دوره و شماره: دوره 32، شماره 124، آذر 1398، صفحه 3-218 
بررسی نرخ حذف بهینه از نظر اقتصادی برای وضعیت‌های مختلف تولیدی و سلامتی در گاوهای شیری استان اردبیل

صفحه 159-170

رضا سید شریفی؛ مریم موسوی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی؛ حسین عبدی بنمار