بررسی اثر سطوح کاهشی پروبیوتیک بیوپل بر اساس سن بر عملکرد، سیستم ایمنی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم طیور، گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.

3 دانشیار گروه پرورش و مدیریت طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

آزمایشی بهمنظور بررسی اثر مصرف سطوح کاهشی پروبیوتیک بیوپل براساس سن بر عملکرد، سیستمایمنی و مورفولوژی روده باریک جوجه‌هایگوشتی انجام گردید. به این منظور تعداد 256 قطعه جوجهگوشتی 1 روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4تیمار شامل: 1) شاهد، 2) سطوح 300 (1 تا 10 روزگی)، 200 (11 تا 24 روزگی)، 100 (25 تا 42 روزگی) گرم در تن خوراک از پروبیوتیک بیوپل، 3) سطوح150 (1 تا 10 روزگی)، 100 (11 تا 24 روزگی)، 50 (25 تا 42 روزگی) گرم در تن خوراک از پروبیوتیک بیوپل، 4) سطح ثابت 300 گرم در تن خوراک از پروبیوتیک بیوپل انجام شد. در پایان هیچ کدام از تیمارهای پروبیوتیکی تأثیری بر مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک مصرفی نداشتند. اثر تیمارها بر درصد هماتوکریت خون معنیدار بود (05/0>P) به طوری که تیمار دوم بیشترین درصد هماتوکریت را به خود اختصاص داده بود. تیتر آنتیبادی تولید شده علیه گلبول قرمز گوسفند تحت تأثیر تیمارهای پروبیوتیکی قرار نگرفت. در ناحیه دئودنوم به طور معنیداری (05/0>P) سلولهای گابلت روی ویلی و همچنین تعداد سلولهای گابلت در هر 100 میکرومتر از طول ویلی تحت تأثیر تیمارها قرار گرفت (01/0>P)، بهطوری که بیشترین تعداد سلول گابلت و سلولهای گابلت روی ویلی در تیمار شاهد مشاهده شد. ضخامت ویلی در ناحیه ایلئوم تحت تأثیر تیمارهای اعمال شده به طور معنیداری (01/0>P) تغییر کرد، بهطوری که بیشترین ضخامت ویلی در تیمار شاهد مشاهده شد، درحالی که بین سایر تیمارهای پروبیوتیک اختلاف معنیدار وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


توانافر، ا. نعمت­زاده سوته، ح. (1392). بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک پریمالاک بر عملکرد جوجه­های گوشتی. همایش ملی دام و طیور، 12 اردیبهشت 1392، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 10.

دانش‌پور، م.ع. شریعتمداری، ف و کریمی، م.ا. (1386). بررسی اثرات استفاده از گیاهان داروئی، پری‌بیوتیک و پروبیوتیک و آنتی‌بیوتیک بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی. نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی)، شماره 13، ص ص. 17-11.

شیرزادی، ح. مروج، ح و شیوازاد، م. (1388). مقایسه اثر چهار نوع آنزیم مختلف تجاری بر عملکرد برخی از خصوصیات دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی تغذیه شده بر پایه جو، مجله علوم دامی ایران، دوره 40، شماره 3، ص ص.9-1.

کاکه باوه، م. طاهری، ح و هرکی‌نژاد، م.ط. (1393). بررسی اثرات جیره‌های حاوی پروبیوتیک، پربیوتیک و سین‌بیوتیک بر صفات عملکرد و جمعیت میکروبی در ایلئوم و سکوم جوجه‌های گوشتی. پژوهش‌های تولیدات دامی، سال پنجم، شماره 10، ص ص.56-45.

میاحی، م. خواجه، غ و لوایی منفرد، ع. (1387). بررسی افزودن مواد افزودنی در جیره غذایی بر روی برخی از پارامترهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی سرم خون جوجه‌های گوشتی. سومین کنگره علوم دامی کشور در مشهد.

محمدیان، ا. مهدی­زاده، م. لطف­الهیان، ه. نوروزیان، ح. (1389). اثر سطوح مختلف پروبیوتیک بر عملکرد و سیستم ایمنی مرغ های تخم گذار. دانش و پژوهش علوم دامی، سال پنجم، شماره 7، ص ص. 72-65.

