بررسی آثار تنش گرمایی بر عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین ایستگاه تحقیقاتی گاودشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، سنندج، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تنش گرمایی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیرده گلة ایستگاه ملی تحقیق و توسعه گاو دومنظوره گاودشت (واقع در شهرستان بابُل) بود. بدین منظور از 3876 رکورد روز-آزمون مربوط به 154 رأس گاو هلشتاین که طی سال‌‌های 1394 تا 1397 گردآوری شده بودند استفاده شد. با استفاده از داده‌‌های هواشناسی نزدیک‌‌ترین ایستگاه سینوپتیک، دو شاخص اقلیمی با ضرایب متفاوتی از دما و رطوبت نسبی هوا محاسبه و مقایسه شدند. به دلیل امکان اثرگذاری بیشتر دوره‌‌های طولانی‌‌تر تنش گرمایی نسبت به دوره‌‌های کوتاه‌‌تر، میانگین دوره‌‌های 1، 2 و 3 روزه اطلاعات هواشناسی نیز محاسبه شدند. به‌‌طورکلی بررسی تغییرات مقدار تولید شیر روزانه در پاسخ به شرایط اقلیمی، به روش رگرسیونی و با استفاده از یک مدل مختلط خطی تعمیم‌یافته انجام شد. نکویی برازش‌‌ها با استفاده از آماره‌‌های ضریب تبیین (R2) و میانگین مربعات خطای مدل (MSE) تعیین شد. بر اساس نتایج، شاخص با داشتن دما و رطوبت نسبی هوا به‌عنوان بهترین معیار جهت بررسی شرایط اقلیمی منطقه موردمطالعه تعیین گردید. همچنین مشاهده شد که متوسط دما و رطوبت نسبی 2 روز قبل از رکوردگیری می‌‌تواند سهم بیشتری از تغییرات عملکرد تولیدی را نسبت به تنها روز رکوردگیری، 1 یا 3 روز قبل از آن توضیح دهد. نتایج این تحقیق نشان داد که آستانه شروع تنش گرمایی گاوهای هلشتاین ایستگاه تحقیقاتی گاودشت حدود 74 بوده و به ازای هر واحد افزایش شاخص از آستانه مذکور 21/0 کیلوگرم اُفت تولید آن‌ها مورد انتظار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها