استخراج رابطه علّی- معلولی ترانسکریپتومی در بافت غدد پستانی گاو شیری با استفاده از شبکه بیزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استاد ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

3 استادیار زیست سامانه‌های محاسباتی، گروه علوم دامی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

4 دانشیار رایانه، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه کردستان، سنندج، کردستان، ایران

5 استادیار ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، شناسایی ژن‌های تنظیمی مؤثر در بروز بیماری ورم پستان در گاو شیری با استفاده از داده-های ریزآرایهDNA بود. بدین منظور فایل بیان ژنی با بیشترین تعداد آرایه و متعلق به پلت‌فرم افی‌متریکس GPL1221 با شماره دسترسی GSE24560از پایگاه GEO استخراج شد. برای آزمون کنترل کیفیت داده از بسته‌یArrayQualityMetrics و برای پیش‌پردازش داده‌ها از تابع Threestep بسته‌ی AffyPLM در محیط R استفاده شد. پس از شناسایی ژن‌های متفاوت بیان‌شده، الگوریتم جستجوی تابو در بسته bnlearn برای شناسایی ژن‌های تنظیمی مورداستفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر نقش علّی و تنظیمی ژن‌های BCL2A، CCL2، S100A12، AOX1 و MGP بر بیان سایر ژن‌ها در بافت پستانی گاو شیری بود. بررسی هستی‌شناسی ژن‌ها، تفاوت معنی‌داری را در 7 گروه عملکردی مولکولی، 48 گروه فرآیندهای زیستی و 11 گروه اجزای سلولی در شرایط بروز بیماری ورم پستان در بافت غدد پستانی نشان داد. همچنین نتایج غنی-سازی مجموعه داده‌های بیان ژنی نشان داد بیشتر ژن‌های متفاوت بیان‌شده در این پژوهش به طور معنی داری(P< 0.05) در مسیرهای متابولیکی (GO:0009605، GO:0002376 و GO:0006954) فعال بوده و در فرآیندهای پاسخ به بروز عوامل بیماری‌زا، پاسخ‌ ایمنی و پاسخ به التهاب در بافت پستانی گاو شیری نقش دارند.

کلیدواژه‌ها