Abdelrahman, A. H., Kamel, H. H., Ahmed, W. M., Mogoda, O. S. & Mohamed, A. H. (2012). Effect of Bactocell® and Revitilyte-Plus as probiotic food supplements on the growth performance, hematological, biochemical parameters and humoral immune response of broiler chickens. World Applied Sciences Journal, 18(3), 305-316.

Abdelrahman, W., Mohnl, M., Teichmann, K., Doupovec, B., Schatzmayr, G., Lumpkins, B. & Mathis, G. (2014). Comparative evaluation of probiotic and salinomycin effects on performance and coccidiosis control in broiler chickens. Poultry Science, 93(12), 3002-3008.

Anderson, D.B.,  McCracken, V.,  Aminovi, R.,  Simpson, J.,  Mackie, R.,  Verstegen, M. and Gaskins, H. (1999). Gut microbiology and growth-promoting antibiotics in swine. Pig News and Information. 20; 115-122.

Ashayerizadeh, O., Dastar, B., Samadi, F., Khomeiri, M., Yamchi, A. & Zerehdaran, S. (2016). Effects of lactobacillus-based probiotic on performance, gut microflora, hematology and intestinal morphology in young broiler chickens challenged with Salmonella Typhimurium. Poultry Science Journal, 4(2), 157-165

Bai, S.P., Wu, A.M., Ding, X.M., Lei, Y., Bai, J., Zhang, K.Y. & Chio, J.S. (2013). Effects of probiotic-supplemented diets on growth performance and intestinal immune characteristics of broiler chickens. Poultry Science, 92(3), 663-670.

Balachandar, J., Reddy, P.S. and Reddy, P.V.V.S.N. (2005). Effect of probiotics supplementation with or without enzymes on the performance of male broiler chicks. Department of Poultry Science., College of Veterinary Science, Tirupati. 3; 211-215.

Beiki, M., Dayyani, N. & Hashemi, S. M. (2013). The effects of Fermacto, Bactocell and Biostrong in antibiotic-free diets on the performance of broilers. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 12, 1535-1542.

Bradley, G.L.,  Savage, T.F. and Timm, K.I. (1994). The effects of supplementing diets with Saccharomyces cerevisiae var. boulardii on male poult performance and ileal morphology. Poultry Science. 73(11); 1766-1770.

Cox, C. M. & Dalloul, R. A. (2014). Immunomodulatory role of probiotics in poultry and potential in ovo application. Beneficial Microbes, 6, 45-52.

Dersjant-Li, Y., Awati, A., Schulze, H. and Partridge, G. (2014). Phytase in non-ruminant animal nutrition: a critical review on phytase activities in the gastrointestinal tract and influencing factors. Journal of the Science of Food and Agriculture. 95; 878-896.

Gadde, U., Kim, W. H., Oh, S. T. & Lillehoj, H. S. (2017). Alternatives to antibiotics for maximizing growth performance and feed efficiency in poultry: a review. Animal Health Research Reviews, 1-20.

Graham, J. P., Boland, J. J. & Silbergeld, E. (2007). Growth promoting antibiotics in food animal production: an economic analysis. Public Health Reports, 122, 79-87

Hume, M. E. (2011). Historic perspective: prebiotics, probiotics, and other alternatives to antibiotics. Poultry Science, 90(11), 2663-2669.

Jabbari, N., Fattah, A. & Shirmohammad, F. (2016). The effects of Protexin probiotic and aquablend avian antibody on performance and immune system of broiler chickens. Iranian Journal of Applied Animal Science, 6(4), 951-956.

Karimi Torshizi, M. A., Moghaddam, A. R., Rahimi, S. & Mojgani, N. (2010). Assessing the effect of administering probiotics in water or as a feed supplement on broiler performance and immune response. British Poultry Science, 51(2), 178-184.

Lilburn, M. (2000). Modulation of humoral immunity in commercial laying hens by a dietary probiotic. Poultry Science. 79(1): 38.

Loddi, M.M.,  Gonzales, E.,  Takita, T.S.,  Mendes, A.A. and Roça, R.d.O. (2000). Uso de probiótico e antibiótico sobre o desempenho, o rendimento e a qualidade de carcaça de frangos de corte. Revista Brasileira de Zootecnia. 1124-1131.

