بررسی وضعیّت مدیریت ترکیب گلّه در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری استان البرز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 دانشیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 دانشیار گروه علوم دامی،واحد مراغه،دانشگاه آزاد اسلامی،مراغه،ایران

4 مربی پژوهشی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

در حال حاضر در کشور تعداد 7816 واحد گاوداری صنعتی شیری با مجموع 847500 رأس گاو و گوساله اصیل به فعالیّت تولیدی مشغول می‌باشند. طبق آخرین اطّلاعات موجود، در استان البرز تعداد 227 واحد گاوداری صنعتی شیری با مجموع 92600 رأس گاو و گوساله به فعالیّت تولیدی مشغول می‌باشند. پژوهش حاضر به‌منظور مطالعه‌ی ترکیب گلّه در گاوداری‌های صنعتی استان البرز اجرا گردید. در این پژوهش اطّلاعات مربوط به 43 واحد گاوداری صنعتی شیری تحت پوشش مرکز اصلاح نژاد دام کشور مربوط به سال 1391 اخذ و مورد بررسی قرار گرفت. واحد‌ها به دسته‌های ظرفیتی مختلف (زیر 100 رأس، 100 تا 200رأس، 200 تا 300 رأس، 300 تا 500 رأس و بیشتر از 500 رأس) تقسیم شدند. سپس به‌صورت تصادفی20 درصد از واحدهای موجود در هر طبقه (در مجموع 43 واحد نمونه) انتخاب و اطّلاعات ثبت شده از آن‌ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست آمده نسبت دام‌های دوشا، ماده خشک آبستن، ماده خشک غیر‌آبستن، تلیسه غیر‌آبستن، تلیسه آبستن، گوساله (6-0 ماهه)، گوساله (8-6 ماهه)، گوساله (12-8 ماهه) و گاو نر در کل واحدهای مورد بررسی به‌ترتیب 8/35، 9/9، 6/3، 3/10، 2/10، 1/10، 7/6، 13 و 4/ 0درصد بود.

کلیدواژه‌ها


تیموری،ع.1381.تحلیل اقتصادی عملکرد واحدهای صنعتی پرورش گاوشیری دراستان‌های تهران، خراسان واصفهان.موسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

 شیری، ا. 1390. بررسی وضعیّت مدیریت پرورش گاوهای شیری در استان خراسان رضوی. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

اسماعیل‌زاده، ع. میرایی آشتیانی، ر. روزبهان، ی. 1380. مجموعه مقالات دوّمین سمینار پژوهشی گاو و گاومیش کشور.

ناجی، ا. 1387. بررسی و تعیین تعداد و ترکیب مناسب گلّه در گاودار‌ی‌های هلشتاین از نظر بازده اقتصادی. فاز 1: مطالعه‌ی گاوداری‌های هلشتاین.مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور.

ولی‌زاده،ر.قدمی کوهستانی،م.1392.بررسی وضعیت مدیریت پرورش گاو شیری در استان خراسان.نشریه پژوهش‌های علوم دامی ایران.جلد5 شماره2 صفحه120.

Rogers, G. W., J.A. M. Van Arendoonk, and B. T. McDaniel.1988. Influence of production and prices on  optimum culling rates and annualized net revenue. J. Dairy Sci. 71:3453-3462.

Mohammadi. G. R., A. Seddighi, (2009). Reasons for culling of Holstein dairy cows in Neishaboor area in northeast Iran. Iranian Journal of Vet. Res. 28:278-282.