مهار تولید ROS از طریق افزودن آنتی اکسیدان هدفمند 2-4-دی‌نیتروفنول و تاثیر آن بر عملکرد اسپرم منجمد-یخ‌گشایی خروس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، فیزیولوژی دام دانشگاه تبریز

2 استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

میتوکندری‌ها مهمترین منبع تولید کننده ROS بوده و ویژگی‌های منحصر به فرد میتوکندری مانع از ورود آنتی‌اکسیدان‌ها به آن می‌شود. لذا، استفاده از آنتی‌اکسیدان‌هایی که بتوانند از غشای میتوکندری عبور کرده و ROSهای این قسمت را مهار نمایند، می‌تواند راهکار مناسبی در کاهش آسیب‌های ناشی از ROS و بهبود کیفیت اسپرم و باروری باشد. هدف از پژوهش حاضر استفاده از ترکیبات جفت‌جدا کن میتوکندری به منظور کاهش صدمات ناشی از ROS و افزایش زنده‌مانی اسپرم بعد از یخ‌گشایی می‌باشد. استحصال منی با استفاده از روش مالش پشتی- شکمی از 14 خروس نژاد راس با 28 هفته سن انجام گرفت. بعد از ارزیابی اولیه، نمونه های منی با هم مخلوط و پس از رقیق‌سازی و افزودن 2-4-دی‌نیتروفنول ( (DNPدر پنج سطح (0، 25/0، 50/0، 75/0، 1 نانومولار)، سردسازی شده و متعاقباً منجمد شدند. پس از دو ماه، نمونه‌های منی یخ‌گشایی شده از نظر درصد اسپرم‌های مرده و زنده، فراسنجه‌های حرکتی اسپرم، یکپارچگی‌غشای اسپرم و میزان لیپید پراکسیداسیون و مورفولوژی اسپرم مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن DNP در سطح 75/0 نانومولار سبب بهبود تحرک کل، تحرک پیش-رونده، زنده‌مانی، یکپارچگی غشای پلاسمایی، اسپرم سالم، همچنین کاهش معنی‌دار غلظت MDA نسبت به گروه شاهد شد (05/0p<).

کلیدواژه‌ها