Mountzouris, K. C., Tsirtsikos, P., Kalamara, E., Nitsch, S., Schatzmayr, G. & Fegeros, K. (2007). Evaluation of the efficacy of a probiotic containing Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, and Pediococcus strains in promoting broiler performance and modulating cecal microflora composition and metabolic activities. Poultry Science, 86(2), 309-317.

Mulder, R.W.A.W., Havenaar, R., and Huis in't Veld, J.H.J. (1997). Intervention strategies: the use of probiotics and competitive exclusion microfloras against contamination with pathogens in pigs and poultry. In: Probiotics 2. Applications and practical aspects. Chapman and Hall, London, UK, 212p.

Ohimain, E. I. & Ofongo, R. T. (2012). The effect of probiotic and prebiotic feed supplementation on chicken health and gut microflora: a review. International Journal of Animal and Veterinary Advances, 4(2), 135-143.

Panda, A. K. Reddy, M.R., RamaRao, S.V., Raju. M.V.L.N., and Paraharaj, N.K. (2000). Growth, carcass characteristics, immunocompetence and response to Escherchia coli on broiler fed diets with various level of probiotic .Archive fur. Geflugelqund. 64; 152-156.

Peterson, A.,  Qureshi, M.,  Ferket, P. and Fuller, J. (1999). Enhancement of cellular and humoral immunity in young broilers by the dietary supplementation of β-hydroxy-β-methylbutyrate. Immunopharmacology and Immunotoxicology. 21(2); 307-330.

Potten, C. S. (1998). Stem cells in gastrointestinal epithelium: numbers, characteristics and death. Philos. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 353; 821–830.

 

Samanya, M., and K. Yamauchi. (2002). Histological alterations of intestinal villi in chickens fed dried Bacillus subtilis var. natto. comparative biochemistry and physiology part a molecular & integrative physiology impact factor. 133; 95–104.

Shareef, A. M., and A. S. A. Al-Dabbagh. (2009). Effect of probiotic (Saccharomyces cerevisiae) on performance of broiler chicks. Iraqi Journal of Veterinary Sciences. 23; 23–29.

Song, J., K. Xiao, Y. L. Ke, L. F. Jiao, C. H. Hu, Q. Y. Diao, B. Shi, and X. T. Zou. (2014). Effect of a probiotic mixture on intestinal microflora, morphology, and barrier integrity of broilers subjected to heat stress. The American Historical Review. 119; 581–588.

Strompfova, V.,  Marcinakova, M.,  Gancarcikova, S.,  Jonecova, Z.,  Scirankova, L.,  Guba, P.,  Koscova, J.,  Boldizarova, K. and Laukova, A. (2005). New probiotic strain Lactobacillus fermentum AD1 and its effect in Japanese quail. Veterinární medicína Czech. 50(9); 415-420.

Taheri, H. R., Kokabi Moghadam, M., Kakebaveh, M. & Harakinezhad, T. (2014). Growth performance and immune response of broiler chickens fed diets supplemented with probiotic and (or) prebiotic preparations. Journal of Livestock Science and Technologies, 2(2), 1-8.

Timmerman, H. M., C. J. Koning, L. Mulder, F. M. Rombouts, and A. C. Beynen. (2004). Monostrain, multistrain and multispecies probiotics—A comparison offunctionality and efficacy. International Journal of Food Microbiology. 96; 219–233.

Tsirtsikos, P., K. Fegeros, C. Balaskas,  a. Kominakis, and K. C. Mountzouris. (2012). Dietary probiotic inclusion level modulates intestinal mucin composition and mucosal morphology in broilers. Poultry Science. 91; 1860–1868.

Vale, M.M.d.,  Menten, J.F.M.,  Morais, S.C.D.d. and Brainer, M.M.d.A. (2004). Mixture of formic and propionic acid as additives in broiler feeds. Scientia Agricola. 61(4); 371-375.

Xu, Z. R., C. H. Hu, M. S. Xia, X. A. Zhan, and M. Q. Wang. (2003). Effects of dietary fructooligosaccharide on digestive enzyme activities, intestinal microflora and morphology of male broilers. Poultry Science. 82; 1030–1036.

Yason, C. V, B. A. Summers, and K. A. Schat. (1987). Pathogenesis of rotavirus infection in various age groups of chickens and turkeys: pathology. American Journal of Veterinary Research. 48; 927–938.