بررسی اثر سویه و جنس بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون و صفات رشد بلدرچین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ژنتیک و اصلاح نژاد دام، پژوهشکده دام‌های خاص، دانشگاه زابل

2 دانشیار اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی و بیوانفورماتیک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

3 استادیار اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی و بیوانفورماتیک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

بسیاری از فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون با مقاومت به بیماری‌ها، کیفیت گوشت و صفات عملکرد مرتبط می‌باشند و می‌توانند در تعیین وضعیت سلامت حیوان مفید باشند. این مطالعه با هدف بررسی اثر سویه و جنس بر صفات رشد و فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین انجام شد. بدین منظور از جوجه‌های یکروزه هر سویه بلدرچین (125 وحشی ، 159 خالدار ایتالیایی، 58 اسکارلت، 56 تکسدو، 81 سفید انگلیسی، 92 ای. ام. تگزاس و 57 وایت باتون)، استفاده شد. جوجه‌ها تا سن 42 روزگی به صورت هفتگی وزن‌کشی شدند. در سن 35 روزگی از هر کدام از سویه‌ها، 10 پرنده (5 نر و 5 ماده) کشتار و سرم خون آنها جدا شد. سنجش فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون شامل پروتئین تام، آلبومین، گلوبولین، گلوکز، کلسترول، تری-گلیسرید، اسید اوریک، کلسیم، فسفر و آنزیم‌های آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز((ALP با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر انجام شد. داده‌های مربوط به صفات رشد و میزان فراسنجه-های بیوشیمیایی سرم خون در بین سویه‌ها و جنس‌های مختلف توسط نرم‌افزار کامپیوتری R مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفتند. اثر جنس بر وزن بدن در سن 42 روزگی، افزایش وزن در هفته ششم، کلسیم، گلوبولین و آنزیم AST معنی‌دار و اثر سویه بر تمامی صفات رشد، کلسترول، تری‌گلیسرید و فسفر معنی‌دار بود (05/0>P).

کلیدواژه‌ها