قابلیت هضم، جمعیت پروتوزوآ و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه در گوسفندان تغذیه شده با سیلاژ برگ و ساقه درخت موز با خرمای غیرخوراکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد بخش مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشیار بخش مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

4 استادیار بخش مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر سیلاژ برگ و ساقه درخت موز با خرمای غیرخوراکی بر قابلیت هضم مواد مغذی، گونه‌های پروتوزوآ، نسبت مولاری اسیدهای چرب فرار، pH و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه بود. برای تهیه سیلاژ، 85 کیلوگرم برگ و ساقه درخت موز با 15 کیلوگرم خرمای غیرخوراکی مخلوط و به-مدت 45 روز سیلو گردید. پس از تعیین ترکیب شیمیایی و انرژی متابولیسمی سیلاژ برگ و ساقه درخت موز با خرمای غیرخوراکی، از سطوح صفر، 7، 14 و 21 درصد بر اساس ماده خشک در جیره‌های آزمایشی 4 راس گوسفند نر بالغ در قالب طرح چرخشی در 4 دوره 21 روزه استفاده شد. سیلو کردن برگ و ساقه درخت موز با خرمای غیرخوراکی، سبب افزایش ماده خشک، ماده آلی و چربی خام و کاهش خاکستر و الیاف نامحلول در شوینده خنثی شد (05/0>P). با توجه به نقطه فلیگ (100)، pH (4/4) و انرژی متابولیسمی (05/2)، سیلاژ برگ و ساقه درخت موز با خرمای غیرخوراکی دارای کیفیت مناسبی بود. قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی جیره‌های آزمایشی دارای 14 و 21 درصد سیلاژ، نسبت به جیره شاهد کمتر بود (05/0>P). pH، نیتروژن آمونیاکی، اسیدهای چرب فرار، نسبت استات به پروپیونات و جمعیت پروتوزوآی مایع شکمبه تحت تاثیر جیره‌ها قرار نگرفت. بنابراین با توجه به‌عدم تغییر در ماده خشک مصرفی و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه می‌توان از این سیلاژ در جیره گوسفند استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


امانی، م. (1382). کاشت و پرورش موز در ایران. انتشارات راه سبحان. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. 186 صفحه.

تقی­زاده، ا.، علی­زاده، س. و نوبخت، ع. (1389). تاثیر لازالوسید بر پارامترهای شکمبه، متابولیت­های خون و عملکرد بره­های نر قزل. مجله پژوهش­های علوم دامی. 4/20 شماره 1: 67-78.

شیبک، ع. و یوسف­الهی، م. (1391). بررسی ارزش غذایی سیلاژ پسماند درخت موز با استفاده از روش  in vitro و in situ. علوم دامی ایران. 43(3): 317-325.

جاویدان، س. (1391). مطالعه سنتز پروتیین میکروبی و تعادل نیتروژن در گوسفندان تغذیه شده با سطوح مختلف تفاله خرما. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه شهید باهنر کرمان.

خضری، ا.، رضایزدی، ک. و دانش­مسگران، م. (1389). تاثیر منابع کربوهیدراتی قابل تخمیر با میزان متفاوت، نیتروژن، آمونیاک و پپتیدها در شکمبه گاوهای شیری. کنگره علوم دامی. ایران.

رجبی، ر.، طهماسبی، ر.، دیانی، ا.، خضری، ا. (1396) تاثیر سیلاژ یونجه غنی شده با سطوح مختلف ضایعات خرما بر قابلیت هضم ماده خشک و برخی فراسنجه های شکمبه ای در گوسفند کرمانی. نشریه علوم دامی. 30(114): 77-88.

عطریان، پ. (1388). تغذیه سیلاژ در نشخوارکنندگان. انتشارات آییژ. 186 صفحه.

فلاح، ر.، کیانی، ا.، آذرفر، ا. و وطن­پرست، م. (1390). تاثیر افزودن ماست ترش به­عنوان تلیقح باکتریایی بر کیفیت علوفه سیلویی. اولین کنگره علوم و فن­آوری کشاورزی.

کرمشاهی، ا.، دیانی، ا.، طهماسبی، ر. و خضری، ا. (1393). تاثیر تغذیه سیلاژ خارشتر با خرمای ضایعاتی بر پارمترهای شکمبه و سنتز پروتتین میکروبی در گوسفند. مجله علوم دامی. 45(3): 257-271.

