تأثیر سطوح مختلف بیوچار حاصل از محصول فرعی پسته بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه، جمعیت پروتوزوآ و تولید متان به‌روش برون تنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دوره دکتری علوم دامی، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

2 استاد گروه علوم دامی، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 دانشیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

چکیده

این تحقیق به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف بیوچار حاصل از محصول فرعی پسته بر میزان تولید گاز، قابلیت هضم، تولید متان، آمونیاک و اسیدهای چرب فرار به‌روش آزمایشگاهی انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار اجرا گردید. سطوح صفر، 5/0، 1 و 5/1 درصد بیوچار محصول فرعی پسته در جیره‌ غذایی بره‌های پرواری حاوی 40 درصد علوفه و 60 درصد کنسانتره استفاده شد. انکوباسیون با ‌استفاده از مایع شکمبه چهار رأس گوسفند کرمانی فیستوله شده انجام شد. افزودن بیوچار به جیره‌های آزمایشی اثر معنی‌داری بر تولید گاز در زمان‌ 24 و 96 ساعت انکوباسیون، فراسنجه‌های تولید گاز، جمعیت پروتوزوآ و اسیدهای چرب فرار نداشت. استفاده از بیوچار محصول فرعی پسته سبب افزایش pH نسبت به جیره شاهد شد (01/0P<). غلظت نیتروژن آمونیاکی (05/0P<) و مقدار و درصد متان (01/0P<) با‌ افزودن سطوح 1 و 5/1 درصد بیوچار محصول فرعی پسته به جیره پایه در مقایسه با ‌شاهد کاهش یافت. به‌طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از بیوچار محصول فرعی پسته می‌تواند باعث کاهش تولید متان و آمونیاک و بهبود بازده تخمیر شکمبه شود.

کلیدواژه‌ها