اثر سطوح مختلف رنگدانه های طبیعی گل جعفری و فلفل قرمز در جیره برعملکردو صفات کیفی تخم مرغ درمرغ های تخمگذار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 گروه علوم دامی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی تهران، سازمان تحقیقات ، آموزش وترویج کشاورزی

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

این مطالعه‌ به منظور بررسی اثرسطوح مختلف رنگدانه های طبیعی استخراج شده از گیاه گل جعفری و فلفل قرمز در جیره بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ در مرغان تخمگذار انجام شد. تعداد 96 قطعه مرغ تخمگذار سویه "های- لاین 36-W" از سن 77 تا 85 هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی در 6 تیمار و هر تیمار با 4 تکرار 4 قطعه ای مورد استفاده قرار گرفتند. در طول دوره آزمایش، صفات عملکرد و خصوصیات کیفی تخم مرغ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که اثراستفاده از رنگدانه طبیعی گیاه گل جعفری و فلفل قرمز بر ضریب تبدیل خوراک، درصد تولید تخم مرغ و وزن توده تخم مرغ معنی‌دار بود (05/0P<) اما بر میزان مصرف خوراک و میانگین وزن تخم مرغ اثر معنی-داری نداشت (05/0P>). همچنین تاثیر تیمارهای آزمایشی بر صفات کیفی تخم مرغ شامل ارتفاع سفیده، واحد هاو، ارتفاع زرده و شاخص ارتفاع زرده معنی دار نبود (05/0P>) اما بر شاخص رنگ زرده تاثیر بسیار معنی داری داشت (001/0>P). بر طبق نتایج این آزمایش چنین به نظر می رسدکه استفاده از رنگدانه‌های طبیعی گیاه گل جعفری و فلفل قرمز هرکدام به میزان 2 گرم در کیلوگرم جیره مرغان تخمگذار بدون تاثیر منفی بر شاخص‌های عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ، در افزایش رنگ زرده و بازارپسندی آن نقش موثری دارد.

کلیدواژه‌ها