine and the immune system. Amino Acids, 17: 227-241.
Cant, P.J., McBride, B.W. and Croom, Jr.W.J. (1996). The regulation of intestinal metabolism and its impact on whole animal energetics. Journal of Animal Science, 74: 2541-2553.
Chen, W., Wang, R., Wan, H.F., Xiong, X.L., Peng, P. and Peng, J. (2009). Influence of in ovo injection of glutamine and carbohydrates on digestive organs and pectoralis muscle mass in the duck. British Poultry Science, 50 (4): 436-442.‏
Coşkun, İ., Erener, G., Şahin, A., Karadavut, U., Altop A., and Ağma Okur, A. (2014). Impacts of in ovo feeding of DL-methionine on hatchability and chick weight. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 2(1): 47-50.
Ebrahimi, M., Janmohammadi, H., Daghigh Kia, H., Moghaddam, G., Rajabi, Z., Rafat, S.A., and Javanmard, A. (2017). The effect of L-lysine in ovo feeding on body weight characteristics and small intestine morphology in a day-old Ross broiler chicks. Revue de Médecine Vétérinaire, 168: 116-124.
Dilger, R.N. and Baker, D.H. (2007). DL-Methionine is as efficacious as L-methionine, but modest L-cystine excesses are anorexigenic in sulfur amino acid-deficient purified and practical-type diets fed to chicks. Poultry Science, 86:2367–2374.
Finkelstein, J.D. (1990). Methionine metabolism in mammals. The Journal of Nutritional Biochemistry, 1: 228–237.
Foye, O.T. (2005). The biochemical and molecular effects of amniotic nutrient administration, “in ovo feeding” on intestinal development and function and carbohydrate metabolism in turkey embryos and poults. Ph.D. Thesis, North Carolina State University, United States.
Foye, O.T., Ferket, P.R. and Uni, Z. (2005a). The effects of in ovo feeding of arginine and/or beta-hydroxy-beta-metylbutyrate (HMB) on glycogen metabolism and growth in turkey poults. Poultry Science, 84 (Supplement 1): 9.
Foye, O.T., Ferket, P.R. and Uni, Z. (2005b). The effects of in ovo feeding of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) and arginine on jejunal expression and function in turkeys. Poultry Science, 84 (Supplement 1): 41.
Foye, O.T., Ferket, P.R. and Uni, Z. (2007). The effects of in ovo feeding arginine, β-hydroxy-β-methyl-butyrate, and protein on jejunal digestive and absorptive activity in embryonic and neonatal turkey poults. Poultry Science, 86 (11): 2343-2349.
Foye, O.T., Uni, Z. and Ferket, P.R. (2006). Effect of in ovo feeding egg white protein, β-hydroxy-β-methylbutyrate, and carbohydrates on glycogen status and neonatal growth of turkeys. Poultry Science, 85: 1185-1192.
Geyra, A., Uni, Z. and Sklan, D. (2001). The effect of fasting at different ages on growth and tissue dynamics in the small intestine of the young chick. British Journal of Nutrition, 86 (01): 53-61.‏
Kadam, M. M., Barekatain, M. R., K Bhanja, S., & Iji, P. A. (2013). Prospects of in ovo feeding and nutrient supplementation for poultry: the science and commercial applications—a review. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (15), 3654-3661.‏
Khajali, F. and Widerman, R.F. (2010). Dietary arginine: metabolic, environmental, immunological and physiological interrelationships. World's Poultry Science Journal, 66: 751-766.
Ojano-Dirain, C.P. and Waldroup, P.W. (2002). Evaluation of lysine, methionine and threonine needs of broilers three to six week of age under moderate temperature stress. International Journal of Poultry Science, 1: 16-21.
Pluske, J.R., Hampson, D.J. and Williams, I.H. (1997). Factors influencing the structure and function of the small intestine in the weaned pig- a review. Livestock Production Science, 51: 215-236.
SAS Institute Inc. (2008). SAS/STAT User's Guide, Version 9.2. Cary, NC: SAS Institute Inc.
Shen, Y.B., Ferket, P., Park, I., Malheiros, R.D. and Kim, S.W. (2015). Effects of feed grade-methionine on intestinal redox status, intestinal development, and growth performance of young chickens compared with conventional-methionine. Journal of Animal Science, 93 (6): 2977-2986.
Teshfam, M., Nodeh, H. and Hassanzadeh, M. (2005). Alterations in the intestinal mucosal structure following oral administration of triiodothyronine (T3) in broiler chickens. Journal of Applied Animal Research, 27 (2): 105-108.
Uni, Z. and Ferket, R.P. (2004). Methods for early nutrition and their potential. World's Poultry Science Journal, 60 (01): 101-111.
Uni, Z., Tako, E., Gal-Garber, O. and Sklan, D. (2003). Morphological, molecular, and functional changes in the chicken small intestine of the late-term embryo. Poultry Science, 82 (11): 1747-1754.
Widerman, J.R.F. and Bottje, W.G. (2000). In ovouse of L-arginine and salts thereof in the prevention and/or treatment of pulmonary hypertension syndrome in avians. United States patent. Patent NO. 612742.
Xu, G., Kwon, J., Marshall, C.A., Lin, T.A., Lawrence, J.C. and McDaniel, M.L. (1998). Branched-chain amino acids are essential in the regulation of PHAS-I and p70 S6 kinase by pancreatic β-cells. Journal of Biological Chemistry, 273: 28178-28184.