برآورد وراثت‌پذیری‌های آتوزومی و وابسته به جنس برخی صفات اقتصادی در گوسفند نژاد کرمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان،ایران.

چکیده

باوجود اهمیت جداسازی اثرات افزایشی آتوزومی و وابسته به جنس در برنامه‌های اصلاح نژادی، هدف از پژوهش حاضر برآورد وراثت‌پذیری‌های صفات تولیدی گوسفند نژاد کرمانی برای کروموزوم‌های آتوزومی و وابسته به جنس بود. صفات موردمطالعه شامل وزن تولد، سه‌ماهگی، شش‌ماهگی، نه‌ماهگی، یک‌سالگی، متوسط افزایش وزن روزانه قبل از شیرگیری، متوسط افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا شش‌ماهگی، متوسط افزایش وزن روزانه از شش‌ماهگی تا یک‌سالگی، ضریب کلیبر قبل از شیرگیری، ضریب کلیبر در سن شش‌ماهگی، ضریب کلیبر در سن یک‌سالگی و وزن پشم سالیانه مربوط به سال‌های 1372 تا 1391، جمع‌آوری‌شده در ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند کرمانی شهربابک، بودند. اجزای واریانس و پارامترهای حاصل از آن با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدود شده (REML) و نرم‌افزار Wombat برآورد شد. وراثت‌پذیری مستقیم آتوزومی برای صفات وزن تولد، سه‌ماهگی، شش‌ماهگی، نه‌ماهگی، یک‌سالگی، متوسط افزایش وزن روزانه قبل از شیرگیری، متوسط افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا شش‌ماهگی، متوسط افزایش وزن روزانه از شش‌ماهگی تا یک‌سالگی، ضریب کلیبر قبل از شیرگیری، ضریب کلیبر در سن شش‌ماهگی، ضریب کلیبر در سن یک‌سالگی و وزن پشم سالیانه به ترتیب0/04± 0/02،0/05± 0/26 ،0/02± 0/33 ،0/03± 0/05،0/05± 0/23 ،0/02± 0/15 ،0/03± 0/27 ،0/02± 0/18 ،0/03± 0/02،0/08± 0/24 ،0/03± 0/04 و0/07± 0/15 برآورد شد. وراثت‌پذیری مستقیم وابسته به جنس برای این صفات ناچیز و در محدوده 0/01تا 0/03 بود. نتایج این مطالعه نشان دادند که ژن‌های وابسته به جنس، اثرگذاری افزایشی ناچیز بر وزن‌های بدن در سن‌های مختلف و وزن پشم سالیانه دارند.

کلیدواژه‌ها