میرکزهی، م.، ولی­­زاده، م. و جعفری، م. (1387). بررسی امکان سیلاژسازی از ضایعات موز در منطقه بلوچستان. سومین کنگره ملّی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی. اصفهان. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.

Abdelhamid, A.M., Bassuny, S.M., Abd El-Aziz, A.A., and Ibrahim M.Y.S.A. (2009). Evaluation of biological treatments for agricultural by-products n ruminants feeding. I-Labouratorial study. Journal of Agriculture Science, 34: 6227-6237.

Allen, M.S. (1997). Relationship between fermentation acid production in the rumen and requirement for physical effective fiber. Journal of Dairy Science, 80: 1447-1462.

Amarnath¸ R. and Balakrishnan, V. (2007). Evaluation of the Banana (Musa paradisiacal) plant byproducts fermentation characteristics to assess their fodder potential. Journal of Dairy Science, 2: 217-225.

AOAC. (2005). Association of Official Analytical Chemist. Official methods of analysis, Fourteen Edition. AOAC, Washington, DC.

Bach, A., Calsamiglia, S., and Stern, M.D. (2005). Nitrogen metabolism in the rumen. Journal of Dairy Science, 88: E9-E21.

Broderick, G.A. and Kang, J.H. (1980). Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Dairy Science. 63:64-75.

Castillejos, L., Calsamiglia, S., Ferret, A. and Losa, R. (2007). Effect of does and adaptation time of a specific blend of essential oil compounds on rumen fermentation. Animal Feed Science and Technology. 132: 286-201.

Chenost, M., Candau, M., Geoffroy, F. and Bousquet, A. (1976). Possibilities of using bananas for the feeding of ruminants in humid tropical regions. Journal of Agriculture. Universal Porte Rico. 43.

Dayani, O., Khezri, A. and Moradi. A.G. (2014). Determination of nutritive value of date palm by-products using in-vitro and in-situ measurements. Small Ruminant Research. 105: 122-125.

Denek, N. and Can, A. (2006). Feeding value of wet tomato pomace ensiled with wheat straw and wheat grain for Awassi sheep. Small Ruminant Research. 65: 260-265.

Franzolin, R. and Dehority, B.A. (1996). Effect of prolonged high-concentrate feeding on ruminal protozoa concentrations. Journal of Animal Science, 74: 2803-2809.

Geoffroy, F. and Despois, P. (1978). Value of banana leaves and stems as forage. 2. Utilization by animals: level of intake. Nouvelles Agronomiques des Antilles et de la Guyane, 4: 81–85.

Givens, D.I., Owen, E., Axford, R.F.E. and Ohmed, H.M. (2000). Forage Evaluation in Ruminant Nutrition. CABI Publishing, Wallingford, UK.

Grasser, L.A., Fadel Garneit, J.O. and Depeters, E.J. (1995). Quantity and economic importance of nine selected by-products used in California dairy ration. Journal of Dairy Science. 78: 962-971.

Gupta, B.S., Singh, B. and Gupta, B.N. (1976). Annual Report. NDRI, Katanal India. As cited by Devendra C, 1981. Non-conventional feed resources in Asia and Far East. FAO APHCA Publication 2, Rome.

Hall, M. B. and Herejk, C. (2001). Differences in yields of microbial crude protein from in vitro fermentation of carbohydrates. Journal of Dairy Science. 84: 2486-2493.

Hassan, A.A., Yacout, M.H.M., Mohsen, M.M.K., Bassiouni, M.I. and Abd El-All, M. (2005). Banana waste (Musa acuminate L.) silage treated biologically or with urea for Dairy cows feeding. Egyptian Journal of Nutrition and Feed. 8(1) Special Issue: 49-61.

Henderson, G., Stewart C.S. and Nekrep, F.V. (1981). The effect of monensin on pure mixed cultures of rumen bacteria. Animal Production Science. 51: 159-169.

Henning, P.H., Steyn, D.G. and Meissner, H.H. (1991). The effect of energy and nitrogen supply pattern on rumen bacterial growth in vitro. Journal of Animal Production. 53: 165–175.

Jouany, J.P. (1991). Rumen Microbial Metabolism and Ruminant Digestion. Publisher Editions Quae. 374 pages.

Khezri, A., Javidan, S., Dayani, O. and Tahmasbi, R. (2017). Ruminal fermentation, nutrient digestibility and microbial protein synthesis in sheep feed diets with different levels of date pulp. Animal Production Science. 57: 636–642.

Kimambo, A.E. and Muya, H.M.H. (1991). Rumen degradation of dry matter and organic matter of different parts of the banana plant.  Livestock Research for Rural Development. 3 (3), 35-40.

Lange, D. (1997). Trade in plant material for medicinal and other purposes. Traffic Bull. 17: 21-32.

Larbi, A., Smith, J.W., Kurdi, I.O., Adeknle, I.O., Rajj, A.M. and Ladipo, D.O. (1998). Chemical composition, rumen degradation and gas production characteristics of some multipurpose fodder trees and shrubs during wet and dry season in the humid topics. Publishing Company Boston. U. S. A.

Lee, M., Hwang, S. and Chiou, P.W. (2001). Application of rumen undegradable protein on early lactation dairy goats. Asian-Australian Journal of Animal Science. 14: 1549- 1554.

Le Dividich, J., Geoffroy, F., Canope, I. and Chenost, M. (1978). Using waste bananas as animal feed. FAO Corporate Document Respository. http://www.fao.org/docrep.

McDonald, P., Henderson, A.R. and Heron, S.J.E. (1991). The Biochemistry of Silage(2nd ed.). Marlow, England: Chalcombe, pp. 167, 183.

Moran, J. (2005). Tropical Dairy Farming: Feeding Management for Small Holder Dairy Farmers in the Humid Tropics. CSIRO Publishing. 312 pp.

National Research Council. )1985(. Nutrient Requirements of Sheep. Sixth Revised Edition, Nat, Acad. Sci., Washington, DC.

Oba, M. (2011). Review: Effects of feeding sugars productivity of lactation dairy cows. Journal of Animal Science. 91: 37-46.

Ogimoto, K. and Imai, S. (1981). Atlas of rumen microbiology. Japan Scientific press, Tokyo, Japan.

Robles, V., González, L., Ferret, A., Manteca, X. and Calsamiglia, S. (2007). Effects of feeding frequency on intake, ruminal fermentation, and feeding behavior in heifers fed high-concentrate diets. Journal of Animal Science. 85: 2538–2547. doi:10.2527/jas.2006-739.

Ribeiro, C.V.D.M., Karnati, S.K.R. and Eastridge, M.L. (2005). Biohydrogenation of fatty acids and digestibility of fresh alfalfa or alfalfa hay plus sucrose in continuous culture. Journal of Dairy Science. 88: 4007-4017.

SAS, 2005. SAS User’s Guide. SAS Institute Inc. Version 9.1, Cary NC, USA.

Sheikh, N.H. (2002). The preservation of banana crop residuals though ensiling process. F.A.O. Corporate Document Repository, 34: 234-245.

Supelco Inc. (1975) ‘GC separation of VFA C2–C5.’ Technical Bulletin 749D. (Supelco, Inc.: Bellefonte, PA).

Sutoh, M., Obara, Y. and Miyamoto, S. (1996). The effect of sucrose supplementation on kinetics of nitrogen, ruminal propionate and plasma glucose in sheep. Journal of Agricultural Science. 126: 99-105.

Tilley, J.M.A. and Terry, R.A. (1963). A two-stage technique for the in vitro digestion of forage crops. Journal of the British Grassland Society. 18: 104–111.

Valizadeh, R., Naserian, A. and Vahmani, P. (2009). Influence of drying and ensiling pistachio by-products with urea and molasses on their chemical composition, tannin content and rumen degradability parameters. Journal of Animal Veterinary Advances. 8(11): 2363-2368.

Van Soest, P.J., Robertson, J.B. Robertson, B. and Lewis, A. (1991). Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 74: 3583-359.

Williams, A.G. and Coleman, G.S. (1988). The Rumen Protozoa. Pages 77-128 in P. N. Hosbon, ed. The rumen microbial ecosystem. Elsevier Science Publishing Co. Inc., New York, NY.

Yahaya, M.S., Kawai, M. and Takahashi, J. (2002). The effects of different moisture content and ensiling time on silo degradation of structural carbohydrate of orchard grass. Journal of Animal Science. 15: 213–217.

Ziaei, N. (2010). The effect of dietary Alhagi (camel grass) ensiled with different levels of low quality Date-Palm on apparent nutrient digestion coefficients in Kermani sheep. Research Journal of Biological Science. (RJBS). 5 (4): 314-317 119:43-54.