بررسی بیان افتراقی ژن ها، مسیرها و شبکه ژنی در بافت عضله جنین گوسفند در دو نژاد دنبه دار و بی دنبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیأت علمی گروه علوم دامی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

فرآیندهای رشد عضلات و متابولیسم لیپید که نقش مهمی در مراحل رشد و نمو جنین دارند،در گوسفندان بی-دنبه و دنبه‌دار متفاوت است.از این‌رو برای درک بهتر ژن‌های افتراقی و مسیرهای آن‌ها در بافت عضله قبل از تولد، داده‌های بیان ژن حاصل از آزمایش آرایه مربوط به بافت عضله دو نژاد گوسفند دنبه‌دار و بی‌دنبه (Access number: GSE23563) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مراحل 70، 85، 100، 120 و 135 روزگی جنینی بترتیب 691، 410، 404، 290 و 155 ژن‌ دارای بیان افتراقی با استفاده از بسته نرم‌افزاری LIMMA در محیط R شناسایی شد. همچنین شناسایی خوشه‌های ژنی معنی‌دار با استفاده از Cytoscape برای هر مقطع سنی انجام شد. در نهایت 12 ژن افتراقی در مجموع پنج مرحله جنینی معرفی شد که در میان آن‌ها ژن‌‌های EEF1A2، SELI، ITGAM، NINL و RPL39 به‌عنوان ژن‌های مرتبط با وزن جنین، درگیر در رشد و نمو عضلات جنینی و تنظیم متابولیسم اسیدهای چرب شناسایی شد.همچنین آنالیز ماهیت‌شناسی ژن‌های افتراقی توسط DAVID منجر به شناسایی فرآیندها و مسیرهای معنی‌دار مرتبط با میوژنز، متابولیسم چربی و سیستم ایمنی و عصبی در ترانسکریپتوم عضلات در حال رشد شد. نتایج این بررسی می‌تواند اطلاعات تکمیلی از تاثیر قابل‌توجه ژن‌ها بر تشکیل بافت عضله و چربی در مراحل رشد و نمو جنینی و مسیرهای درگیر در این فرآیندهای بیولوژیکی را فرآهم آورد. همچنین این ژن‌ها ممکن است شواهدی برای نشانگرهای مولکولی مرتبط با برخی صفات اقتصادی مانند وزن تولد، صفات لاشه و کیفیت گوشت در گوسفند فراهم آورد که می‌تواند در برنامه‌های اصلاحی به کار رود.

کلیدواژه‌ها