اثر پوشش دار کردن کنجاله سویا با چربی های اشباع و زئولیت بر تجزیه پذیری شکمبه‌ای و قابلیت هضم روده‌ای در شرایط برون تنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تغذیه نشخوارکنندگان، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

3 استاد گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این آزمایش بررسی اثر پوشش دار کردن کنجاله سویا با چربی‌های اشباع و زئولیت بر حلالیت پروتئین، تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین در شکمبه و قابلیت هضم روده‌ای پروتئین بود. تیمارها شامل: 1) کنجاله سویای محافظت نشده، 2) کنجاله سویای پوشش دار شده با 40 درصد چربی، 3) کنجاله سویای پوشش دار شده با 38 درصد چربی و 2 درصد زئولیت، 4) کنجاله سویای پوشش دار شده با 50 درصد چربی، 5) کنجاله سویای پوشش دار شده با 48 درصد چربی و 2 درصد زئولیت بود. تعیین پروتئین قابل تجزیه در شکمبه پس از 16 ساعت شکمبه گذاری با روش کیسه‌های نایلونی و اندازه‌گیری قابلیت هضم روده‌ای به روش آزمایشگاهی سه مرحله‌ای انجام شد. نتایج نشان داد که پوشش دار کردن کنجاله سویا با چربی سبب کاهش حلالیت پروتئین می‌شود (002/0P=). با افزایش میزان چربی در محصول، میزان تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین کاهش یافت (05/0P<). استفاده از 2 درصد زئولیت به طور معنی‌داری سبب کاهش (05/0P<) تجزیه پذیری پروتئین در شکمبه شد. قابلیت هضم روده‌ای پروتئین بین کنجاله سویای محافظت نشده و تیمارهای محافظت شده مشابه بود. به طور کلی نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که پوشش دار کردن کنجاله سویا با چربی‌های اشباع باعث کاهش تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و پروتئین می‌شود و با افزودن زئولیت به پوشش چربی، پروتئین قابل تجزیه در شکمبه کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها